Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher
 

Urdd– Llongyfarchiadau mawr i’r plant hynny a fu’n cystadlu dydd Sadwrn diwethaf yn yr Eisteddfod Sir.

Diwedd tymor– Mae’r ysgol yn cau ar gyfer gwyliau’r Pasg dydd Gwener nesaf, Ebrill 12fed, 2019. Bydd yr ysgol yn ail agor i BAWB ar ddydd Llun, Ebrill 29ain, 2019 (Sylwer- does dim HMS i staff ar y diwrnod yma!)

Urdd– Congratulations to all those pupils who took part in the Urdd County Eisteddfod at Ruthin last Saturday. The standard of competing was exceptionally high.

End of term– The school will close next Friday (April 12th) for Easter holidays. Just a reminder that school will re-open for ALL on Monday, April 29th, 2019. Please note- there will be NO staff training day on this date as was previously suggested.

Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Latest newsletter to parents 04.04.19
Cylchlythyr 04.04.19