spc

Annwyl bawb / Dear all,
Newydd Cylchlythyr Ysgol y Llys 06.06.2018 (PDF)

Ffair Haf Gymdeithas Rhieni ac Athrawon- Cofiwch! Cynhelir y Ffair nos Wener yma (Mehefin 8fed, 2018) am 6.00yh. I’r perwyl yma, rydym wedi trefnu diwrnod di-wisg ysgol ar ddydd Gwener. Caiff y plant wisgo dillad eu hunain a gwerthfawrogwn petaent yn dod ag eitem i werthu/defnyddio yn y ffair. Diolch o flaen llaw am eich cydweithrediad. Mawr hyderwn y bydd y tywydd braf yn parhau.

Mae’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon hefyd yn edrych am wirfoddolwyr i helpu ar y noson. Os medrwch ein cynorthwyo mewn unrhyw fodd, a fyddwch gystal chysylltu Mrs Nikki Barlow (Cadeirydd), neu gadewch neges wrth dderbynfa’r ysgol. Diolch!

Staffio- Dymunwn ymddeoliad hir a hapus i Mr Dave Lodge (Gofalwr ysgol). Bu iddo ymddeol ar ddiwedd yr hanner tymor Sulgwyn. Mae Mr Lodge wedi bod yn absennol o’i swydd oherwydd resymau iechyd ers mis Tachwedd 2017. Dymunwn y gorau iddo ar gyfer y dyfodol. Dydd Gwener yma, byddwn yn ei groesawu yn ol i’r ysgol ar gyfer Gwasanaeth Ffarwelio. Cyfle i’r plant a’r staff fynegi ein diolchiadau iddo. Mae hefyd wedi cael gwahoddiad i fynychu’r ffair nos Wener fel V.I.P! Dymuniadau gorau iddo.

Llwyddiant Urdd- Braf o beth oedd gweld nifer o gyn-ddisgyblion Ysgol y Llys yn cael llwyddiant fel aelodau o gorau Ysgol Glan Clwyd yn yr Eisteddfod yr Urdd ym Maesyfed wythnos diwethaf- da iawn nhw!

Dyledion- Gair i’ch atgoffa i edrych ar ein cyfrifon Parent Pay ac i dalu- mae nifer efo dyledion sy’n parhau e.e. cinio ysgol, gwersi nofio, gwersi peripatetig. Gwerthfawrogwn os caent eu talu yn brydlon. Diolch am eich cydweithrediad.

Mabolgampau’r Ysgol- Cofiwch am y dyddiadau canlynol;
Mabolgampau’r Adran Iau- Dydd Mercher, Mehefin 13eg- 1.15yp (I rieni).
Mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen- Dydd Gwener, Mehefin 22ain-
10.00yb (Uned dan 5). ??????
1.15yp (Uned dan 7).

Bydd nifer cyfyngedig o gadeiriau ar y cae i rieni ond mae croeso i chwi ddod a chadeiriau picnic eich hunain.

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- Fel modd o barhau i wella systemau cyfathrebu’r ysgol gyda rhieni, rydym wedi penderfynu prynu mewn i system ar lein ‘OurschoolsApp’- Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous iawn. Mwy yma...

Gwybodaeth Gwisg Ysgol 3.7.17 (PDF)

Siarter Iaith Ysgol Y Llys

Cynllun cenedlaethol i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg

Llongyfarchaidau mawr i Ysgol y Llys! Rydym wedi derbyn cadarnhad heddiw ein bod wedi llwyddo i gyrraedd marc arian ar gyfer y cymwyster Siarter Iaith Cymraeg. Ymlaen felly gyda’r aur felly ym Mis Medi!
Mwy o gwybodaith yma!

TRYDAR/GWEFAN- Cofiwch, os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud a’r ysgol i gysylltu ni- rydym yma i helpu! Mae safle trydar yr ysgol @YYllys yn ffordd effeithiol o gael gwybodaeth ac wrth gwrs mae gwefan yr ysgol www.ysgolyllys.co.uk hefyd yn adnodd da i ddysgu am weithgarwch yr ysgol. Hefyd, os nad ydych eisoes yn derbyn e-byst gan yr ysgol i anfon eich manylion e-bost i ni. Byddwn wedyn yn eich ychwanegu i’r bas data a byddwch yn derbyn bwletin e-bost wythnosol oddi wrthym. Y bwriad yw lleihau ar o’r defnydd o gyfathrebu papur ac i ofalu am ein ‘ol-droed carbon’


HWB: hwbplus.wales.gov.uk/schools/6632227
Canfod, Gwneud, Defnyddio, Rhannu / Find, Make, Use, Share
RM EasiMaths: www.rmeasimaths.com


Welcome to Ysgol y Llys!

Newydd Ysgol y Llys School Newsletter 25.04.2018 (PDF)

PTA Summer Fayre (08/06/18)- This Friday, we will be holding our Summer Fayre (6.00pm onwards). We are extremely grateful to the PTA Committee for organising the event. Any volunteers who are free on Friday to offer their support would be greatly appreciated. If you can spare some time to help out, please contact Mrs Nikki Barlow (PTA Chair Person) or leave a message in the school reception.

To support the Fayre, we have organised a Non-uniform day this Friday. Pupils may come to school dressed in their own clothes and are invited to bring in an item for the stalls at the school Fayre. Many thanks for your anticipated support.

Staffing- We would like to wish Mr Dave Lodge (Caretaker) the best as he retires from post here at Ysgol y Llys. Mr Lodge has been absent from post since November due to sickness absence, and will be missed by all here at school. He has been caretaker here at Ysgol y Llys for over ten years and has contributed fully to life here at Ysgol y Llys. We will have a school assembly for school staff and pupils this Friday- an opportunity for us to publically thank Mr Lodge for his hard work. He has also been invited to attend the Fayre on Friday and will be designated a V.I.P! (Not an O.A.P as he dryly quipped!) We wish him well!

Urdd Success- It was great seeing so many ex-Ysgol y Llys pupils gaining success in the national Urdd Eisteddfod last week whilst singing as members of the Ysgol Glan Clwyd choirs- well done them!

Monies Owing- A polite reminder to all to check Parent Pay accounts as the totals of monies owing to school has increased. Monies include dinner monies, trips, peripatetic music fees, swimming lessons etc. We would appreciate if debts can cleared very soon. Many thanks for your continued support.

Sports Days- A reminder about the following dates:
• Junior Sports Day, Wednesday, June 13th - 1.15pm onwards (Parents invited to attend)
• Foundation Phase Sports Day, Friday, June 22nd -
10:00am (Under 5 Unit)
1.15pm (Under 7 Unit).

There will be a limited number of chairs on the field for spectators. Parents may also bring foldaway/picnic chairs if they wish. Many thanks.

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- In our continuous efforts to improve school communications with parents we have invested in a new on line app. The ‘OurschoolsApp’ will be a great resource and will include school dates, latest news, activities etc.
More info here...

School Uniform Information 3.7.17 (PDF)

Ysgol Y Llys Language Charter

A national initiative to promote the use of Welsh

Congratulations to Ysgol y Llys! We have today received confirmation that we have been granted the Silver award certyificate. Onwards we go in September for the Gold award!
More information here!

School Correspondence- All latest school experiences/news can be found on our official twitter account @YYllys and information can also be found on our school website www.ysgolyllys.co.uk . We are also trying to reduce our carbon footprint through increasing our communication with parents via email rather than traditional paper copies. If your email addresses have changed or need updating, please contact the school office. Your details will then be updated on our database.

Darllen mwy / Read More...

Yn gywir / Regards

Mr Dyfan Phillips
(Pennaeth / Headteacher)

 

 

NEWYDD Polisiau Ysgol
NEW School Policies


Newyddion
Latest News

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos
Gweld mwy / See more...

New Gallery 2018

School Gallery
Gweld mwy / See more...

Parent Teacher Association

Ffair Haf Gymdeithas Rhieni ac Athrawon- Cofiwch! Cynhelir y Ffair nos Wener yma (Mehefin 8fed, 2018) am 6.00yh
Summer Fayre 2018
PTA Summer Fayre (08/06/18)- This Friday, we will be holding our Summer Fayre (6.00pm onwards).

Gweld mwy / See more...


StampTastic

Dyddiadau
Important Dates

08.06.18 Ffair Haf GRhA 6yh
Diwrnod di-wisg
PTA Summer Fayre 6pm
Non-uniform day
13.06.18 Mabolgampau’r Adran Iau- Dydd Mercher - 1.15yp (I rieni).
Junior Sports Day- Wednesday - 1.15pm onwards (Parents invited to attend)
22.06.18 Mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen- Dydd Gwener -
10.00yb (Uned dan 5).
1.15yp (Uned dan 7).
Foundation Phase Sports Day, Friday -
10:00am (Under 5 Unit) .
1.15pm (Under 7 Unit).
28.06.18 Taith Noddedig i’r Cyfnod Sylfaen
Foundation Phase Sponsored Walk.
29.06.18 Taith Noddedig i’r Adran Iau
Junior Sponsored Walk.
   

Darllen mwy / Read more...

Digwyddiadur Ysgol y Llys 2017/2018 (PDF) / Calendar of Events 2017/2018 (PDF)

1st Class Clothes

StampTastic

eco

eco
Copyright ©2012 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr