spc

Annwyl bawb / Dear all,
Newydd Cylchlythyr Ysgol y Llys 28.06.2018 (PDF)

Perfformiad Culhwch ac Olwen 02.07.18- Cofiwch am y perfformiad arbennig yma dydd Llun nesaf am 5.30pm yn neuadd Ysgol y Llys. Prosiect cydweithredol yw hyn rhwng Ysgol y Llys a Cherdd Gydweithredol Sir Ddinbych. Plant Blynyddoedd 5 a 6 sy’n cymryd rhan ond mae croeso i holl deuluoedd Ysgol y Llys gefnogi. Pris mynediad yw £2 i oedolion a mynediad am ddim i blant. (Mae’r perfformiad yn para oddeutu 40 munud). Nid oes angen tocynnau mynediad o flaen llaw- talu wrth y drws.

Teithiau Cerdded Noddedig- Ymddiheuriadau am orfod ail drefnu dyddiadau’r teithiau cerdded noddedig. Ond yn dilyn asesiad risg, penderfynwyd gohirio yn sgil y tywydd poeth. Byddwn yn ail drefnu’r teithiau cerdded yn fuan ac yn hysbysu rhieni o ddyddiadau cyn gynted ag sydd bosib. Cofiwch- ffurflenni noddi dal yn ddilys- diolch yn fawr iawn!

Noson Rieni Newydd 03.07.18- Nos Fawrth nesaf, 2il o Orffennaf (6.00yh) byddwn yn cynnal Noson Rieni Newydd (sef i rieni plant sy’n cychwyn yn y Meithrin ym Mis Medi 2018). Cynhelir y cyfarfod yn neuadd yr ysgol.

Diwrnod Trosglwyddo 04.07.18- Cynhelir diwrnod trosglwyddo Ysgol y Llys ar ddydd Mercher, 4ydd o Orffennaf.

Trosglwyddo Bl.6 i Ysgol Glan Clwyd- Bydd plant Blwyddyn 6 yn trosglwyddo I Ysgol Glan Clwyd dros ddeuddydd wythnos yma. Byddent yn trosglwyddo ar ddydd Mercher (04.07.18) a hefyd ar ddydd Iau (05.07.18)- Gobeithio caiff y plant diwrnodau wrth eu boddau.

Gwasanaeth Ffarwelio Blwyddyn 6- I’ch atgoffa eto, cynhelir gwasanaeth ffarwelio Blwyddyn 6 i rieni ar brynhawn dydd Gwener, Gorffennaf 13eg, 2018. I gychwyn am 1:15yp (Neuadd yr ysgol).

Holiaduron Rhieni- Diolch i’r rhieni hynny sydd wedi dychwelyd holiaduron i’r ysgol. Dyddiad cau dychwelyd holiaduron ydi 06.07.18. Diolch am eich cydweithrediad.

Diwedd tymor- Mae’r ysgol yn cau ar gyfer gwyliau’r ha far ddydd Gwener, 20fed o Orffennaf, 2018. Yn dilyn gwyliau’r haf, mae dau ddiwrnod HMS i staff ar 3 a 4ydd o Fedi a bydd yr ysgol yn ail agor i bawb ar ddydd Mercher, 5ed o Fedi 2018.

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- Fel modd o barhau i wella systemau cyfathrebu’r ysgol gyda rhieni, rydym wedi penderfynu prynu mewn i system ar lein ‘OurschoolsApp’- Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous iawn. Mwy yma...

Gwybodaeth Gwisg Ysgol 3.7.17 (PDF)

Siarter Iaith Ysgol Y Llys

Cynllun cenedlaethol i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg

Llongyfarchaidau mawr i Ysgol y Llys! Rydym wedi derbyn cadarnhad heddiw ein bod wedi llwyddo i gyrraedd marc arian ar gyfer y cymwyster Siarter Iaith Cymraeg. Ymlaen felly gyda’r aur felly ym Mis Medi!
Mwy o gwybodaith yma!

TRYDAR/GWEFAN- Cofiwch, os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud a’r ysgol i gysylltu ni- rydym yma i helpu! Mae safle trydar yr ysgol @YYllys yn ffordd effeithiol o gael gwybodaeth ac wrth gwrs mae gwefan yr ysgol www.ysgolyllys.co.uk hefyd yn adnodd da i ddysgu am weithgarwch yr ysgol. Hefyd, os nad ydych eisoes yn derbyn e-byst gan yr ysgol i anfon eich manylion e-bost i ni. Byddwn wedyn yn eich ychwanegu i’r bas data a byddwch yn derbyn bwletin e-bost wythnosol oddi wrthym. Y bwriad yw lleihau ar o’r defnydd o gyfathrebu papur ac i ofalu am ein ‘ol-droed carbon’


HWB: hwbplus.wales.gov.uk/schools/6632227
Canfod, Gwneud, Defnyddio, Rhannu / Find, Make, Use, Share
RM EasiMaths: www.rmeasimaths.com


Welcome to Ysgol y Llys!

Newydd Ysgol y Llys School Newsletter 25.04.2018 (PDF)

Dramatic and Musical Performance of ‘Culhwch and Olwen’ 02.07.18- Please support the special musical and dramatic performance of the famous Welsh folktale ‘Culhwch and Olwen’ by the Under 12 Unit pupils next Monday at 5.30pm in the school hall. The pupils have really enjoyed the collaborative project with Denbighshire Music Co-Operative and we really hope we have a large audience to enjoy the performance. All Ysgol y Llys families are welcome to attend. The performance will be held in the school hall at 5:30pm. Entry on the door is £2.00 for adults and no charge for children. Please Support!

Sponsored Walks- Apologies for having to postpone this week’s planned Sponsored Walks. We will re-schedule the walks and confirm dates with parents soon. Sponsor forms are still valid and will be used against the revised set of walks- many thanks!

New Parents Evening 03.07.18- Next Tuesday (July 3rd), we will hold a New Parents Evening, for parents of pupils starting in the Nursery Class in September 2018. The meeting will be held in the school hall and start at 6.00pm.

Ysgol y Llys Transition Day 04.07.18- Our school transition day will happen next Wednesday, July 4th, 2018.

Year 6 Transition Arrangements to Ysgol Glan Clwyd- Year 6 will enjoy two transition days at Ysgol Glan Clwyd next week. They will visit the school on Wednesday (July 4th) and Thursday (July 5th). We hope they enjoy both days.

Year 6 Leaver’s Service- Reminder! Our Year 6 Leaver’s Service will be held on Friday, July 13th, 2018 at 1.15pm.

End of Year questionnaires- Many thanks to those parents who have returned the end of year questionnaires. Closing date is 06.07.18. Many thanks for your support.

End of term- The school will close for the end of term on 20th of July, 2018. Following the summer holidays, there will be two staff training days (Monday September 3rd and Tuesday, September 4th). School will re-open for everyone on Wednesday, September 5th, 2018.

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- In our continuous efforts to improve school communications with parents we have invested in a new on line app. The ‘OurschoolsApp’ will be a great resource and will include school dates, latest news, activities etc.
More info here...

School Uniform Information 3.7.17 (PDF)

Ysgol Y Llys Language Charter

A national initiative to promote the use of Welsh

Congratulations to Ysgol y Llys! We have today received confirmation that we have been granted the Silver award certyificate. Onwards we go in September for the Gold award!
More information here!

School Correspondence- All latest school experiences/news can be found on our official twitter account @YYllys and information can also be found on our school website www.ysgolyllys.co.uk . We are also trying to reduce our carbon footprint through increasing our communication with parents via email rather than traditional paper copies. If your email addresses have changed or need updating, please contact the school office. Your details will then be updated on our database.

Darllen mwy / Read More...

Yn gywir / Regards

Mr Dyfan Phillips
(Pennaeth / Headteacher)

 

 

NEWYDD Polisiau Ysgol
NEW School Policies


Newyddion
Latest News

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos
Gweld mwy / See more...

New Gallery 2018

School Gallery
Gweld mwy / See more...

Parent Teacher Association

Ffair Haf Gymdeithas Rhieni ac Athrawon- Cofiwch! Cynhelir y Ffair nos Wener yma (Mehefin 8fed, 2018) am 6.00yh
Summer Fayre 2018
PTA Summer Fayre (08/06/18)- This Friday, we will be holding our Summer Fayre (6.00pm onwards).

Gweld mwy / See more...


StampTastic

Dyddiadau
Important Dates

02.07.18 Perfformiad Culhwch ac Olwen
Dramatic and Musical Performance of ‘Culhwch and Olwen’
03.07.18 Noson Rieni Newydd
New Parents Evening
04-05
07.18
Trosglwyddo Bl.6 i Ysgol Glan Clwyd
Year 6 Transition Arrangements to Ysgol Glan Clwyd
13.07.18 Gwasanaeth Ffarwelio Blwyddyn 6
Year 6 Leaver’s Service
20.07.18 Diwedd tymor
End of term.
   

Darllen mwy / Read more...

Digwyddiadur Ysgol y Llys 2017/2018 (PDF) / Calendar of Events 2017/2018 (PDF)

1st Class Clothes

StampTastic

eco

eco
Copyright ©2012 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr