spc

Annwyl bawb / Dear all,
NewyddCalendr Digwyddiadau Ysgol y Llys 2018-2019 (PDF)

Croeso nol i bawb wedi gwyliau’r hanner tymor.

Brechlyn Ffliw- Bydd Staff y gwasanaeth Iechyd yn yr ysgol ar ddydd Llun, Tachwedd 12fed i roi brechlyn ffliw i’r disgyblion (Dosbarth Derbyn a Blynyddoedd 1,2,3,4,5 a 6).

PudsyDiwrnod Plant Mewn Angen- Ar ddydd Gwener, Tachwedd 16eg, 2018 mae hi’n ddiwrnod Plant mewn Angen. I’r perwyl yma, bydd yn ddiwrnod di-wisg ysgol. Bydd unrhyw gyfraniadau ariannol gan blant a staff yn mynd tuag at yr elusen. Diolch am eich cefnogaeth.

Wythnos Tachwedd 12-16- Yn yr ysgol byddwn yn cynnal gweithgareddau yn gysylltiedig ag Wythnos Gwrth- fwlio a hefyd yn cynnal gweithgareddau wedi selio ar strategaethau Meddylfryd Twf. Cofiwch holi eich plant am rain!

Nosweithiau Rieni- Gosod Targedau- Diolch i bawb am gefnogi’r nosweithiau yma. Mi wn pa mor werthfawr ydynt i Staff gael sgwrsio a rhannu targedau disgyblion gyda’i rhieni.

Eiddo Coll- Mae nifer fawr o eitemau coll yn cael eu gadael yn yr ysgol yn ddyddiol. Sicrhewch eich bod wedi labelu bob eitem. Os nad ydynt wedi eu nol erbyn diwedd yr hanner tymor, yno byddent yn cael eu hail gylchu. Diolch

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- Fel modd o barhau i wella systemau cyfathrebu’r ysgol gyda rhieni, rydym wedi penderfynu prynu mewn i system ar lein ‘OurschoolsApp’- Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous iawn. Mwy yma...

Gwybodaeth Gwisg Ysgol 3.7.17 (PDF)

Siarter Iaith Ysgol Y Llys

Cynllun cenedlaethol i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg

Llongyfarchaidau mawr i Ysgol y Llys! Rydym wedi derbyn cadarnhad heddiw ein bod wedi llwyddo i gyrraedd marc arian ar gyfer y cymwyster Siarter Iaith Cymraeg. Ymlaen felly gyda’r aur felly ym Mis Medi!
Mwy o gwybodaith yma!

TRYDAR/GWEFAN- Cofiwch, os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud a’r ysgol i gysylltu ni- rydym yma i helpu! Mae safle trydar yr ysgol @YYllys yn ffordd effeithiol o gael gwybodaeth ac wrth gwrs mae gwefan yr ysgol www.ysgolyllys.co.uk hefyd yn adnodd da i ddysgu am weithgarwch yr ysgol. Hefyd, os nad ydych eisoes yn derbyn e-byst gan yr ysgol i anfon eich manylion e-bost i ni. Byddwn wedyn yn eich ychwanegu i’r bas data a byddwch yn derbyn bwletin e-bost wythnosol oddi wrthym. Y bwriad yw lleihau ar o’r defnydd o gyfathrebu papur ac i ofalu am ein ‘ol-droed carbon’


HWB: hwbplus.wales.gov.uk/schools/6632227
Canfod, Gwneud, Defnyddio, Rhannu / Find, Make, Use, Share
RM EasiMaths: www.rmeasimaths.com


Welcome to Ysgol y Llys!

Newydd Ysgol y Llys Calendar of Events 2018-2019 (PDF)

A warm welcome back to everyone after the October half term holiday.

Flu Vaccine- Health Service Staff will be in school on Monday, November 12th to give the flu vaccine to pupils in Reception Class and in Years 1,2,3,4,5 and 6.

Children in Need- On Friday, November 16th, 2018 it is Children in Need Day. We will be holding a non- uniform day. All proceeds will go towards the Children in Need Charity. Many thanks for your support.

November 12-16- Next week, we will be holding various Anti Bullying activities with it being Anti-Bullying week. We will also be holding ‘Growth Mind-set activities with pupils- remember to question your children about these activities.

Parents Open Evenings (Target Setting)- Many thanks to parents for supporting the evenings this week. There will be further evenings being held next week. The staff appreciate the opportunity to meet with parents to discuss pupil class targets.

Lost Items- The amount of unclaimed items of clothing here at Ysgol y Llys is growing day by day! Please ensure ALL items of clothing are clearly labelled and thus making it easy to return to pupils. All unclaimed items of clothing will be recycled at the end of this half term. We will also display unclaimed clothes once a week outside the school hall.

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- In our continuous efforts to improve school communications with parents we have invested in a new on line app. The ‘OurschoolsApp’ will be a great resource and will include school dates, latest news, activities etc.
More info here...

School Uniform Information 3.7.17 (PDF)

Ysgol Y Llys Language Charter

A national initiative to promote the use of Welsh

Congratulations to Ysgol y Llys! We have today received confirmation that we have been granted the Silver award certyificate. Onwards we go in September for the Gold award!
More information here!

School Correspondence- All latest school experiences/news can be found on our official twitter account @YYllys and information can also be found on our school website www.ysgolyllys.co.uk . We are also trying to reduce our carbon footprint through increasing our communication with parents via email rather than traditional paper copies. If your email addresses have changed or need updating, please contact the school office. Your details will then be updated on our database.

Darllen mwy / Read More...

Yn gywir / Regards

Mr Dyfan Phillips
(Pennaeth / Headteacher)

 

 

NEWYDD Polisiau Ysgol
NEW School Policies


Newyddion
Latest News

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos
Gweld mwy / See more...

New Gallery 2018

School Gallery
Gweld mwy / See more...

Parent Teacher Association

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon- Diolch i bawb gefnogodd y Disgo Calan Gaeaf yn ddiweddar. Llwyddodd y Pwyllgor i godi £725 ar y noson- swm anhygoel! Rhaghysbys- Cynhelir gweithgaredd nesa’r GRHA, sef ein Ffair Nadolig ar nos Iau, Tachwedd 29ain am 6.00yh-8.00yh.

PTA Update- Many thanks to all who attended the recent PTA Autumn Disco. The committee raised a fantastic £725 on the evening. Please note- the next PTA activity will be the Christmas Fayre, which is being held on Thursday, November 29th (6.00pm-8.00pm).

---

Announcing our Christmas card fundraiser with ‘My Art Project’
MyARTProject
Before you buy your Christmas cards and gifts please read on .....
We are running an art project this term where each pupil will be creating a special piece of Christmas art. The resulting artwork will then be available for parents to purchase as quality personalised greetings cards, mugs, thankyou postcards, gift tags, stickers and wrap, posters, canvases etc.

Gweld mwy / See more...


StampTastic

Dyddiadau
Important Dates


12.11.18 Adran Iechyd- Chwistrelli Ffliw i ddisgyblion
Flu Immunisation Programme for all full time pupils.
12-16.11.18 Wythnos Gwrth- fwlio a gweithgareddau
Anti-Bullying week of activities
13.11.18 Cystadleuaeth Nofio’r Urdd.
Noson Rieni- (Cyfnod Sylfaen)- Gosod targedau plant
Urdd Swimming Competition.
Parents Evening (Foundation Phase) Target Setting
14.11.18 Noson Rieni- (Adran Iau)- Gosod targedau plant
Parents Evening (Juniors) Target Setting
16.11.18 Diwrnod Plant Mewn Angen- Diwrnod di-wisg ysgol
Children in Need- Non uniform day. Proceeds towards Children in Need Charity.
29.11.18 GRHA Ffair Nadolig
PTA Christmas Fayre.
   

Darllen mwy / Read more...

1st Class Clothes

StampTastic

eco

eco
Copyright ©2012 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr