spc

School Diary Letters/Emails

Llythyrau Blwyddyn Ysgol 2013-2014 /
School Year Letters 2013-2014

Cystadlaethau'r Urdd 2013 (PDF)

Dim ond rhaghysbys o ychydig o weithgareddau/ dyddiadau’r Urdd ar gyfer 2013. Falle yr hoffech gychwyn dros y Nadolig os oes gennych amser sbar!!!
Just a reminder about Urdd activities/dates for 2013. If you have any free time over the Christmas Break you may wish to undertake some art and craft work!


Dyddiadur Ysgol 10-14 Rhagfyr, 2012 (PDF) / School Diary December 10-14, 2012 (PDF)


Dyddiadur Ysgol 3-7 Rhagfyr, 2012 (PDF) / School Diary December 3-7, 2012 (PDF)


Dyddiadur Ysgol 26-30 Tachwedd, 2012 (PDF) / School Diary November 26-30, 2012 (PDF)


Dyddiadur Ysgol 19-23 Tachwedd, 2012 (PDF) / School Diary November 19-23, 2012 (PDF)


Llythur 5 Tachwedd, 2012 (PDF) / School Letter November 5, 2012 (PDF)


Dyddiadur Ysgol 12-16 Tachwedd, 2012 (PDF) / School Diary November 12-16, 2012 (PDF)


Dyddiadur Ysgol 5-9 Tachwedd, 2012 (PDF) / School Diary November 5-9, 2012 (PDF)


Dyddiadur Ysgol 22-26 Hydref, 2012 (PDF) / School Diary October 22-26, 2012 (PDF)


Dyddiadur Ysgol 15-19 Hydref, 2012 (PDF) / School Diary October 15-19, 2012 (PDF)

PLEASE NOTE!! Can parents PLEASE support the Information Session next week. We have arranged a film night on the same evening to accommodate any child care issues which might arise. These evenings are arranged for parents in response to parents questionnaires.
Topics include: School Extension Update, Preparing for School Inspection- Role of Parents, LEA catering service Update, Comenius Project Update.


Noson Wybodaeth i Rhieni 'Bwlio ar lein a Diogelwch y We'/
Parents Information Session 'Cyber Bullying and Internet Safety
12.11.2012 (PDF)


Hall of Stalls - Ffair Anrhegion a Chrefft Nadolig
Hall of Stalls - Christmas Gift & Craft Fair 7.11.2012 (PDF)


Cofnodion Cymdeithas Rhieni a Staff / PTA Minutes 11.09.2012 (PDF)


Llythur 08-12 Hydref, 2012 (PDF) / School Letter October 8-12, 2012 (PDF)


Dyddiadur Ysgol am yr wythnos sy'n diweddu Hydref 5ed, 2012 (PDF)
School Diary for week ending October 5th, 2012 (PDF)


Llythur 03 Hydref, 2012 (PDF) / School Letter October 3rd, 2012 (PDF)


Dyddiadur Ysgol - Medi 24-28, 2012 (PDF)
School Diary - September 24-28, 2012 (PDF)


Llythur 19 Hydref, 2012 (PDF) / School Letter September 19th, 2012 (PDF)


Llythyrau 17-21 Medi 2012
School Letters 17-21 September 2012

Bwytan'n Iach / Healthy Eating 14.09.2012 (PDF)

Llythyr Prydlondeb / Attendance 14.09.2012 (PDF)

Crynodeb blynyddol Llywodraethwyr / AGM Summary 2011-2012 (PDF)


Llythur Ddechrau Tymor - 07 Medi / NewTerm Letter- 07 Sept 2012

Croeso nol i bawb wedi’r gwyliau haf. Gobeithio i chwi gyd fwynhau seibiant gyda’ch teuluoedd. Ar ddecrhau tymor fel hyn, hoffwn croesawu staff a disgyblion newydd i’r ysgol. Gobeithio y byddwch yn ymgartrefu yn ein plith.

GWAITH DROS YR HAF- Bu llawer o waith yn digwydd yn yr ysgol dros yr haf. Esiamplau:
* Paentio corridor gwaelod a derbynfa’r ysgol.
* Paentio ardal caffi’r UD5. (Gan gynnwys murlun rhaglen CYW gan Mrs Holland!)
* Datblygu’r llyfrgell i fod yn ystafell aml-gyfrwng.
* Datblygu cegin yr ysgol.
MODERNEIDDIO ADDYSG- Fel y gwyddoch, bydd y gwaith o ddatblygu estyniad yr ysgol yn dechrau yn Nhymor y Gwanwyn 2013. Golygai hyn gwaith adeiladu ar y safle am 18 mis. Bydd mwy o fanylion i chwi rieni ynglyn â’r estyniad maes o law. Cyffrous iawn!
STAFFIO:
* Croeso nol i Mrs Sandra Ward sydd wedi dychwelyd i’r ysgol wedi absenoldeb hir dymor wedi triniaeth ysbyty. Bydd Mrs Ward yn dychwelyd am 3 bore'r wythnos am gyfnod, cyn dychwelyd yn llawn amser. Dymuniadau gorau iddi.
* Mr Simon Holland- Croesawn Mr Holland atom. Bydd yn cynorthwyo staff dros dro fel cymhorthydd athro.
* Miss Jade Blythin- Croesawn Miss Blythin atom. Bydd yn cefnogi disgybl yn y dosbarth meithrin yn ystod y boreau.
* Bethan Fryer- Mae Bethan Fryer wedi mynd yn ôl i’w henw cyn priodi sef Bethan Jones.
SIARAD CYMRAEG- Cofiwch- Ysgol benodedig Cymraeg yw Ysgol y Llys. Disgwyliwn i blant siarad Cymraeg ar bob achlysur ac i ymfalchio o fod yn Gymry. Gwerthfawrogwn gefnogaeth rhieni yn hyn o beth.
DILLAD- Cofiwch fod hi’n bwysig labelu pob dilledyn yn glir. Gall hyn helpu os oes eitemau yn mynd ar goll o bryd i’w gilydd. Bocs eiddo coll yn y dderbynfa.
CYFATHREBU TRWY E-BOST- Gair i’ch atgoffa bod modd dderbyn gohebiaeth ysgol drwy e-bost. Danfonwch eich cyfeiriadau e-bost, gan nodi enw eich plentyn i’r swyddfa.
CWYNION- Fel y gwyddoch, mae polisi drws agored o ddelio a chwynion yn Ysgol y Llys, ac mae bob cwyn yn cael ei drin yn ddifrifol. Cysylltwch â’r athro/athrawes dosbarth yn y man gyntaf, yna cysylltwch â’r pennaeth. Y cam nesaf i gymryd cwyn ymhellach yw drwy gysylltu â chadeirydd y corff llywodraethol, ac yna i gysylltu a Swyddog Cwynion yr Awdurdod, Mr Chris Harness ar 01824 708044.
NOFIO - plant Bl. 5 a 6 sy’n nofio am yr hanner tymor yma- ar ddydd Llun - cost £1.50 y wers. Os na fydd eich plentyn yn mynychu’r wers am unrhyw reswm yn ystod y tymor a wnewch chi ysgrifennu nodyn i’r athrawes/athro.

FFRWYTHAU - bydd ffrwythau ar werth bob amser chwarae - 20c yr un. Ni chaniateir i’r plant ddod a bisged/creision i’w bwyta yn ystod egwyl fore na’r prynhawn.
ARIAN - os yw eich plentyn yn talu am unrhyw beth e.e. ymweliad, Urdd, cinio - a fyddwch cystal â rhoi'r arian mewn amlen (mae un sydd wedi cael ei ddefnyddio yn dderbyniol), gan nodi enw eich plentyn ar y blaen, pwrpas yr arian a’r swm sy’n daladwy. Pris cinio’r Cyfnod Sylfaen a’r Adran Iau yw £1.90 y dydd. Sieciau’n daladwy i Gyngor Sir Ddinbych.
URDD Gobaith Cymru - tal aelodaeth eleni yw £6.00 hyd at Hydref 25ain, 2012. (£6.50 ar ôl yr adeg yma.) Siec yn daladwy i Ysgol y Llys. Mae gostyngiad bellach i rai a fwy na dau o blant. Ymholwch yn y swyddfa.

PWYSIG!! IECHYD A DIOGELWCH

Mae’n ddyledus ar yr Ysgol eich hysbysu nad yw ceir i barcio ar y llinellau igam ogam tu allan i’r ysgol
Amser Ysgol:
Clwb Llawen y Llys - 8.00 y bore
Ysgol yn dechrau - 8.55 y bore
OS NAD YW EICH PLENTYN YN MYNYCHU CLWB LLAWEN Y LLYS UCHOD YNA NI DDISGWYLIR EF/HI YN YR YSGOL CYN 8.40 Y BORE
Ysgol yn gorffen Cyfnod Sylfaen -3.00 y prynhawn
Iau - 3.15 y prynhawn
Clwb Llawen y Llys - 5.45 y prynhawn

Ni chaniateir i geir ddod i fyny dreif yr Ysgol (Ceir y staff yn unig) – os oes unrhyw anhawster rhaid cysylltu â’r Pennaeth. Hyn yn cynnwys rhieni plant y Cylch hefyd.
Rhieni plant sy’n mynychu Clwb Llawen y Llys - ni chaniateir ceir i fyny’r dreif
a) ar ôl 8.15 y bore
b) cyn 4.30 y prynhawn

Beiciau – disgwylir i bob disgybl sy’n dod i’r Ysgol ar feic wisgo HELMED. Hefyd rhaid cerdded gyda’r beic i fyny/lawr y dreif
Ni chaniateir cwn ar dir yr Ysgol o gwbl
Os oes gan eich plentyn foddion yn yr Ysgol h.y. mewnanadlydd, a wnewch chi sicrhau fod ei h/enw â’r dyddiad yn gywir arno os gwelwch yn dda a RHAID llenwi’r ffurflen briodol sydd ar gael yn y swyddfa.
Ni chaniateir i’ch plentyn wisgo gemwaith ond clustdlysau ‘studs’
Caniateir i’ch plentyn ddod a photel ddwr i’r ysgol a’i gadw ar ei b/fwrdd yn y dosbarth

Diolch yn fawr iawn ichi am eich cefnogaeth. Ymddiheurwn am y llythyr maith ond mae’r wybodaeth yn bwysig!

A warm welcome back to everyone following the summer break. I hope you enjoyed the time with your families. At the start of the new term, I would like to welcome new staff and pupils to Ysgol y Llys and hope they settle quickly in our company.

WORK OVER THE SUMMER BREAK- A number of projects happened at school over the summer. These include:
*Painting of bottom school corridor and reception area.
*Painting of the Under 5 Unit café area (Including a vivid S4C CYW mural by the artistic Mrs Sylvia Holland!)
*The development of the school library into a multi media resource room.
*Decoration of school kitchen facility.
MODERNISING EDUCATION- As you are aware, work is due to commence on the school extension during the spring term of 2013. The work is expected to take eighteen months to complete. Further details will be given to parents once we receive an update from the authority. Exciting times ahead!
STAFFING:
*A warm welcome back to Mrs Sandra Ward (School Secretary) who has begun a phased return to post following long term absence due to surgery.
*Mr Simon Holland- We welcome Mr Holland to school as teacher assistant on a temporary basis.
*Miss Jade Blythin- We welcome Miss Blythin as a 1:1 teaching assistant in the Under 5 Unit.
*Mrs Bethan Fryer- Just to notify you that Bethan has returned to her maiden name of
Bethan Jones.
SPEAKING WELSH- Remember! Ysgol y Llys is a designated Welsh medium school and you have chosen this for your child. We expect each child to speak Welsh at all times at Ysgol y Llys and to take pride in being Welsh. We thank parents for your anticipated support.
CLOTHES- Remember to ensure that all items of clothing are clearly marked with pupil’s names. This will help staff re-locate items of clothing’s that sometimes go missing. Missing Items will be placed in a container in the school reception.
COMMUINICATION THROUGH EMAIL- Just a reminder that a weekly newsletter is sent out via email. To those who haven’t signed up, please send your email address and name of your child into the school office and you will be included in the mailing list.
COMPLAINTS- As you are aware, Ysgol y Llys has an open door policy of dealing with complaints seriously. Just a reminder to parents of the process:
Step 1- Contact class teacher- (If not resolved then step 2)
Step 2- Contact head teacher (If not resolved, then step 3)
Step 3- Contact Chair of Governors (If not resolved, then step 4)
Step 4- Contact LEA Complaints Officer, Mr Chris Harness on 01824 708044
SWIMMING- Years 5 and 6 will have lessons this half term on Mondays – cost £1.50 per lesson. If your child will not be attending the lesson for whatever reason during the term please send a note in to the class teacher.
FRUIT – fruit will be on sale every playtime – 20p per fruit. Children are not allowed to bring biscuits/crisps to eat during morning and afternoon playtimes.
MONEY – if your child needs to pay for anything e.g. visit, Urdd , lunch – please enclose the payment in an envelope (an used one is acceptable), marked with the child’s name, purpose of money and amount enclosed. Please note- many children are eligible for free school meals. Please enquire at school reception for further information. School Dinners – cost for the Infants and Juniors is £1.90 per day. Please make cheques for dinners payable to Denbighshire County Council.
URDD Gobaith Cymru – membership cost this year is £6.00 (If paid before October 25th, 2012. Cheque payable to Ysgol y Llys). Membership is £6.50 per pupil after this date. Reduced rates are available for three or more siblings- please enquire in school office.

IMPORTANT!! HEALTH AND SAFETY

It is our duty as a school to inform you that cars are not to park on the zig zag lines outside the school
School times:
Clwb Llawen y Llys - 8.00 a.m.
School starts - 8.55 a.m.
IF YOUR CHILD DOES NOT ATTEND THE ABOVE CLUBS THEN WE DO NOT EXPECT HIM/HER IN SCHOOL BEFORE 8.40 a.m.
School ends Foundation Phase -3.00 p.m.
Juniors - 3.15 p.m.
Clwb Llawen y LLys - 5.45 p.m.

No cars are allowed up the school drive (Staff cars only) This includes parents of children in the Cylch - if there are any difficulties, please contact the Headteacher.
Parents of children who attend Clwb Llawen y Llys – no cars allowed up the drive –
a) after 8.15 p.m.
b) before 4.30 p.m.

Bicycles – we expect that any child who comes to school on a bike to wear a HELMET. Also they must walk up/down the drive with their bikes/scooters.
Dogs are not allowed, at all, on the School ground.
If your child has some medication in school i.e. inhalers, please ensure that his/her name is on it and also that it is within the ‘use by date’. Also that the information is noted on the medical form available from reception.
No jewellery allowed except ‘Studs’ as earrings.
Children may bring a bottle of water to school and to keep it on his/her table in the classroom
Thank you very much for you support. Apologies for the long letter but the information is important!

Llythyrau Blwyddyn Ysgol 2011-2012 /
School Year Letters 2011-2012eco

eco
Copyright ©2010 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr