Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Hoffwn ddiolch i chwi gyd am eich cefnogaeth i’r ysgol unwaith eto eleni. Anodd credu fod hi’n wythnos olaf y tymor a byddwn yn ffarwelio a chriw o blant blwyddyn 6 wrth iddynt symud ymlaen i’r ysgol uwchradd ym mis Medi. Cofiwch- plant Ysgol y Llys fyddwch am byth i ni yma!

Hoffwn ddiolch hefyd i’r holl staff sydd wedi cyfrannu tuag at lwyddiant yr ysgol eleni. Adnodd pwysicaf ysgol yw eu staff ac mi wn fod staff arbennig yma yn y Llys. Gobeithio caent fwynhau seibiant haeddiannol dros wyliau’r haf.

Hoffwn ddiolch hefyd i’r bwrdd rheolaethol y llywodraethwyr sydd wedi bod yn gefn mawr i mi yn bersonol eleni- yn enwedig ein cadeirydd Mr Mike O’Meara. Mi wn eu bod yn cynnig arweiniad pendant a chadarn i’r ysgol.

Hoffwn hefyd cydnabod llafur a ffyddlondeb aelodau’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon- yn ddi-os mae’r arian sydd wedi ei chodi yn bwysig i’r ysgol a chynhaliaeth i ni yma fel ysgol. Diolch i Mrs Nikki Barlow ac aelodau’r pwyllgor am eu gwaith yn trefnu gweithgareddau.


I would like to take this opportunity to thank you all for your support to the school during the year. It is difficult to believe that it is the last week of the academic year and we will be saying farewell to our Year 6 pupils as they move onto secondary school in September. Remember- you will always be Ysgol y Llys pupils to us!

I would like to thank the whole staff for their hard work and dedication throughout the year. A school is dependent on its staff and I feel fortunate to have such a hard working team who work tirelessly on behalf of the pupils. I wish them a good summer break with their families.

Thanks also go the Governing Body who oversee the management and strategic development of the school. Their support has been tremendous and special thanks goes to Mr Mike O’Meara (Chairperson) for his invaluable support.

We are also indebted to the hard working efforts of the PTA Committee who work voluntarily in organising events which raise much needed funds for school. Special thanks to Mrs Nikki Barlow (Chair Person) who has co-ordinated the events. Without the support of the PTA, schools would be much poorer.

Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Latest newsletter to parents 10.06.19
Cylchlythyr 17.07.19