spc

School Diary Letters/Emails

Llythyrau Blwyddyn Ysgol 2012-2013 /
School Year Letters 2012-2013

 

Llythur Diwedd Tymor - 17 Gorffennaf / End of Term Letter- 17 July 2012

Annwyl Rieni,

Hoffwn yn y lle cyntaf ddiolch i chwi gyd am eich cefnogaeth i ni yma yn Ysgol y Llys dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf. Heb os nac oni bai rydym wedi profi llwyddiant fel ysgol ac mae hyn yn sgil cydweithio effeithiol rhwng nifer o elfennau- disgyblion, staff, llywodraethwyr ac yn sicr chi fel rhieni. Dymunaf y gorau i ddisgyblion Blwyddyn 6 sydd yn gorffen ar ddiwedd tymor ac yn parhau ar siwrne addysg yn yr ysgol uwchradd- pob lwc iddynt, a chofiwch, plant Ysgol y Llys fyddwch chi am byth!

Diolch unwaith eto i’r staff sy’n ffarwelio a’r ysgol ar ddiwedd tymor-

 • •Mrs Sioned Roberts, Arweinydd Cyfnod Sylfaen (sy’n symud i Ysgol Pen Barras, Rhuthun)
 • •Mrs Shirley Lewis, Cogyddes a chyn llywodraeth wraig (sy’n ymddeol wedi cyfnod o 32 o flynyddoedd yn yr ysgol.)
 • •Miss Sophie Roberts (Cymhorthydd Uned dan 9 sy’n dechrau swydd newydd).
  Dymuniadau gorau iddynt oll.

Hyderwn y byddent yn cadw yn y cof y profiadau, y cyfeillgarwch, y chwerthin a chrio, ac wrth gwrs y plant a fu chwarae gymaint o rôl yma yn Ysgol y Llys.

Edrychwn ymlaen at sawl her newydd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf. Disgwylir y bydd yr estyniad newydd i’r ysgol yn dechrau yn Nhymor y Gwanwyn 2013. (Prosiect a thybir a gymerir hyd 18 mis i’w gwblhau.) Mae’r estyniad i’r ysgol er mwyn ymateb i’r twf sydd wedi bod yma yn Ysgol y Llys yn niferoedd y disgyblion dros y blynyddoedd diwethaf. Yn y cyd-destun yma, braf yw cyhoeddi y bydd 59 o blant yn cychwyn yn y Meithrin ym Medi 2012-record yma yn Ysgol y Llys!

Disgwyliwn y bydd ESTYN (Y corff sy’n gyfrifol am arolygu safonau a darpariaeth ysgolion) yn arolygu’r ysgol ryw ben yn ystod Tymor yr Hydref 2012. Cyfle yw hyn i ddathlu llwyddiannau’r ysgol- a bydd gan bob un ohonom, staff, disgyblion, llywodraethwyr, ac yn bwysig chwi fel rhieni cyfle i fynegi barn ar yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol. COFIWCH GEFNOGI’R YSGOL AC YMFALCHÏO YN LLWYDDIANNAU EIN PLANT!

Fel y nodwyd mewn cylchlythyr yn ddiweddar, bydd strwythur Uwch Dim yr Ysgol yn cael ei haddasu ym Medi 2012. Yr uwch dim fydd:

 • PENNAETH- Mr Dyfan Phillips
  Dirprwy Bennaeth- Mr Dafydd Rhys
  Arweinydd Uned dan 9- Mrs Glesni Thomas
  Arweinydd Uned dan 7- Mrs Ffion P. Davies
  Arweinydd Uned dan 5- Mrs Aurona Jones

GWAITH DROS YR HAF
Mae nifer o brosiectau yn digwydd yn yr ysgol dros yr haf. Mae'r rhain yn cynnwys:
Paentio derbynfa a choridor gwaelod yr ysgol.
Paentio ardal caffi a llyfrgell yr ysgol.
Paentio’r hen swyddfa ac ystafell y pennaeth.
Datblygu Ystafell Clwb Llawen y Llys.

YMATEB I HOLIADURON RHIENI - Fel pennaeth, rwyf yn ddiolchgar iawn i chwi fel rhieni am eich sylwadau yn yr holiaduron diwedd flwyddyn. Mae sylwadau hynod bositif ac argymhellion realistic a mesuradwy. Cewch ddadansoddiad o’r holiaduron maes o law.

DYDDIADAU - Bydd yr ysgol yn cau i bawb ar ddydd Mercher, Gorffennaf 18fed, 2012.
Bydd yr ysgol yn ail ddechrau i blant ar ddydd Mercher, Medi’r 5ed yn dilyn dau ddiwrnod HMS i staff.

Gan ddymuno Gwyliau Haf llewyrchus i chwi gyd.

Yn gywir,

Dyfan Phillips a Staff Ysgol y Llys.


Dear Parents,

Can I take this opportunity to thank you all as parents for your support to Ysgol y Llys during the 2011-12 academic year. During the year, we have experienced numerous successes, and this is down to the successful partnership between numerous stakeholders- pupils, staff, governors and certainly you as parents. We wish Year 6 pupils the best, as they continue their journey in education as they transfer from Ysgol y Llys to Secondary school in September, and remind them that at the end of the day, they will always be Ysgol y Llys pupils!

Out thanks go to the staff that will be finishing at Ysgol y Llys at the end of term:

 • • Mrs Sioned Roberts- Foundation Phase Leader (who will begin her new post as Foundation Phase Leader at Ysgol Pen Barras, Rhuthun).
 • • Mrs Shirley Lewis, School cook and ex-staff Governor. (Retiring after a period of 32 years working at Ysgol y Llys).
 • • Miss Sophie Roberts- (Under 9 Unit Teaching Assistant who begins a new post).

We will miss you all. We hope you have fond memories of Ysgol y Llys, and remember the friendships made, the laughter and tears and of course the children who have benefited over the years.

As a school, we look forward to a new academic year, which coincides with an exciting period in the history of Ysgol y Llys. The planned extension to school is due to begin in the Spring term of 2013 (a project which is expected to take 18 months to complete). The extension of course is the result of increased pupil numbers at Ysgol y Llys over the last few years. In this context, it is most pleasing to confirm that in September 2012, 59 pupils will be starting in the Nursery class- a record for Ysgol y Llys!

In the autumn term of 2012 we expect ESTYN (The body responsible in Wales for the inspection of schools.) to conduct a full inspection of the school. It will be an opportunity for us to celebrate and promote the successes of the school. We will all have an opportunity to express views regarding the standard of provision here at Ysgol y Llys. PLEASE SUPPORT THE SCHOOL AND TAKE PRIDE IN OUR PUPILS’ ACHIEVEMENTS!

As noted in a previous newsletter, from September 2012, the Senior Management Team has been re- structured as follows:

 • HEAD TEACHER- Mr Dyfan Phillips
  Deputy Head teacher - Mr Dafydd Rhys
  Under 9 Unit Leader - Mrs Glesni Thomas
  Under 7 Unit Leader - Mrs Ffion. P.Davies
  Under 5 Unit Leader - Mrs Aurona Jones

WORKS OVER THE SUMMER BREAK

Various projects will be happening at Ysgol y Llys during the summer:

Painting the reception area and school corridor.
Painting the Under 5Unit café.
Painting the old office and head teachers office.
Developing the Clwb Llawen y Llys dining facilities

PARENTS QUESTIONNAIRES – As Head teacher, I am extremely grateful to parents who have responded to the recent questionnaire. The responses have been very positive and include constructive suggestions for school improvement. A summary of findings will be distributed to parents in early September.

DATES - The end of term is Wednesday, July 18th, 2012. The school will re-open for pupils on Wednesday, September 5th, 2012 (Following two INSET days for staff.)

Wishing you all a pleasant summer break.

Yn gywir,

Dyfan Phillips and Ysgol y Llys Staff

Dyddiadur Ysgol - 16-18 Gorffennaf / School Diary - 16-18 July 2012

Dyddiad/Date: Gweithgaredd: Activity:
16. 07.12

Trip Blwyddyn 4 i Chwarel Aberduna.
Trip Uned dan 12 i Blists Hill
Year 4 Visit to Aberduna Quarry.
Under 12 Unit trip to Blists Hill.
17.07.12

Adolygiadau Grwp Lles (staff a rhieni).
Dylan Cernyw yn rhoi cyflwyniad’ blas ar y delyn’ i’r plant 2.00pm
Nurture Group Reviews (staff and parents).
Dylan Cernyw to give ‘harp presentations’ to school pupils 2.00pm
18.07.12

Gwasanaeth ysgol gyfan 10.15yb
DIWEDD TYMOR
Whole school service 10.15am
END OF TERM

* Diolch i’r rhieni a gefnogodd Gwasanaeth Ffarwelio Bl.6- Perfformiad llawn hwyl, talent ac ymroddiad- diolch i’r plant ar staff am baratoi.
* Cofiwch fod ysgol yn gorffen i bawb dydd Mercher nesaf (18.07.12) a bydd Ysgol yn ail agor i blant ar ddydd Mercher, Medi’r 5ed, 2012.
Welwn chi wythnos nesaf- tydi’r flwyddyn wedi hedfan!

* Many thanks to parents for supporting this afternoon’s Year 6 Farewell Service- an afternoon full of fun, emotion, and talent! Many thanks to the pupils and staff for their hard work.
* Remember that school finishes for the end of term next Wednesday, July 18th, 2012.
* School re-opens for pupils after the summer break on Wednesday, September 5th, 2012.
See you next week! Hasn’t the year flown by!

D.P 13.7.12

Dyddiadur Ysgol - 9-13 Gorffennaf / School Diary - 9-13 July 2012

Dyddiad/Date: Gweithgaredd: Activity:
09. 07.12

Myfrywyr Ysgol Glan Clwyd ar brofiad gwaith am yr wythnos
Seremoni Dathlu ‘Rhagoriaeth mewn Dyfal Donc’- Castell Rhuthun
Diwrnod o ddathlu doniau Uned dan 7. (plant)
Cyfarfod Clwb Llawen y Llys- 5.30pm / CRhA 5.30pm
Adborth adroddiadau i rieni. 3.30pm ymlaen.
Work experience students from Ysgol Glan Clwyd here for the week.
‘Excellence in Catch Up Literacy provision’ Award ceremony- Ruthin Castle.
A celebration of Under 7 Unit talents (pupils).
Clwb Llawen y Llys Committee Meeting- 5.30pm / PTA- 5.30pm.
Feedback to parents on annual school reports- 3.30pm onwards.
10.07.12

Swyddog Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych yn siarad efo disgyblion Bl.6.
Noson croesawu Bl.6 i Ysgol Glan Clwyd.
Denbighshire Pupil Services presentation to Year 6 pupils.
Parents Welcome Evening at Ysgol Glan Clwyd.
11.07.12

Perfformiad plant Cylch Meithrin (Anti Helen) 9.15yb.
Ymweliad tymhorol Swyddog Gwella Ysgolion i weld yr ysgol.
Seremoni Gwobrwyo i ennillwyr cystadleuaeth Collage Sioe Flodau- Scala (4.10pm).
Cylch Meithrin Performance- (Anti Helen) - 9.15am.
Termly visit by School Improvement Officer.
Award ceremony at the Scala for the winners of the Flower Show collage competition. (4.10pm).
12.07.12

Trip Blwyddyn 3 i Chwarel Aberduna.
Cyfarfod pennaeth gyda Swyddog Busnes a Swyddog HR
Year 3 trip to Aberduna Quarry. 8Headteacher to meet Cluster business manager and HR officer.
13.07.12 Gwasanaeth Ffarwelio Blwyddyn 6- 1.15yp. Year 6 farewell service- 1.15pm

* GWOBR EFYDD AR GYFER RHAGORIAETH MEWN DYFAL DONC - Mae’r ysgol wedi llwyddo i ennill y cymhwyster uchod am ragoriaeth wrth ddefnyddio rhaglen Dyfal Donc Llythrennedd i hyrwyddo safonau darllen. Bydd Bethan Fryer, Paula Evans a Dyfan Phillips yn rhoi cyflwyniad yn y seremoni ar waith Ysgol y Llys ac yn derbyn y cymhwyster gan Mr Leighton Andrews, Gweinidog Addysg Da iawn wir!

* LITERACY CATCH UP AWARD - Ysgol y Llys has been nominated to receive the Bronze Award for Catch up Literacy Provision. An award ceremony will be held at Ruthin Castle and will be attended by Bethan Fryer, Paula Evans and Mr Phillips on behalf of the school. They will also give a short presentation on the work here at Ysgol y Llys and will be presented with the award by Mr Leighton Andrews, WAG Minister for Education. Da iawn!

Dyddiadur Ysgol - 2-6 Gorffennaf / School Diary - 2-6 July 2012

Dyddiad/Date: Gweithgaredd: Activity:
02.07.12
Ymgynghorydd Rhif i weld Mrs S Jones (bore)
Dosbarth Derbyn yn mynd i’r dref (bore)
Sesiwn ‘Galw i fewn’ i’r Llywodraethwyr 9.30yb – 11.30yb
Cwrs Llythrennedd i Mrs G Thomas (pnawn)
Maths Co-ordinator to see Mrs S Jones (am) Reception Class - visit to town (am) ‘Drop in session’ for Governors 9.30am – 11.30am Literacy course for Mrs G Thomas (pm)
03.07.12
Dosbarth Derbyn yn mynd i’r dref (bore)
Ymgynghorydd D a Th i weld Miss G Blythin (bore)
Athletau Rhyl a Prestatyn 10yb – 2yp
Reception Class – visit to town (am) Design Technology co-ordinator to see Miss G Blythin Rhyl and Prestatyn Athletics 10am – 2pm
04.07.12
‘Diwrnod Croesawu Blwyddyn 6’ - Ysgol Glan Clwyd
Meithrin – ‘Blas ar ginio’
Cwrs ‘Amddiffyn Plant’ i’r holl staff a llywodraethwyr
Year 6 Transition Day at Ysgol Glan Clwyd Nursery – ‘Free Taster - School Dinner’ ‘Child Protection’ training for all staff and governors
05.07.12
‘Diwrnod Croesawu Blwyddyn 6’ - Ysgol Glan Clwyd
Cyfarfod Co-op ffrwythau gyda Miss G Blythin (bore)
Fforwm Ysgolion (pnawn)
Year 6 Transition Day at Ysgol Glan Clwyd Fruit Co-op meeting with Miss G Blythin (am) Welsh schools cluster meeting (pm)
06.07.12 Cyflwyno tystysgrifau i rhieni sydd yn y gwersi Cymraeg
Gweithdy Cerdd Blwyddyn 6
Gwasanaeth Uned dan 7 a prynhawn agored
Presentation of certificates for parents who attend Welsh lessons Music Workshop for Year 6 Under 7 Unit Service and Open Afternoon

Llythur - Mehefin 20 - 2012 / Letter - June 20 - 2012

Gobeithio i chwi fwynhau seibiant dros yr hanner tymor.

STAFFIO - Bydd Mrs Sioned Roberts (Arweinydd Cyfnod Sylfaen ac thrawes dosbarth Llygad y Dydd) yn gorffen ar ddiwedd tymor, wedi cyfnod o bron i ugain mlynedd fel athrawes yn yr ysgol. Mae wedi cael ei phenodi yn Arweinydd Cyfnod Sylfaen, Ysgol Pen Barras, Rhuthun ac yn cychwyn ei swydd newydd ym mis Medi 2013. Dymuniadau gorau iddi, a gyda chalon drom y byddwn yn ffarwelio a hi. Os hoffai unryw rieni gyfrannu tuag at ei anrheg ffarwelio, mae croeso chwi wneud drwy law’r swyddfa.
Ym mis Medi 2012, bydd Mrs Ffion Davies a Mrs Caren Morris (athrawon sy’n rhannu swydd yn yr Uned dan 7) yn dysgu’n llawn amser i gyflenwi’r swydd. (Hyd Rhagfyr 2012). Bydd athrawes newydd yn cael ei phenodi i ddechrau yn yr Uned dan 7 ym mis Ionawr 2013.

Croesawn Mrs Angela Ollerhead atom fel glanhawraig newydd yr ysgol (ers 11.06.11). Dymuniadau gorau iddi.
Bydd Miss Sophie Edwards (Cymhorthydd Uned dan 9) yn gorffen hefyd ar ddiwedd tymor wrth i Mrs Rhianwen Mason ddychwelyd o’i chyfnod mamolaeth. Dymuniadau gorau iddi i’r dyfodol.

Ail strwythuro Strwythur Arweinyddiaeth Ysgol y Llys - Ym mis Medi 2012, bydd tim arweinyddiaeth Ysgol y Llys yn cael ei haddasu rywfaint. Strwythur y tim, o fis Medi 2012 ymlaen fydd fel y ganlyn:

 • PENNAETH
  Dirprwy Bennaeth
  Arweinydd Uned dan 9
  Arweinydd Uned dan 7
  Arweinydd Uned dan 5.

Caiff rieni ragor o wybodaeth cyn diwedd tymor.

Swyddi - Rydym yn chwilio am bersonau ar gyfer y swyddi canlynol: CYMHORHTYDD ATHRO- I weithio yn yr ystafell adnoddau- tasgau yn cynnwys llungopio, paratoi adnoddau io staff ac helpu gydag archebion ysgol.
CYMHORTHYDD DOSBARTH 1:1-I gefnogi plentyn yn yr Uned dan 5 gydag anghenion dysgu ychwanegol. 15 awr yr wythnos (9.00-12.00yp) am bump diwrnod yr wythnos.
Yn eisiau ar gyfer Medi 2013. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol. Cysylltwch a’r pennaeth am ragor o wybodaeth.

FFAIR HAF - Llawer o ddiolch i chwi gyd am gefnogi’r Ffair Haf nos Wener diwethaf. Roedd awyrgylch hynod braf, enwedig gan i’r glaw gadw draw! Diolch arbennig i criw ffyddlon y pwyllgor am drefnu. Mawr obeithiwn y bydd y tywydd yn aros yn ffafriol ar gyfer y diwrnodau mabolgampau a gynhelir dros y bythefnos nesaf.

URDD - Llongyfarchiadau mawr i’r Grwp Dawnsio Creadigol a’r Grwp Dawnsio Gwerin am berfformio mor dda yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nglynllifon yn ddiweddar. Diolch yn fawr hefyd am ymroddiad y rhieni- roedd delio efo’r traffig ar y dydd Llun yn dipyn o gamp! Llongyfarchiadau mawr i ALED CLARK, cyn ddisgybl Ysgol y Llys (a mab Mrs Megan Clark, UD5) ar ennill medal Tlws y Cerddor yn ystod yr Eistdeddfod- Gwych! Roeddem yn hynod falch ohonno.

ADUNIAD YSGOL- Cofiwc h am yr aduniad ysgol dydd Sadwrn nesaf, 23.06.12 (12.30ymlaen yn yr ysgol) £5.00 y pen gan gynnwys lluniaeth ysgafn. Hefyd- sel cist car yn y bore. 10.00-12.-00. (£10.00 y car a mynediad am ddim). Holl elw yn mynd tuag at Apel Eisteddfod Genedlaethol Prestatyn.

GWASANAETH TECHNOLEG GWYBODAETH YR YSGOL- Ers Ebrill 1af, 2012, mae gwasanaeth cefnogi Tgch yr Awdurdod wedi dod i ben wrth i’r AALL ddirprwyo’r cyllid yn unigongyrchol i ysgolion. Bellach, cwmni technoleg GAIA sy’n cefnogi’r ysgol. Mae syrfyr newydd wedi ei osod yn yr ysgol ac mae 16 cyfrifiadur newydd wedi cyrraedd. Bydd cyfrifiaduron bresennol yr ysgol hefyd yn cael ei diweddaru i gynnwys meddalwedd Windows 7 a Miocrosoft Office 10. Rydym yn hyderus y bydd holl blant yr ysgol yn elwa o’r buddsoddiad sylweddol yma gan y Corff Llywodraethol.

Dyddiadau HMS 2012-13- Mae Gweinidog Addysg y Cynulliad Cenedlaethol wedi datgan y bydd 5 diwrnod HMS flwyddyn nesaf yn hytrach na’r saith sydd wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf. Pan daw cadarnhad o’r dyddiadau yma maes o lawr gan yr Awdurdod, byddem yn hysbysu rhieni cyn gynted a sydd bosib. Ymddiheuriadau am yr oedi.

I hope you all enjoyed a good break over the Whitsun week.

STAFFING: Mrs Sioned Roberts, (Llygad y Dydd Class teacher and Foundation Phase Leader) was recently appointed as Foundation Phase Leader at Ysgol Pen Barras, Ruthin, and as a result will finish at Ysgol y Llys at the end of this term to begin her new post in September 2012.
Mrs Roberts has been a teacher at Ysgol y Llys for nearly twenty years and it is with a heavy heart that we bid her farewell at the end of this term. If parents would like to contribute to a farewell gift for her, they may do so via the school reception.
In September 2012, Mrs Ffion P.Davies and Mrs Caren Morris (both currently part time teachers in the Under 7 Unit) have agreed to work full time up until the end of December 2012. A new teacher will be appointed to work in the Under 7 Unit to start in January 2013.
Mrs Angela Ollerhead has also been appointed to the staff as a new school cleaner. (since 11.06.12). We wish her well. Miss Sophie Edwards will also finish her maternity cover at the end of the term as we welcome Mrs Rhianwen Mason back. We wish her well for the future.

Ysgol y Llys Leadership Staffing Structure Review.
In September 2012, the Leadership Team at Ysgol y Llys will be revised to include the following.

 • Head teacher
 • Deputy head teacher
 • Under 9 Unit Leader
 • Under 7 Unit Leader
 • Under 5 Unit Leader

Further details to follow.

JOB VACANCIES- We are looking to appoint the following for September 2012:
TEACHERS ASSISTANT- To work in the Resource room- tasks include reprographics, preparing teaching resources and materials and assisting in ordering school requisitions. 1:1 LEARNING SUPPORT ASSISTANT- To support a child in the Under 5 Unit with additional learning needs. 15 hours per week. (9.00-12.00pm) five days a week. The ability to speak Welsh fluently is essential in the above posts. Please contact Mr Phillips for further details.

SUMMER FAYRE- Thanks go to all who supported the Fayre last Friday night. It was a great evening (especially with the weather staying reasonably dry!) A big thank you to the hard working committee members who helped ensure the evening was a success! We hope the weather extends to the various Sports Days happening over the next two weeks.

URDD - We extend out congratulations to the members of the Disco Dance Group and the Creative Dance Ensemble who performed so well in the Urdd National finals at Glyn Llifon recently. Can I also say a big thank you to parents, for braving the traffic congestion on the Monday to reach the competition- da iawn chi! Congratulations also go to ALED CALRK, ex- Ysgol y Llys pupil, (and the son of Mrs Megan Clark, Under 5 Unit teacher) on his recent success in the Urdd National Eisteddfod. He was the winner of the Musician’s Trophy- awarded to the prominent youth composer of the year. As a school, we are proud of his achievements. Da iawn wir.

SCHOOL REUNION - Just a reminder that the Ysgol y Llys School Reunion is being held this Saturday, June 23rd, 2012 (12.30pm onwards). Tickets cost £5.00 per person (and includes refreshments). Also a car boot sale will be held at school between 10.00-12.00pm. (£10 per car- entrance free). All proceeds go towards the PRESATYN NATIONAL EISTEDDFOD FUNDRAISING APPEAL.

YSGOL Y LLYS ICT SUPPORT – Since April 1st, 2012, the ICT support budget from the Authority has been allocated directly to schools, and as a result has been commissioned to GAIA Technologies. We have bought in to a fully managed service, which will improve the provision and technical support for our pupils and staff. As part of the package, this term we will receive an additional 16 new PC’s for the school and also a main server to support the curriculum development. Current PC’s will also be upgraded to include Windows 7 and Microsoft Office 2010 software. We are confident our pupils and staff will benefit greatly from this investment by the Governing Body at Ysgol y Llys.

In service Staff Training Dates 2012-13 - We have been informed by the Minister for Education in the Welsh Assembly that the seven INSET dates which had been provisionally arranged for the 2012-13 academic year have now been reduced to 5 INSET dates. When the dates are confirmed, we will inform parents as regards to holiday dates for next academic year. Apologies for the delay.

Llythur - Mehefin 1 - 2012 / Letter - June 1 - 2012

POB LWC- Dymuniadau gorau i’r Grwp Dawnsio Gwerin a’r Grwp Dawns Greadigol fydd yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nglyn Llifon wythnos nesaf. Byddent yn cystadlu ar fore Llun, Mehefin 4ydd, 2012. Dymuniadau gorau i chwi gyd.

Mae'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon angen eich help!
Fel y gwyddoch mae’r Ffair Haf yn ddigwyddiad gwych ar gyfer Ysgol y Llys , ac eleni mae'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol ac yn cynllunio nifer o weithgareddau a stondinau ar gyfer Dydd Gwener 15 Mehefin yn cychwyn am 6pm. Mae gwir angen gwirfoddolwyr i helpu ar stondinau ac yn helpu gyda'r set i fyny ac i glirio. Os gallwch roi help llaw, cysylltwch â'r ysgol neu Mr Phillips a rhoi eich enw ac argaeledd iddo. Rydym yn cynnal cyfarfod ar Dydd Mawrth 12 Mehefin am 5.30pm i gwblhau'r gweithgareddau ac mae croeso i chi ddod draw a chymryd rhan. Byddai unrhyw help yn cael ei werthfawrogi'n fawr.

BEST OF LUCK- We wish the Folk Dance Group and the Creative Dance Group the best of luck in next weeks’ National Urdd Eisteddfod Finals at Glyn Llifon, Caernarfonshire. The will be competing on Monday, June 4th, 2012.

The PTA need your help!
As you know the Summer Fair is a great event for Ysgol Y Llys and this year the school and PTA are planning many activities and stalls for Friday 15 June starting at 6pm. We really need some volunteers to help on stalls and in helping with the set up and clear up. If you can lend a hand please contact the school or Mr Phillips and give your name and availability to him. We are holding a meeting on Tuesday 12 June at 5.30pm to finalise the activities and you are welcome to come along and get involved. Any help would be greatly appreciated.


Dyma calendr digwyddiadau ar gyfer hanner tymor nesaf:
The following are dates of various activities at Ysgol y Llys for the next half term:

Dyddiad/Date: Gweithgaredd: Activity:
1.06.12 Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau Sulgwyn
EISTEDDFOD YR URDD- Eryri 2012
School closes for Whitsun break
URDD NATIONAL EISTEDDFOD- Eryri 2012
11.06.12 Ysgol yn ail agor i bawb
Trip Caerdydd i blant Blwyddyn 6 (Mehefin 11-13eg. 2012)
School re-opens for all
Year 6 Residential visit to Cardiff.  (June  11-13th. 2012)
13.06.12 PC Williams yn rhoi cyflwyniad i blant Uned dan 12 a Dosbarth Derbyn PC Williams’s presentation to Reception Class and Under 12 Unit pupils.
14.06.12 Siaradwyr Cymraeg yr hanner tymor yn cael eu gwobrwyo- mwynhau perfformiad o ‘Guto Nyth Bran’ yn Theatr Pafiliwn y Rhyl. Rewards for Welsh Speakers of the half term- to enjoy the performance of the show ‘Guto Nyth Bran’ at Rhyl Pavilion
15.06.12 Ffair Haf yr Ysgol- (6.00pm) Thema ‘Mor Ladron’
Diwrnod di-wisg ysgol- cyfraniad o eitemau i’r stondinau gan y plant.
Gala Nofio Rhyl a Prestatyn (am) Blwyddyn 5/6.
PTA Summer Fayre (6.00pm) Theme: ‘Pirates’
Non uniform day- items contributed to be used in the Summer Fayre
Year 5/6 Swimming Gala (Rhyl and Prestatyn)
18.06.12 Gwyl Criced Prestatyn
Theatr Bypedau Cymru yn rhoi perfformiad i blant y Cyfnod Sylfaen.
‘Llygod yr Esgid’.
Prestatyn Cricket Festival
The Welsh Puppet Company production of ‘Llygod yr Esgid’. (Foundation Phase)
20.06.12 Mabolgampau’r Adran Iau (dydd) /Mabolgampau’r Urdd- Ysgol Uwchradd Rhyl (nos)
Noson Rhieni Newydd (6.00pm)
Junior Sports Day  / Urdd Athletics- Rhyl High School (evening)
New Parents Welcome Evening (6.00pm)
22.06.12 Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd- Dim ysgol i blant Staff training Day- NO SCHOOL FOR PUPILS.
23.06.12 Sel Gist Car- Ysgol y Llys (Apel Eisteddfod 2013) (bore)
ADUNIAD YSGOL Y LLYS (12.30pm ymlaen- neuadd yr ysgol)
Seremoni Gyhoeddi Eisteddfod 2013- Dinbych 1.30pm.
Ysgol y Llys Car Boot Sale (Prestatyn National Eisteddfod 2013 Appeal) (10.00-12.00pm)
SCHOOL RE-UNION- 12.30pm onwards (School hall)
2013 National Eisteddfod Proclamation Ceremony - Denbigh 1.30pm.
27.06.12 Blwyddyn 4- Trip Pentrellyncymmer (Mehefin 27-29, 2012)
Cyngerdd Gwyl Gelfyddydau- Pafiliwn Rhyl 7.00pm
Mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen (pm)
Year 4- Residential visit to Pentrellyncymmer (June  27-29, 2012)
Denbighshire Arts Festival Concert- Rhyl Pavilion- 7.00pm
Foundation Phase Sports Day (pm)
28.06.12 Cyfarfod Llawn y Corff Llywodraethol 6.00pm Full Governing Body Meeting 6.00pm.
29.06.12 Adroddiadau diwedd flwyddyn allan i rieni. Annual Reports out to parents.
02.07.12 Llywodraethwyr ‘galw i mewn’ (bore) Drop in visit by School Governors (am)
03.07.12 Mabolgampau Cynradd- Parc Eirias Primary Athletics- Eirias Parc (evening)
04.07.12 Diwrnod trosglwyddo  Ysgol Glan Clwyd (Blwyddyn 6)
Unedau yn trosglwyddo yn yr ysgol.
Ysgol Glan Clwyd transition day (Year 6)
Transition day at Ysgol y Llys
05.07.12  Diwrnod trosglwyddo  Ysgol Glan Clwyd (Blwyddyn 6) x2 Ysgol Glan Clwyd transition day (Year 6) x2
06.07.12 Gweithdy Cerdd Blwyddyn 6 (Gan Menter Iaith) dydd. Year 6 Music Workshop (Arranged by Menter Iaith) day
10.07.12 Noson Croesawu disgyblion Bl.6 / rhieni i Ysgol Glan Clwyd. Welcome evening to Ysgol Glan Clwyd  (for year 6 pupils and parents)
12.07.12 Blwyddyn 3- Trip i Chwarel Aberduna Year 3- visit to  Aberduna Quarry
13.07.12 Gwasanaeth Ffarwelio Blwyddyn 6- (Rhieni plant Blwyddyn 6) 1.15pm. Year 6 Farewell Service-(for year 6 parents) 1.15pm.
16.07.12 Blwyddyn 4- Trip i Chwarel Aberduna /Uned dan 12- Trip i Blists Hill Year 4- Trip to Aberduna Quarry / Under 12 Unit Trip to Blists Hill
18.07.12 DIWEDD TYMOR
Ysgol yn ail agor i blant ar ddydd Mercher, Medi’r 5ed, 2012.
END OF TERM
School re-opens for pupils on Wednesday, 5th of September 2012.
Gan ddymuno gwyliau Sulgwyn dda i chi gyd.
Wishing you all an enjoyable Whitsun break.

Dyddiadur Ysgol - Mai 28-1 Mehefin / School Diary - May 28-1 June 2012

Dyddiad/Date: Gweithgaredd: Activity:
28.05.12
Cwrs Diogelwch Dwr (i athrawon Sir Ddinbych)- Safle Ysgol y Llys
Gweithdy Sgiliau Arian (Blwyddyn 4- bore)
Gwyl Gerdded Uned dan 7
Trip Blwyddyn 5 i Bentref Peryglon
Uned dan 5- Pnawn agored 1.30pm
Water Safety Course for Denbighshire Staff (Held at Ysgol y Llys am)
Money Handling Workshop For Year 4 Pupils (am)
Under 7 Unit Walking Festival
Year 5 Trip to Dangerpoint, Talacre
Open Afternoon- Under 5 Unit- 1.30pm
29.05.12
12.00- Pwyllgor Lles Staff
Bore- Mr Phillips yn monitro’r addysgu (Uned dan 7)
Gwasanaeth Therapi Iaith yn gweld rhai plant (bore)
12.00- Staff Welfare Committee Meeting
Mr Phillips Monitoring Under 7 Unit teaching (am)
Speech and Language Therapist working with individual pupils.
30.05.12
Te Bach i Rieni Blwyddyn 1- 2.30pm
Bore- Mr Phillips yn monitro’r addysgu (Uned dan 5)
Afternoon Tea- Year 1 pupils’ Parents-2.30pm
Mr Phillips Monitoring Under 5 Unit teaching (am)
31.05.12
Pwyllgor Cylch yr Urdd- 4.15pm (Staff)
Ymweliad gan Nicola Williams, Pennaeth Bl.7 (Ysgol Glan Clwyd) a Lowri John (Swyddog Lles Ysgol Glan Clwyd). Sgwrs gyda Bl.6 (Trosglwyddo)
3.30- 5.00pm- Noson Ffilm (i blant)
Noson Wybodaeth i rieni- 3.30-4.30- Themau Comeniws/Y Gymraeg/Cyngor Ysgol- Cofiwch gefnogi!
Cyfarfod PTA am 5.00pm.
4.15pm- Urdd Area Meeting (Staff)
Visit by Nicola Williams (Ysgol Glan Clwyd Year 7 Head of Year) and Lowri John (Ysgol Glan Clwyd Pupil Welfare Officer)-
(Part of Primary/Secondary Transition programme)
3.30-5.00pm- Film Night for Pupils
3.30pm- 4.30pm- Parents Information Evening- Topics- Comenius Update/ Welsh Profile Update/ School Council Update
PTA Meeting 5.30pm.
01.06.12 Diwedd tymor (Ysgol yn ail agor i bawb ar ddydd Llun, Mehefin 11eg, 2012) School Closes (Re-opens for all on Monday, June 11th, 2012)

Dyddiadur Ysgol - Mai 21-25 May School Diary 2012

Dyddiad/Date: Gweithgaredd: Activity:
21.05.12
Cyfarfod Cymdeithasol
(Mr Phillis a Jo Roberts, Nyrs ysgol a Ffion Owens, ESW)
Cyflwyniad am wersi peripetetig corned i blant (Adran Iau-
Neuadd-11.00yn).
Mr Phillips meeting with school nurse, Jo Roberts and School Education Social Worker, Ffion Owens to discuss school issues.
Music ‘taster session’ by Mrs Jessica Evans (cornet) 11.00am in school hall for Junior Classes.
22.05.12
AGM Clwb Llawen y Llys 5.30pm Clwb Llawen y Llys AGM 5.30pm
23.05.12
Llywodraethwyr- Archwiliad safle(Iechyd a Diogelwch) 8.30am. Governors Site Inspection (Health and Safety) 8.30am
24.05.12
Blwyddyn 2- Ymweliad i BHP Talacre Year 2 Visit to BHP Talacre
25.05.12 Gwasanaeth dosbarth Meithrin i rieni 9.30am Nursery Class Service- in front of parents 9.30am.

LLONGYFARCHIADAU!!
Mae Holly Roberts (Blwyddyn 6) bellach yn ennillydd cenedlaethol! Daeth yn gyntaf yn y gystadleuaeth trawsgwlad (2km) i ferched Bl.6 ac Iau yn Aberystwyth- Da iawn ti!
COMENIWS- Cam nesaf yn y prosiect i ni fel ysgol yw y bydd Mr Rhys a Mrs Sylvia Holland yn ymweld a Gwlad Pwyl wythnos nesaf. Byddent yn hedfan yfory i Kracow ac yn ymweld ag ysgolion amyrwiol yno. Byddent yn mynd a gwaith y plant drosodd yno- darluniau o Gymru yn cyfleu ein diwylliant a thraddodiadau. Erychwn ymlaen at glywed am eu profiadau wedi iddynt ddychwelyd.
Bydd cyflwyniad i rieni ar eu profiadau yno yn fuan hanner tymor nesaf.

CONGRATULATIONS- Huge congratulations go to Holly Roberts (Year 6) on gaining first prize in the National Urdd Cross Country Compeition held at Aberystwyth last Saturday. She came first in the Under 12 2km Race- fantastic! Olympic Games 2020 candidate?
COMENIUS- The next stage in our International Link as part of the Comenius project is for Mr Rhys and Mrs Sylvia Holland to travel to Poland next week to learn about different education systems from ours. We look forward to welcoming them back and learning from their experiences. The staff will also be taking various work and presentations on Ysgol y Llys, Prestatyn and Wales to share with the various countries. A presentation will be given to parents on their visit early on next term.


You will need Adobe Acrobat Reader to view PDF files on your computer.

eco

eco
Copyright ©2010 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr