Click on a numbered title below to open and read

1. Trefniadaeth Derbyn Plant / Admission


Derbynnir plant i'r Uned dan 5 i’r flwyddyn ysgol Meithrin am bum bore neu brynhawn yr wythnos cyn belled a'u bod wedi cyrraedd eu pedwerydd pen-blwydd yn ystod y flwyddyn, h.y. rhwng Medi 1af ac Awst 31ain.

Yn yr un modd derbynnir plant yn llawn amser i'r Dosbarth Derbyn os ydynt yn cyrraedd pump oed cyn diwedd y flwyddyn addysgol. Gall rhieni sy'n ystyried anfon eu plant i'r ysgol drefnu ymweliad i dderbyn mwy o wybodaeth trwy gysylltu â'r Pennaeth ymlaen llaw.

Pupils are admitted to the Under 5 unit in their nursery year for five mornings or five afternoons a week provided that they attain their fourth birthday during that school year, i.e. between September 1st and August 31st.

Similarly, children are admitted full time into the reception year if they attain the age of five before the end of that school year. Parents who are considering sending their children to the school may arrange a visit to gather more information by consulting the Headteacher beforehand.2. Oriau / School Hours


Meithrin
9.15 y b - 11.45 y b (sesiwn y bore) : 12.30 - 3.00 y p (sesiwn y prynhawn)
Babanod
8.55 y b - 12.00 : 12:55 - 3.00 y p
Iau
8.55 y b - 12.00 : 12:55 - 3.15 y p

Nursery
9.15 am - 11.45 am (morning session) : 12.30 - 3.00 pm (afternoon session)
Infants
8.55 pm - 12.00 : 12:55 - 3.00 pm
Infants
8.55 am - 12.00 : 12:55 - 3.15 pm

3. Disgyblaeth Bendant / Assertive Discipline


Yn Ysgol y Llys rydym wedi mabwysiadu dull "Disgyblaeth Bendant" ddisgyblu drwy'r ysgol. Mae'r dull wedi cael ei gymeradwyo gan Awdurdod Addysg Sir Ddinbych.
Yn ein 'hysgol rydym wedi datblygu disgyblaeth bositif ac mae gennym system wobrwyo e.e.

 • Uned dan 12: Pwyntiau Grwpiau, Pwyntiau tai, Seren (Sêr) yr Wythnos, Brig y Siartiau.
 • Uned dan 9: Enw yn y bocs neu Buwch Goch Gota, Pwyntiau gr_p a thai, Seren (Sêr) yr Wythnos.
 • Uned dan 7: Wynebau Hapus, Sticeri, Siaradwr Cymraeg yr Wythnos, Amser Aur, Disgybl yr wythnos.
 • Uned dan 5: Seren, Sticer arbennig , Siaradwr Cymraeg yr Wythnos

System wobrwyo / Reward system

At Ysgol Y L1ys we have adopted the "Assertive Discipline" method of discipline throughout the school. It is a system approved by Denbighshire Education Authority.
In Ysgol y L1ys we aim to develop positive discipline and have a structured reward system e.g.

 • Unit Under 12: Group points, House points, Star(s) of the Week, Top of the Charts.
 • Unit Under 9: Name in the box or Ladybird, House and Group points, Star(s) of the Week.
 • Unit Under 7: Happy faces, Stickers, Welsh Speaker(s) of the Week, Pupil of the Week, Golden time.
 • Unit Under 5: Star, Special sticker, Welsh Speaker(s) of the Week

4. Bwyta'n Iach / Healthy Eating


Rydyn yn hybu'r plant i fwyta'n iach ac felly mae ffrwythau yn cael eu gwerthu yn ddyddiol bob amser chwarae. Ni chaniateir i’r plant i fwyta siocled/creision na fferins yn ystod amser chwarae, ac os yw plentyn yn dod a’i g/chinio gydag ef/hi yna fod y pecyn cinio yn cynnwys bwydydd maethlon.

We encourage children to eat healthily and therefore fruit is sold daily every playtime. Children are not allowed to eat chocolate, crisps nor other sweets during break times. Children bringing a packed lunch to school are also encouraged to eat healthy foods.


5. Gwisg / Uniform

1st Class ClothesGwybodaeth Gwisg Ysgol Newydd /
NEW School Uniform Information 3.7.17 (PDF)

Noder. Ffrogiau Haf - Ar gyfer tymor yr haf 2015, gwisg haf ffrog gingham coch a gwyn fydd yr opsiwn ar wahn i grys polo, siwmper a sgert i ferched.

Mae gwisgo'r wisg ysgol yn rheol ysgol. Disgwylir i bob plentyn ei wisgo yn ystod gweithgareddau cyhoeddus.
Mae'r wisg ysgol yn cynnwys:

Bechgyn

 • Trowsus - navy neu lwyd
 • Crys polo -coch gyda logo’r ysgol
 • Siwmper - navy gyda logo’r ysgol
 • Esgidiau du (ni chaniateir trainers)

Gwisg yr Haf - trowsus byr navy a chrys polo coch.

Genethod

 • Crys polo - coch gyda logo’r ysgol
 • Sgert/Trowsus - navy neu lwyd
 • Sanau - gwyn
 • Siwmper - navy gyda logo’r ysgol
 • Esgidiau du (ni chaniateir trainers)
 • Gwisg yr Haf - ffrog gingham coch a gwyn neu drowsus byr navy a chrys polo coch gyda logo’r ysgol.

Rydym yn annog plant i wisgo esgidiau, yn hytrach na trainers, i’r ysgol.
Mae modd prynu ‘fleece’ gyda logo’r ysgol hefyd. Mae’r ‘fleece’ i’w wisgo fel siaced a ni ddisgwylir i’r plentyn ei wisgo yn y dosbarth. Mae pob eitem o’r wisg ysgol ar gael o 1st Class Clothes a Carsons, Stryd Fawr, Prestatyn. Mae het/cap haul gyda logo’r ysgol ar werth yn swyddfa’r ysgol.

Os gwelwch chi'n dda, a wnewch chi sicrhau fod pob eitem a wisgir wedi ei nodi'n glir ag enw'r plentyn.

Dillad Addysg Gorfforol

 • Siorts navy – crys T gwyn (plaen)
 • Trowsus byr a siwt drac.
 • Trainers i chwaraeon y tu allan.
 • Ni fydd angen esgidiau/trainers i wersi gymnasteg yn y neuadd.

Nid yw clustdlysau yn rhan gydnabyddedig o'r wisg ysgol a byddai'n well gennym pe na fyddent yn cael eu gwisgo. Os ydynt, fodd bynnag, dylent fod yn "studs" neu'n "sleepers" a dylid eu tynnu ar gyfer Addysg Gorfforol, chwaraeon neu wersi nofio yn unol â rheolau Iechyd a Diogelwch yr ysgol.

Uniform

Please note. Summer dresses. For summer 2015, girls will only have the option of a red summer dress and that blue summer dresses will be phased out.

The wearing of school uniform is a school rule. Pupils are expected to wear uniform during public activities.
The school uniform consists of:

Boys

 • Trousers - Polo Shirt - Sweater - Summer Wear -
 • Trousers - navy blue or grey
 • Polo Shirt - red with school logo
 • Sweater - navy blue with school logo
 • Summer Wear - navy blue shorts and red polo shirt with school logo
 • Black shoes (trainers are not allowed)

Girls

 • Polo Shirt - red with school logo
 • Skirt/Trousers - navy blue or grey
 • Socks - white
 • Sweater - navy blue with school logo
 • Summer Wear - Red and white gingham dress or navy blue shorts and red polo shirt with school logo. Navy polo dress.
 • Black shoes (trainers are not allowed)

A fleece with the school logo is also available. The fleece is to be worn as a jacket and we do not expect the child to wear it in the classroom.
Could you please ensure that every item of clothing is marked with your child’s name All items of uniform are obtainable from 1st Class Clothes. Sun hats/caps with school logo are available from the school office.

P E Clothing

 • Navy shorts – plain white
 • T-shirt and/or track suit.
 • Trainers for outside games, black pumps for indoors.
 • No footwear is necessary for gymnastics lessons in the hall.

Please ensure that all items of clothing are clearly marked with the child's name.

Earrings are not a recognised part of school dress and we prefer they were not worn. If, however, they are, they should be studs or sleepers, which must be removed for all P.E., games and swimming lessons in accordance with the school's Health and Safety regulations.

6. Ysgol Goedwig / Forest School


Beth yw pwrpas datblygu Ysgol y Llys fel Ysgol Goedwig?
'Mae Ysgolion Coedwig yn ddull arloesol o addysgu drwy chwarae a dysgu yn yr awyr agored'

Mae Ysgol y Llys yn cyfuno gydag athroniaeth Ysgolion Coedwig, sef annog ac ysbrydoli unigolion o unrhyw oadran drwy brofiadau positif a chyfranogaeth mewn gweithgareddau a thasgau diddorol, cymhellgar a phosibl mewn amgylchedd coediog, gan helpu i ddatblygu sgiliau personol, cymdeithasol ac emosiynol:

 • Annibyniaeth
 • Darganfod eu medrau
 • Hyder
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Cynyddu hunan-barch

Mae angen amser ar blant i archwilio eu syniadau, eu teimladau a'u perthynas gydag eraill yn drwyadi. Mae hyn yn datblygu eu dealltwriaeth o'r byd, yr amgylchedd a phopeth o fewn yr amgylchedd drwy ddefnyddio eu hemosiynau, eu dychymyg a'u synhwyrau.

What is the purpose of developing Ysgol y Llys as a Forest School?
'Forest Schools are an innovative way of education by playing and learning outdoors'

Ysgol y Llys agrees with the philosophy of Forest Schools, namely in that it encourages and motivates individuals of any age through positive experiences and participation in interesting, motivational and viable activites and tasks in a forest environment by helping to develop personal, social and emotional skills:

 • Independence
 • Discovering their skills
 • Confidence
 • Communication skills
 • Increasing self-esteem

Children need time to thoroughly explore their ideas, feelings and their relationship with others. this develops their understanding of the world, the environment and everything contained within the environment by using their emotions, their imagination and their senses.

7. Adroddiad ESTYN / ESTYN Report

-

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- Fel modd o barhau i wella systemau cyfathrebu’r ysgol gyda rhieni, rydym wedi penderfynu prynu mewn i system ar lein ‘OurschoolsApp’- Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous iawn.
‘OurSchoolsApp’- In our continuous efforts to improve school communications with parents we have invested in a new on line app. The ‘OurschoolsApp’ it is a great resource and will include school dates, latest news, activities etc.

Neges Prosesu Teg / Fair Processing Notice

Beth mae’r Ysgol, yr Awdurdod Lleol, y Gwasanaeth Addysg Rhanbarthol a Llywodraeth Cymru’n ei wneud gyda’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu a’i chadw ganddynt am ddisgyblion.

What the School, Local Authority, Regional Education Service and Welsh Government do with the pupil information they collect and hold.

DCC Fair Processing Notice 2016-17 CYMRAEG (PDF)

DCC Fair Processing Notice 2016-17 ENGLISH (PDF)

You will need Adobe Acrobat Reader to view PDF files on your computer.

UNAUTHORISED ABSENCES

Gwyliau yn ystod y tymor- Hoffwn gadarnhau unwaith eto, fod pob gwyliau yn ystod y tymor yn cael ei nodi gan yr ysgol fel un diawdurdod. Mae’n bwysig sicrhau cysondeb i bawb. Mae lefelau presenoldeb disgyblion yn hynod bwysig ac mae ystadegau yn dangos effaith negyddol mae presenoldeb gwael yn gallu cael ar lefelau cyrhaeddiad disgyblion. Diolch am eich cydweithrediad.

Taking a Holiday during term time- ALL requests for holidays during term time will be marked as UNAUTHORISED unless exceptional circumstances are highlighted. The head teacher will determine whether the exceptional circumstances applies. Parents may receive a Fixed Penalty Notice if their child has unauthorised absences (10 days or more) in term time.

Prydlondeb / Punctuality

Cofiwch, mae cloch yr ysgol yn canu yn y bore am 8.55yb ac felly mi ddylai’r plant fod yn eu rhesi wedi’r gloch ganu. Mae nifer o blant ar ddechrau’r tymor yn parhau i gyrraedd yn hwyr. Taer erfyniwn arnoch i sicrhau fod y plant ar y safle yn brydlon. Os yw plant yn hwyr- RHAID iddynt gyrraedd y dderbynfa ac arwyddo’r llyfr hwyr.
Rydym yn monitro plant sy’n gyson yn hwyr a byddaf yn cysylltu rhieni i drafod rhesymau pam fod hyn yn digwydd. Os yw plant yn absennol oherwydd salwch, neu os oes ganddynt apwyntiadau meddygol gofynnwn i rieni hysbysu’r ysgol yn brydlon drwy lythyr, e-bost neu alwad ffn. Rhaid i’r ysgol dderbyn eglurhad am absenoldebau. Os na dderbyniwn eglurhad, caiff ei nodi gan yr ysgol fel absenoldeb diawdurdod.

Please note- all pupils should be on school site in the mornings in time for the first bell which rings at 8.55am. Pupils may be on site (unless attending Clwb Llawen y Llys or Free Breakfast Club) from 8.40am onwards. Last week, there were many instances of pupils arriving on a regular basis after the morning bell. If children are late, they must go to school reception and sign the Late Book.
We continue to monitor patterns and will contact parents for explanations and to resolve any issues if required. If children are absent due to illness or medical appointments please inform the school as soon as possible via letter, phone call or e-mail. Explanations should be given for ALL absences otherwise they will be recorded by staff as Unauthorised absences. Thank you for your anticipated co-operation.

TYWYDD GARW/AMGYLCHIADAU ANARFEROL / EXTREME WEATHER /UNUSUAL CIRCUMSTANCES

Nid ar chwarae bach y mae gwneud penderfyniad i gau’r ysgol. Gwneir bob ymdrech i gadw’r ysgol ar agor ond rhaid ystyried nifer o ffactorau- iechyd a diogelwch plant a staff a nifer staff sy’n absennol oherwydd effeithiau’r tywydd.

Yn y gorffennol rydym wedi cau’r ysgol yn gyfan gwbl oherwydd effeithiau tywydd garw a hefyd wedi cau’r ysgol yn rhannol oherwydd ddiffyg staff mewn unedau arbennig. Eto- rhaid pwysleisio gwneir POB ymdrech i aros yn agor. Rhaid cofio hefyd fod nifer fawr o staff Ysgol y Llys yn byw mewn ardaloedd gwledig, a gall effeithiau’r tywydd amrywio’n fawr o ardal i ardal. Dylid cadw hyn mewn cof yn ystod yr achosion prin le effeithir rhediad yr ysgol oherwydd y tywydd.

Os yw penderfyniad yn cael ei wneud i gau’r ysgol- yna hysbysir rhieni cyn gynted ag sydd bosib. Bydd e-bost i rieni gan y Pennaeth a bydd neges yn cael ei gynnwys ar safwe’r ysgol. Cofiwch ddefnyddio’r safwe am y wybodaeth ddiweddaraf. Gall rieni hefyd cysylltu â’r ysgol ar 01745 853019 ben bore am ragor o fanylion.

Gwerthfawrogwn sut y gall cau ysgol effeithio ar rieni- yn enwedig gyda chyfrifoldebau gwarchod plant ac effaith hefyd ar waith. Ceisiwn ein gorau i sicrhau cysondeb a hefyd eich hysbysu cyn gynted ag sydd bosib.

Gwerthfawrogaf eich cydweithrediad.

The decision to close a school is never made lightly. Every effort will be made to keep the school open but several factors must be taken into consideration – children and staff’s health and safety and the number of staff who are absent due to bad weather.

In the past we have closed the whole of the school because of bad weather and have also closed part of the school due to lack of staff in some Units. Again – we must emphasise that EVERY EFFORT will be made to stay open. The fact that many of Ysgol y LLys staff live in rural areas must be taken into account, as the effects of the weather can vary greatly from area to area. This is one of the few instances where the running of the school is affected due to the weather.

If a decision is made to close the school – we will contact the parents as soon as possible. The Headteacher will e-mail parents and a message will be posted on the school’s website. Please use the website for the latest information. The parents can also contact the school on 01745 853019 first thing in the morning for more information.

We appreciate the effects that closing the school can have on parents – especially with childcare and also on work. We will do our best to ensure consistency and to inform you as soon as possible.

Thank you for your co-operation

eco

eco
Copyright ©2010 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr