spc

Annwyl bawb / Dear all,
Newydd Cylchlythyr Ysgol y llys 19.02.2018 (PDF)

URDD- Diolch i bawb gefnogodd yr Eisteddfod Sir yn Rhuthun dydd Sadwrn diwethaf. Fel staff, roeddem yn hynod falch o’r plant a hefyd o gefnogaeth rhieni. Braf hefyd oedd clywed athrawon ysgolion eraill yr ardal yn canmol cwrteisi ag agwedd plant y Llys- da iawn wir!
Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol:
IOLA MEVEL- Ail efo’r Unawd Telyn o dan 12 oed.
MILLIE CANNON-TWYFORD- Trydydd gyda’r Llefaru Unigol o dan 12 oed.

CELF A CHREFFT- Caiff gwaith celf chrefft eu beirniadu nos yfory yn Ysgol Esgob Morgan- canlyniadau i ddilyn.

FFAIR LYFRAU SCHOLASTICS- Mae’r ffair lyfrau yma wythnos yma. Bydd llyfrau ar werth yn y neuadd cyn y gloch yn y boreau ac ar l ysgol hyd 4:00yp. Cyfle i brynu llyfrau darllen ffeithiol a ffuglen Saesneg.

STAFFIO- Bydd Mrs Emma Robertshaw (Athrawes dosbarth Sali Mali) yn gorffen ysgol dydd Gwener yma i gychwyn ei chyfnod mamolaeth. Dymuniadau gorau iddi ac edrychwn ymlaen at groesawu Miss Laura Humphreys atom fel athrawes dros gyfnod mamolaeth.

DIWEDD TYMOR- Bydd yr ysgol yn cau diwedd yr wythnos yma ar gyfer Gwyliau’r Pasg. Mae Hyfforddiant mewn Swydd i staff ar ddydd Llun, Ebrill 9fed a bydd yr ysgol yn ail agor i bawb ar ddydd Mawrth, Ebrill 10fed, 2018.

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- Fel modd o barhau i wella systemau cyfathrebu’r ysgol gyda rhieni, rydym wedi penderfynu prynu mewn i system ar lein ‘OurschoolsApp’- Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous iawn. Mwy yma...

Gwybodaeth Gwisg Ysgol 3.7.17 (PDF)

Siarter Iaith Ysgol Y Llys

Cynllun cenedlaethol i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg

Llongyfarchaidau mawr i Ysgol y Llys! Rydym wedi derbyn cadarnhad heddiw ein bod wedi llwyddo i gyrraedd marc arian ar gyfer y cymwyster Siarter Iaith Cymraeg. Ymlaen felly gyda’r aur felly ym Mis Medi!
Mwy o gwybodaith yma!

TRYDAR/GWEFAN- Cofiwch, os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud a’r ysgol i gysylltu ni- rydym yma i helpu! Mae safle trydar yr ysgol @YYllys yn ffordd effeithiol o gael gwybodaeth ac wrth gwrs mae gwefan yr ysgol www.ysgolyllys.co.uk hefyd yn adnodd da i ddysgu am weithgarwch yr ysgol. Hefyd, os nad ydych eisoes yn derbyn e-byst gan yr ysgol i anfon eich manylion e-bost i ni. Byddwn wedyn yn eich ychwanegu i’r bas data a byddwch yn derbyn bwletin e-bost wythnosol oddi wrthym. Y bwriad yw lleihau ar o’r defnydd o gyfathrebu papur ac i ofalu am ein ‘ol-droed carbon’


HWB: hwbplus.wales.gov.uk/schools/6632227
Canfod, Gwneud, Defnyddio, Rhannu / Find, Make, Use, Share
RM EasiMaths: www.rmeasimaths.com


Welcome to Ysgol y Llys!

Newydd Ysgol y Llys School Newsletter 18.02.2018 (PDF)

URDD- Many thanks to all who supported the Urdd County Eisteddfod held at Ruthin last Saturday. As a staff, we are very grateful for parents and pupil support. It was also very pleasing to hear from other school staff, praise for our pupils behaviour, courtesy and attitude- well done!
A special mention to the following for their success:
IOLA MEVEL- 2ND place with Harp Solo under 12 years of age
MILLIE CANNON-TWYFORD- 3rd place with Individual Recital under 12 years of age.

ART AND CRAFT- The Art and Craft entries will be judged tomorrow afternoon at Ysgol Esgob Morgan. Results will follow.

SCHOLASTICS BOOK FAYRE- The book fayre will be held this week at school. An ideal opportunity to buy English fiction/fact books. The fayre will be open each morning this week at 8.30am and afterschool between 3.30-4.00pm.

STAFFING UPDATE- Mrs Emma Robertshaw (Sali Mali Class teacher) will be leaving school this Friday as she begins her maternity leave. We wish her well! In her place, we welcome Miss Laura Humphreys who will be covering the maternity absence. A warm welcome to her.

END OF TERM: Ysgol y Llys will close this Friday for the start of the Easter holidays. There will be staff training day on Monday, April 9th and the school will then re-open for all on Tuesday, April 10th, 2018.

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- In our continuous efforts to improve school communications with parents we have invested in a new on line app. The ‘OurschoolsApp’ will be a great resource and will include school dates, latest news, activities etc.
More info here...

School Uniform Information 3.7.17 (PDF)

Ysgol Y Llys Language Charter

A national initiative to promote the use of Welsh

Congratulations to Ysgol y Llys! We have today received confirmation that we have been granted the Silver award certyificate. Onwards we go in September for the Gold award!
More information here!

School Correspondence- All latest school experiences/news can be found on our official twitter account @YYllys and information can also be found on our school website www.ysgolyllys.co.uk . We are also trying to reduce our carbon footprint through increasing our communication with parents via email rather than traditional paper copies. If your email addresses have changed or need updating, please contact the school office. Your details will then be updated on our database.

Darllen mwy / Read More...

Yn gywir / Regards

Mr Dyfan Phillips
(Pennaeth / Headteacher)

 

 

NEWYDD Polisiau Ysgol
NEW School Policies


Newyddion
Latest News

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos
Gweld mwy / See more...

New Gallery 2018

School Gallery
Gweld mwy / See more...

Parent Teacher Association

-
Our next event date has been confirmed. The Easter disco will now be held on Wednesday 14th March, 3.15pm - 4.15pm (Under 5 & 7) and 6pm to 7.30pm (Under 9 & 12 units) . As this date was pencilled in for a PTA meeting I have rescheduled our next PTA meeting for Wednesday 28th February 5.30pm at Nant Hall .

Gweld mwy / See more...


StampTastic

Dyddiadau
Important Dates

23.03.18 Gwyliau'r Pasg Hanner Tymor
Easter Half Term
09.04.18 HMS
Staff Training Day
10.04.18 Ysgol yn ail agor i bawb
School re-opens for all
23.04.18 Ffeinal Cystadleuaeth Pl droed yr Urdd (4.00yp Ysgol Glan Clwyd)
Urdd Football Competition Final (4.00pm at Ysgol Glan Clwyd)
16-18
04.18
Taith Breswyl Blwyddyn 6 i Gaerdydd.
Year 6 residential visit to Cardiff
   

Darllen mwy / Read more...

Digwyddiadur Ysgol y Llys 2017/2018 (PDF) / Calendar of Events 2017/2018 (PDF)

1st Class Clothes

StampTastic

eco

eco
Copyright ©2012 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr