Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Hoffown cadarnhau fydd diwrnod mabolgampau yr Adran Iau yn mynd ymlaen pnawn ma. DYDD MERCHER 19/06/2019 1.15y.p
Dewch a’ch caderiaiu eich hun, diolch.

FFAIR HAF– Llawer o ddiolch i bawb am gefnogi Ffair Haf yr ysgol dydd Gwener ddiwethaf. Er yr holl law, fe lwyddom i barhau i gynnal y Ffair o dan do. Gan ystyried yr amodau, roedd nifer uchel wedi mynychu- diolch i chwi am hyn. Diolch arbennig i Mrs Nikki Barlow ac i aelodau’r Gymdeithas Rhieni am drefnu. Nid ar chwarae bach mae trefnu digwyddiad mor fawr.

NOSON RIENI NEWYDD– Cynhelir noson anwytho i rieni plant Meithrin fydd yn cychwyn yr ysgol ym Mis Medi 2019 ar nos Fawrth, 2il Orffennaf am 6:00yh (Neuadd Ysgol y Llys).


We would just like to confirm that Junior’s Sports day will be going ahead this afternoon as planned. WEDNESDAY 19/06/2019 1.15p.m
Please bring along your own chairs, thank you.

SUMMER FAYRE– Many thanks to all who supported our PTA Summer Fayre last Friday evening. Unfortunately, we could not arrange the weather, but that did not dampen the atmosphere or the terrific support we had from parents, pupils, volunteers and stall holders. A huge thank you must go to
Mrs Nikki Barlow and the team of committee members who work tirelessly to ensure the event went ahead. No mean feat considering the deluge of rain we experienced late Friday afternoon! Thank you all for supporting!

NEW PARENTS EVENING– The Parents Evening presentation for parents of pupils beginning in the Nursery class in September will be held on Tuesday, July 2nd (6:00pm) in the school hall.

Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Latest newsletter to parents 10.06.19
Cylchlythyr 10.06.19