Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Wel, dyma’r wythnos gyntaf nôl yn ysgol ym mis Ionawr wedi mynd heibio! Mawr hyderaf fod y plant wedi ymgartrefu dol yn eu dosbarthiadau.
Presenoldeb– Gweler isod crynodeb o bresenoldeb dosbarthiadau am y tymor diwethaf (Medi- Rhagfyr 2018) Mae’r canran presenoldeb ysgol gyfan yn 94.8%. Cofiwch- rydym wedi gosod targed o 96% fel ysgol ar gyfer y flwyddyn.

Well, the first week of the term has flown by! I hope the children have all settled well back into class.
Attendance
– Please see a summary of each class’s attendance for last term. A reminder that our whole school target for the 2018-19 academic year has been set at 96%.

Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’

Latest newsletter to parents 17.01.19
Cylchlythyr 17.01.19