Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

‘WYTHNOS CYMRU CWL’ – Cynhelir ein Wythnos ‘Cymru Cwl’ wythnos nesaf yn Ysgol y Llys. (Chwefror 1821, 2019) Cyfle i hyrwyddo a dathlu ein Cymreictod, ein hanes a’n diwylliant unigrwy yma yn Nghymru. Mawr hyderwn y bydd staff, disgyblion a rhieni yn mwynhau’r arlwy sydd o’ch baenau! Ein gwlad, ein hiaith– gwarchodwn hi!

Hanner Tymor- Mae gennym ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd i athrawon ar ddydd Gwener, 22ain o Chwefror felly fydd yr ysgol yn cau i blant ar gyfer gwyliau hanner tymor ar 21.02.19. Bydd yr ysgol yn ail agor i bawb ar ddydd Llun, Mawrth 4ydd, 2019.

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni– Fersiwn electroneg o’r ddogfen i rieni ar gael yma. Os hoffech gopi papur ohono, cysylltwch â’r swyddfa.

‘COOL WALES WEEK’ – We will be holding our ‘Cool Wales’ activity week in Ysgol y Llys on February 18- 21st, 2019. Its aim is to celebrate our Welsh language and culture and encourage and to promote it not only within our school but in the wider community and include parents, local businesses. We hope everyone enjoys the week! Our Wales, our language! Be proud of it!

Half Term- There is a staff training day on Friday, 22nd February so the last day of the half term will be next Thursday, 21.02.19 for pupils. School will re-open for all following half term on Monday, March 4th, 2019.

Governors Annual Report to Parents– An electronic version of the report for parents can be viewed here. If parents require a paper copy, please enquire at school reception.

Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’

Trefniadau Tywydd Garw /
Adverse Weather Procedures at Ysgol y Llys 22.01.19
Denbighshire list of School Closures

Latest newsletter to parents 12.02.19
Cylchlythyr 12.02.19