Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

 

Gwasanaethau Diolchgarwch– Cofiwch am wasanaethau’r wythnos.
  • 22.10.19- Gwasanaeth yr Uned dan 5- 10:00yb o flaen rhieni.
  • 23.10.19- Gwasanaeth yr Uned dan 7- 2:00yp o flaen rhieni.
Diolch i’r rhai hynny sydd eisoes wedi cyfrannu cynnyrch diolchgarwch. Byddwn yn arddangos y cynnyrch yn y Neuadd ac ar ddiwedd yr wythnos caiff y cynnyrch ei ddosbarthu gan y Cyngor Ysgol ymhlith Cartrefi Preswyl Prestatyn.

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon– Cynhelir Disgo Calan Gaeaf nos Fercher yma (23.10.19) Trefn fel y ganlyn:
  • 4:00-5:00yh- Plant y Cyfnod Sylfaen
  • 5:30-6:30yh- Plant yr Adran Iau

Diwrnod Coch, gwyn a Gwyrdd– Ar ddydd Gwener yma, caiff plant ddod i’r ysgol mewn dillad coch, gwyn a gwyrdd. Bydd elw’r diwrnod yn mynd tuag at Bwyllgor Apêl Prestatyn (Urdd 2020). Diolch o flaen llaw am eich cefnogaeth.

Ysgol yn cau– Mae’r ysgol yn cau dydd Gwener yma ar gyfer gwyliau’r hanner tymor. Bydd yr ysgol yn ail agor i bawb ar ddydd Llun, Tachwedd 4ydd, 2019.

Harvest Thanksgiving– This week’s arrangements:
22.10.19- Under 5 Unit Service 10:00am in front of parents
  • 23.10.19- Under 7 Unit Service 2:00pm in front of parents
Many thanks to those who have kindly contributed fruit/vegetables/food parcels. They will be on display in the school hall this week and will then be distributed by the School Council Members among residents of Prestatyn Sheltered Accommodation Homes.

PTA Halloween Disco– the PTA Halloween Disco is being held this Wednesday.
Arrangements as follows:
  • 4:00-5:00pm- Foundation Phase Pupils
  • 5:30-6:30pm- Junior Pupils.

Urdd ‘Red, Green and White’ Day– This Friday, we will be holding an Urdd Themed Day (Red, green and white clothes). Pupils may give a donation to the Prestatyn Urdd 2020 Local Appeal. (This is a voluntary contribution). Many thanks for your support.

Half term– The school will close this Friday for half term holiday and will re-open for all on Monday, November 4th, 2019.


Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Dates for your Diary – Dyddiadau’r Tymor 2019-2020Click here

Latest newsletter to parents 21.10.19
Cylchlythyr 21.10.19A