Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher
 

AROLWG YSGOL GAN ESTYN- Cofiwch am y Cyfarfod Cyhoeddus i Rieni gyda’r arolygwyr yma yn Ysgol y Llys ar nos Lun, Mawrth 18fed, 2019 am 3.30yp (Neuadd Ysgol y Llys). Dyma gyfle i chwi leisio barn ac yn fod yn rhan o’r broses. Diolch.

Profedigaeth– Hoffwn yn bersonol ddiolch i staff, llywodraethwyr a rhieni am bob arwydd o gydymdeimlad wedi i mi fynd trwy’r brofedigaeth o golli Mam annwyl iawn yn ddiweddar. Mae eich cefnogaeth i mi wedi bod yn hwb mawr i’r galon a hefyd yn gysur mawr- diolch yn ddiffuant i chwi am hyn.

ESTYN– Another reminder of the public meeting for parents with ESTYN inspectors which is being held in the School Hall on Monday, March 18th at 3.30pm. It is an opportunity to parents to play an important role in the inspection process. Thanks

Bereavement– On a personal note, I would like to thank staff, governors and parents in all the kind wishes of condolences following my recent bereavement of losing my Mother. All the support has given myself and my family much needed solace- many thanks.

Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’

Trefniadau Tywydd Garw /
Adverse Weather Procedures at Ysgol y Llys 22.01.19
Denbighshire list of School Closures

Latest newsletter to parents 10.03.19
Cylchlythyr 10.03.19