spc

Annwyl bawb / Dear all,
Newydd Cylchlythyr Ysgol y Llys 25.04.2018 (PDF)

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol- Cofiwch! Cynhelir y profion eleni yn Ysgolion drwy Gymru rhwng 2-9fed o Fai, 2018. Mae amserlen gweinyddu’r profion yma yn Ysgol y Llys eisoes wedi mynd allan i rieni ar e-bost. Cysylltwch ’r swyddfa os nad ydych wedi derbyn amserlen y profion. Diolch.

Cyngor Ysgol- Diolch i’r rhieni hynny gefnogodd y Sesiwn Wybodaeth gan yr aelodau wythnos diwethaf. Roedd y plant wedi mwynhau sgwrsio efo’r rhieni a chafwyd syniadau difyr am ailgylchu.

Prydlondeb- Cofiwch! Cenir cloch yr ysgol am 8.55yb. Rydym dal i weld nifer fawr o blant yn cyrraedd yr ysgol wedi’r gloch. Os yn hwyr, RHAID i bawb fynd i’r swyddfa ac arwyddo’r Llyfr hwyr.

Eli/Hylif Haul- Mae llythyr yn mynd allan i rieni yn fuan yn atgoffa plant i ddod a het / hylif haul pan mae’r rhagolygon am dywydd poeth- a fyddwch gystal thynnu sylw i’r llythyr yma.

Ymweliad Monitro GwE- Dydd Gwener diwethaf, ar gais yr ysgol, fe wahoddwyd 5 o swyddogion Her Gwe i’r ysgol er mwyn cael arsylwi gwersi, holi plant a chraffu ar lyfrau a chynlluniau gwaith yr athrawon. Pwrpas yr ymweliad oedd cael barn allanol ar yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol. Edrychwn ymlaen maes o law at dderbyn adborth ganddynt fel tm. Mae hi’n 5 blynedd bellach ers arolwg ESTYN diwethaf yr ysgol a da o beth yw derbyn arfarniad allanol fel modd o adnabod cryfderau ac yn naturiol meysydd i ddatblygu. Llawer o ddiolch i’r staff a’r disgyblion am eu holl waith caled yn ystod y broses.

Llongyfarchiadau- Rydym fel ysgol yn falch o glywed am lwyddiant Iola Mevel (Blwyddyn 6) wrth iddi gael ei dewis fel aelod o gr enwog ‘Only Kids Aloud’ yn dilyn clyweliadau yn ddiweddar. Ardderchog!

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- Fel modd o barhau i wella systemau cyfathrebu’r ysgol gyda rhieni, rydym wedi penderfynu prynu mewn i system ar lein ‘OurschoolsApp’- Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous iawn. Mwy yma...

Gwybodaeth Gwisg Ysgol 3.7.17 (PDF)

Siarter Iaith Ysgol Y Llys

Cynllun cenedlaethol i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg

Llongyfarchaidau mawr i Ysgol y Llys! Rydym wedi derbyn cadarnhad heddiw ein bod wedi llwyddo i gyrraedd marc arian ar gyfer y cymwyster Siarter Iaith Cymraeg. Ymlaen felly gyda’r aur felly ym Mis Medi!
Mwy o gwybodaith yma!

TRYDAR/GWEFAN- Cofiwch, os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud a’r ysgol i gysylltu ni- rydym yma i helpu! Mae safle trydar yr ysgol @YYllys yn ffordd effeithiol o gael gwybodaeth ac wrth gwrs mae gwefan yr ysgol www.ysgolyllys.co.uk hefyd yn adnodd da i ddysgu am weithgarwch yr ysgol. Hefyd, os nad ydych eisoes yn derbyn e-byst gan yr ysgol i anfon eich manylion e-bost i ni. Byddwn wedyn yn eich ychwanegu i’r bas data a byddwch yn derbyn bwletin e-bost wythnosol oddi wrthym. Y bwriad yw lleihau ar o’r defnydd o gyfathrebu papur ac i ofalu am ein ‘ol-droed carbon’


HWB: hwbplus.wales.gov.uk/schools/6632227
Canfod, Gwneud, Defnyddio, Rhannu / Find, Make, Use, Share
RM EasiMaths: www.rmeasimaths.com


Welcome to Ysgol y Llys!

Newydd Ysgol y Llys School Newsletter 25.04.2018 (PDF)

National Reading and Numeracy Tests- Remember! The national tests will be held in schools throughout Wales during 2-9th of May, 2018. The specific timetable here at Ysgol y Llys has gone out to parents electronically. Please contact the school reception if you have not received the timetable. (Note- only pupils in Years 2,3,4,5 and 6 will undertake the tests). School Council- Many thanks to parents who supported the School Council in their presentation to parents’ last week. The pupils enjoyed the opportunity to discuss with parents, and many good ideas regarding recycling were discussed and debated.

Punctuality- Remember! The school bell rings in the morning at 8.55am. We still see a number of pupils arriving late. If pupils are late, they must go to the school reception and sign the Late Register.

Sun cream / Sun Hats- A letter will go out to parents shortly regarding importance of pupils using sunscreen/ sun hat as part of our Sun Policy in hot weather. Please take note of the content of the letter.

GwE Monitoring Visit: Last Friday, on the request of Ysgol y Llys, we received a school monitoring visit by the GwE Challenge Advisors. We had 5 officers on site reviewing lesson provision, curriculum planning, book scrutiny and pupil engagement linked with literacy, numeracy and ICT. The rationale from a school management perspective was to obtain external verification regarding our strengths and areas to develop. This due to the fact that it is over 5 years since our last Estyn inspection! Many thanks to pupils and staff for their hard work and efforts as we continue to strive to improve standards and provision here at Ysgol y Llys. We look forward to using the constructive feedback to continue to improve outcomes for pupils here at Ysgol y Llys.

Congratulations- As a school, we are very proud to hear of Iola Mevel’s (Year 6) success in a recent singing audition. She has been accepted to the famous Only Kids Aloud Choir- excellent news! Ardderchog!

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- In our continuous efforts to improve school communications with parents we have invested in a new on line app. The ‘OurschoolsApp’ will be a great resource and will include school dates, latest news, activities etc.
More info here...

School Uniform Information 3.7.17 (PDF)

Ysgol Y Llys Language Charter

A national initiative to promote the use of Welsh

Congratulations to Ysgol y Llys! We have today received confirmation that we have been granted the Silver award certyificate. Onwards we go in September for the Gold award!
More information here!

School Correspondence- All latest school experiences/news can be found on our official twitter account @YYllys and information can also be found on our school website www.ysgolyllys.co.uk . We are also trying to reduce our carbon footprint through increasing our communication with parents via email rather than traditional paper copies. If your email addresses have changed or need updating, please contact the school office. Your details will then be updated on our database.

Darllen mwy / Read More...

Yn gywir / Regards

Mr Dyfan Phillips
(Pennaeth / Headteacher)

 

 

NEWYDD Polisiau Ysgol
NEW School Policies


Newyddion
Latest News

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos
Gweld mwy / See more...

New Gallery 2018

School Gallery
Gweld mwy / See more...

Parent Teacher Association

-
-

Gweld mwy / See more...


StampTastic

Dyddiadau
Important Dates

26.04.18 Cyngor Ysgol- Noson Ffilm ‘Paddington 2’ (£2.00 y pen gan gynnwys diod a bisged).
chool Council – Film Night ‘Paddington 2’ (£2.00 per head including drink and a biscuit. 3.30pm-5.00pm)
27.04.18 PC Catrin Brown- Gweithdy gyda’r Uned dan 12 1.15yp.
Gweithdy Cerddoriaeth ‘CanSing’. (Uned dan 12 oed)
PC Catrin Brown- Workshop with the Under 12 Unit pupils.
1 .15pm Musical Workshop ‘CanSing’. (Under 12 Unit pupils).
   

Darllen mwy / Read more...

Digwyddiadur Ysgol y Llys 2017/2018 (PDF) / Calendar of Events 2017/2018 (PDF)

1st Class Clothes

StampTastic

eco

eco
Copyright ©2012 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr