spc

Annwyl bawb / Dear all,
Newydd Cylchlythyr Ysgol y Llys 06.09.2018
Calendr Digwyddiadau Ysgol y Llys 2018-2019
(PDF)

Prydlondeb- Cofiwch, cenir y gloch yn y bore am 8.55yb. Mae staff ar ddyletswydd o 8.40am ymlaen. Mae wedi dod i’n sylw fod nifer gynyddol o blant yn cyrraedd yr ysgol yn hwyr yn y boreau. Os gyrhaeddant ar l amser cofrestru heb eglurhad caent eu nodi yn y gofrestr gyda’r cod ‘U’. (diawdurdod). Rhaid i bob disgybl sy’n cyrraedd yn hwyr arwyddo’r Llyfr Hwyr yng nghyntedd y dderbynfa. Mae hyn at ddiben cefnogi teuluoedd sydd efo unrhyw anawsterau.

Bagiau Llyfrau- Rydym yn disgwyl ein cyflenwad nesaf o fagiau Llyfrau yn fuan iawn. Byddent ar werth o’r dderbynfa am £3.50 yr un.

Nosweithiau Agored- Diolch i bawb gefnogodd ein Nosweithiau Agored wythnos yma. Mae’r staff yn gwerthfawrogi’r cyfle i drafod gyda rhieni trefniadau’r Uned. Mawr hyderwn fod eich plant wedi ymgartrefu i’r dosbarthiadau newydd. Diolch

Diweddariad Teithiau Cerdded Noddedig- Diolch i bawb am eu cefnogaeth i’r ysgol gyda’r teithiau cerdded noddedig diweddar. Fel y gwyddoch, bydd yr elw yn mynd tuag at Apl Prestatyn ar gyfer Urdd 2020. Os gwelwch yn dda, a fyddwch gystal dychwelyd arian i’r ysgol erbyn dydd Gwener, Hydref 12fed, 2018. Ar l y dyddiad yma, byddwn yn hysbysu rhieni o’r swm a godwyd. Diolch

Noson Ffilm Cyngor Ysgol- Mae’r Cyngor wedi trefnu noson Ffilm i gael ei gynnal yn yr ysgol ar nos Iau, Hydref 18fed, 2018 am 3.30yh-5.00pm. Cost mynediad yw £2 y plentyn. (Gan gynnwys diod a bisged). Mae’r noson ffilm yn agored i blant ym mlynyddoedd 1,2,3,4,5 a 6. Teitl y ffilm fydd Christopher Robin.

Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd- Gair i’ch atgoffa fod yr ysgol yn cau ar gyfer hanner tymor ar ddydd Iau, 25ain o Hydref, 2018. Ar ddydd Gwener, Hydref 26ain mae diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd I staff ysgol.

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- Fel modd o barhau i wella systemau cyfathrebu’r ysgol gyda rhieni, rydym wedi penderfynu prynu mewn i system ar lein ‘OurschoolsApp’- Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous iawn. Mwy yma...

Gwybodaeth Gwisg Ysgol 3.7.17 (PDF)

Siarter Iaith Ysgol Y Llys

Cynllun cenedlaethol i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg

Llongyfarchaidau mawr i Ysgol y Llys! Rydym wedi derbyn cadarnhad heddiw ein bod wedi llwyddo i gyrraedd marc arian ar gyfer y cymwyster Siarter Iaith Cymraeg. Ymlaen felly gyda’r aur felly ym Mis Medi!
Mwy o gwybodaith yma!

TRYDAR/GWEFAN- Cofiwch, os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud a’r ysgol i gysylltu ni- rydym yma i helpu! Mae safle trydar yr ysgol @YYllys yn ffordd effeithiol o gael gwybodaeth ac wrth gwrs mae gwefan yr ysgol www.ysgolyllys.co.uk hefyd yn adnodd da i ddysgu am weithgarwch yr ysgol. Hefyd, os nad ydych eisoes yn derbyn e-byst gan yr ysgol i anfon eich manylion e-bost i ni. Byddwn wedyn yn eich ychwanegu i’r bas data a byddwch yn derbyn bwletin e-bost wythnosol oddi wrthym. Y bwriad yw lleihau ar o’r defnydd o gyfathrebu papur ac i ofalu am ein ‘ol-droed carbon’


HWB: hwbplus.wales.gov.uk/schools/6632227
Canfod, Gwneud, Defnyddio, Rhannu / Find, Make, Use, Share
RM EasiMaths: www.rmeasimaths.com


Welcome to Ysgol y Llys!

Newydd Ysgol y Llys School Newsletter 06.09.2018
Ysgol y Llys Calendar of Events 2018-2019
(PDF)

Punctuality- Please note, the bell rings in the morning at Ysgol y Llys at 8.55am. Pupils are allowed on the school yard from 8.40am onwards. We are seeing a large number of pupils arriving school after the bell in the mornings. If pupils are late for registration, they will be marked down as late on their school records. If they arrive after registration arrive, and no explanation given, then they are marked down as ‘U’- which is recorded as ‘unauthorised’.
We also request that all pupil who are late, sign the ‘Late book’ which is in the school reception. This helps us track pupils who are consistently late. It helps the school put systems in place to support families.

Book Bags- We have currently run out of stock of ‘book bags’ for sale in the school office. Our next delivery is expected within the next two weeks. They will be on sale from reception at £3.50 per bag.

Open Evenings- Many thanks to all who attended this week’s Open Evenings. The staff appreciated your support and the opportunity to discuss Unit arrangements. Diolch.

Urdd Sponsored Walks Update- Many thanks to everyone for supporting the Sponsored Walks in aid of the Prestatyn Urdd 2020 appeal. We appreciate all donations. A kind request that donations are returned to school by Friday, October 12th, 2018. After this date, we will inform you of the amount raised- diolch!

School Council Film Night- the School Council have organised a Film Night to be held at Ysgol y Llys on Thursday, October 18th, 2018 (between 3.30pm-5.00pm). Entry is £2 per pupil. (Including drink and biscuit). It is open to pupils in Years 1, 2,3,4,5 and 6. The film the children have chosen to watch is ‘Christopher Robin’.

Staff Training Day- a reminder that the school closes for pupils on Thursday, October 25th. We have a staff training day on Friday, October 26th, 2018.

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- In our continuous efforts to improve school communications with parents we have invested in a new on line app. The ‘OurschoolsApp’ will be a great resource and will include school dates, latest news, activities etc.
More info here...

School Uniform Information 3.7.17 (PDF)

Ysgol Y Llys Language Charter

A national initiative to promote the use of Welsh

Congratulations to Ysgol y Llys! We have today received confirmation that we have been granted the Silver award certyificate. Onwards we go in September for the Gold award!
More information here!

School Correspondence- All latest school experiences/news can be found on our official twitter account @YYllys and information can also be found on our school website www.ysgolyllys.co.uk . We are also trying to reduce our carbon footprint through increasing our communication with parents via email rather than traditional paper copies. If your email addresses have changed or need updating, please contact the school office. Your details will then be updated on our database.

Darllen mwy / Read More...

Yn gywir / Regards

Mr Dyfan Phillips
(Pennaeth / Headteacher)

 

 

NEWYDD Polisiau Ysgol
NEW School Policies


Newyddion
Latest News

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos
Gweld mwy / See more...

New Gallery 2018

School Gallery
Gweld mwy / See more...

Parent Teacher Association

Disgo Teulu a Gystadleuaeth Cerfio Pwmpen! 24.10.18
Uned dan 5 a 7 - 3:15-4.15yp
(Rhieni i aros efo plant Uned dan 5)
Uned dan 9 a 12 - 6:00-7:30yp
Mynediad £1

Family Disco & Pumpkin Carving Competition! 24.10.18
Under 5 & 7 unit - 3:15-4:15pm
(Parents to stay with Under 5 unit pupils)
Under 9 & 12 unit - 6:00-7:30pm
Entrance Fee £1

---

Announcing our Christmas card fundraiser with ‘My Art Project’
MyARTProject
Before you buy your Christmas cards and gifts please read on .....
We are running an art project this term where each pupil will be creating a special piece of Christmas art. The resulting artwork will then be available for parents to purchase as quality personalised greetings cards, mugs, thankyou postcards, gift tags, stickers and wrap, posters, canvases etc.

Gweld mwy / See more...


StampTastic

Dyddiadau
Important Dates

18.10.18 Noson Ffilm Cyngor Ysgol
School Council Film Night
25.10.18 Dydd Iau- Haner tymor
Thursday - Half Term
26.09.18 Dydd Gwener- HMS
Friday - Staff Training Day
   
   

Darllen mwy / Read more...

Digwyddiadur Ysgol y Llys 2017/2018 (PDF) / Calendar of Events 2017/2018 (PDF)

1st Class Clothes

StampTastic

eco

eco
Copyright ©2012 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr