spc

Annwyl bawb / Dear all,
Newydd Cylchlythyr Ysgol y Llys 13.07.2018 (PDF)

Newydd
Adroddiad diwedd tymor 04.07.18 (Cymraeg)

END OF YEAR REPORT 04.07.18 (English) (PDF)

Hoffwn ddiolch i bawb yn ddiffuant am eich cefnogaeth i’r ysgol yn ystod y flwyddyn. Pob lwc i’r plant hynny sy’n trosglwyddo i’r Ysgol Uwchradd ac edrychwn ymlaen at groesawu 56 o blant i’r dosbarth meithrin ym mis Medi. Hoffwn ddiolch i’r staff am eu holl ymdrechion dros y flwyddyn - rwyf yn hynod ffodus o gael staff mor driw a weithgar. Hoffwn hefyd ddiolch i’r Corff Llywodraethol- mae’r aelodau, dan gadeiryddiaeth Mike O’Meara yn gefnogol iawn i’r ysgol ac yn gweithio’n dda fel ffrind beirniadol.

Staffio: Hoffwn ddiolch i Miss Alaw Pugh-Jones sydd wedi bod yn gweithio fel athrawes yn nosbarth Dyfrdwy (Uned dan 12) ers Medi 2017. Bydd yn gorffen ar ddiwedd tymor cyn cychwyn swydd newydd fel athrawes yn Ysgol Uwchradd Treffynnon ym Mis Medi- pob lwc iddi a diolch yn fawr iawn am eich gwasanaeth yma.

Cinio Ysgol- Rydym wedi derbyn cadarnhad y bydd pris cinio ysgol yn codi o Fedi’r 1af- Pris yn cynyddu o £2.10 i £2.20. (Sef codiad o 10c y pryd bwyd). Cost cinio felly am wythnos i un plentyn = £11.00. Pwysig! Hefyd- mae Adran Arlwyo Cyngor Sir Ddinbych wedi newid eu polisi dyledion o Fedi’r 1af 2018. O hyn allan- ni fyddwn yn gallu darparu pryd o fwyd arferol i blant sydd dyledion o dros £11 y plentyn (Sef dyled wythnos o ginio ysgol). Ar hyn o bryd, mae uchafswm dyled wedi ei osod ar £20.00. Ond o hyn allan, os oes gan blentyn dyled o dros £11.00 yna ni chaent bryd o fwyd arferol.

Gwasanaeth Ffarwelio Blwyddyn 6- Diolch i’r rhieni hynny a gefnogodd y gwasanaeth prynhawn yma. Gwasanaeth hwylio a hefyd emosiynol dros ben. Diolch i Mrs Nikki Barlow am gyflwyno anrheg ar ran yr GRHA i’r plant a hefyd Mr Mike O’Meara (Cadeirydd y Llywodraethwyr) am gyflwyno gwobrau ar ddiwedd y gwasanaeth.

Dechrau'r tymor- Yn dilyn gwyliau’r haf, mae dau ddiwrnod HMS i staff ar 3 a 4ydd o Fedi a bydd yr ysgol yn ail agor i bawb ar ddydd Mercher, 5ed o Fedi 2018.

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- Fel modd o barhau i wella systemau cyfathrebu’r ysgol gyda rhieni, rydym wedi penderfynu prynu mewn i system ar lein ‘OurschoolsApp’- Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous iawn. Mwy yma...

Gwybodaeth Gwisg Ysgol 3.7.17 (PDF)

Siarter Iaith Ysgol Y Llys

Cynllun cenedlaethol i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg

Llongyfarchaidau mawr i Ysgol y Llys! Rydym wedi derbyn cadarnhad heddiw ein bod wedi llwyddo i gyrraedd marc arian ar gyfer y cymwyster Siarter Iaith Cymraeg. Ymlaen felly gyda’r aur felly ym Mis Medi!
Mwy o gwybodaith yma!

TRYDAR/GWEFAN- Cofiwch, os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud a’r ysgol i gysylltu ni- rydym yma i helpu! Mae safle trydar yr ysgol @YYllys yn ffordd effeithiol o gael gwybodaeth ac wrth gwrs mae gwefan yr ysgol www.ysgolyllys.co.uk hefyd yn adnodd da i ddysgu am weithgarwch yr ysgol. Hefyd, os nad ydych eisoes yn derbyn e-byst gan yr ysgol i anfon eich manylion e-bost i ni. Byddwn wedyn yn eich ychwanegu i’r bas data a byddwch yn derbyn bwletin e-bost wythnosol oddi wrthym. Y bwriad yw lleihau ar o’r defnydd o gyfathrebu papur ac i ofalu am ein ‘ol-droed carbon’


HWB: hwbplus.wales.gov.uk/schools/6632227
Canfod, Gwneud, Defnyddio, Rhannu / Find, Make, Use, Share
RM EasiMaths: www.rmeasimaths.com


Welcome to Ysgol y Llys!

Newydd Ysgol y Llys School Newsletter 13.07.2018 (PDF)

A big thank you parents for all your support to Ysgol y Llys over the last twelve months. We wish the pupils who will be transferring to High School the best in the future and we look forward to welcoming 56 new pupils into the nursery class at Ysgol y Llys this September. I would like to thank all the staff for their hard work and dedication to the school. We are fortunate to have such a strong school staff. Diolch. I would also like to thank the Governing Body members for their continuous support and to thank the Chairperson, Mr Mike O’Meara for his support in his first twelve months in post. I appreciate the support of the whole Governing Body who actively work in the best interests of the school and the pupils.

Staffing: We wish Miss Alaw Pugh-Jones (Dyfrdwy Class teacher, Under 12 Unit) the best as she finishes post next week. She will take up a new post as Secondary school teacher at Holywell High this September. Pob lwc Miss Jones.

School Meal Service- It has been confirmed that there will be increase in school meal costs from September 1st, 2018 onwards. The increase will see a school meal price increase from £2.10 to £2.20. This equates to a weekly cost of £11.00 per pupil (Increase from £10.50 per week previously). Denbighshire CC Catering Service have also revised their procedures regarding School Meal Debts. From September 1st onwards, the maximum school debt allowed per pupil will be £11.00 (The maximum debt currently allowed is £20.00). The limit has been reduced because the total school meals debt for the authority runs into thousands of pounds and is on the increase.

Year 6 Farewell Service- Many thanks to parents who attended the end of Year 6 farewell service. It was a mixture of emotions! Thanks to Mrs Nikki Barlow (PTA Chair) for presenting gifts to the pupils on behalf of the PTA and to Mr Mike O’Meara for presenting gifts on behalf of the school.

Start of term- Following the summer holidays, there will be two staff training days (Monday September 3rd and Tuesday, September 4th). School will re-open for everyone on Wednesday, September 5th, 2018.

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- In our continuous efforts to improve school communications with parents we have invested in a new on line app. The ‘OurschoolsApp’ will be a great resource and will include school dates, latest news, activities etc.
More info here...

School Uniform Information 3.7.17 (PDF)

Ysgol Y Llys Language Charter

A national initiative to promote the use of Welsh

Congratulations to Ysgol y Llys! We have today received confirmation that we have been granted the Silver award certyificate. Onwards we go in September for the Gold award!
More information here!

School Correspondence- All latest school experiences/news can be found on our official twitter account @YYllys and information can also be found on our school website www.ysgolyllys.co.uk . We are also trying to reduce our carbon footprint through increasing our communication with parents via email rather than traditional paper copies. If your email addresses have changed or need updating, please contact the school office. Your details will then be updated on our database.

Darllen mwy / Read More...

Yn gywir / Regards

Mr Dyfan Phillips
(Pennaeth / Headteacher)

 

 

NEWYDD Polisiau Ysgol
NEW School Policies


Newyddion
Latest News

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos
Gweld mwy / See more...

New Gallery 2018

School Gallery
Gweld mwy / See more...

Parent Teacher Association

...
...

Gweld mwy / See more...


StampTastic

Dyddiadau
Important Dates

03.09.18 Dydd Llun- HMS
Monday- Staff training day
04.09.18 Dydd Llun- HMS
Monday- Staff Training Day
05.09.18 Dydd Mercher- Ysgol yn agor i bawb
Wednesday- School Re-opens for all
   

Darllen mwy / Read more...

Digwyddiadur Ysgol y Llys 2017/2018 (PDF) / Calendar of Events 2017/2018 (PDF)

1st Class Clothes

StampTastic

eco

eco
Copyright ©2012 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr