spc

Newydd
Amser Aur a ‘Gair i Gall’- (Adran Iau)

Pob prynhawn dydd Gwener, mae plant yr Adran Iau yn cael awr benodol a elwir yn ‘Amser Aur’- Dyma’r cyfnod amser fe wobrwyir plant am eu hymdrechion yn ystod yr wythnos. Gall plant ddewis weithgareddau amrywiol boed gwrando ar gerddoriaeth, gwaith celf a dylunio neu offer TGCH neu chwaraeon. Gallent hefyd ddewis llyfrau amrywiol a gweithio un ai fel unigolyn neu mewn grwpiau.
Yn anffodus, mae plant yn gallu colli cyfran o’u hamser aur yn ystod yr wythnos am nifer o resymau. Gall y rhain gynnwys bod yn ddigywilydd, ateb yn ôl, ffraeo/paffio neu drwy ddewis peidio cwblhau gwaith.

Fel staff, credwn fod hi’n allweddol bwysig i gyfathrebu hyn efo rhieni. Felly, o hyn allan, os yw plant yn colli amser aur tair gwaith yn ystod y tymor, yna byddent yn derbyn llythyr ffurfiol oddi wrth yr ysgol i fynd adre i’w rhieni. Bydd y llythyr yn nodi’r Amser Aur a gollwyd ac yn gofyn i rieni ddod i mewn i drafod hyn. Hyderwn na fydd rhaid i hyn ddigwydd, ond rhaid i’r plant fod yn ymwybodol fod goblygiadau i’w hymddygiad.

Hyderwn hefyd bydd rieni yn gefnogol i hyn ac yn deall mai rhan o ethos yr ysgol yw dysgu ymddygiad da i blant gyda’u cyfoedion a gyda staff. Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad disgwyliedig. I roi ychydig o gyd-destun, heddiw, fe roedd 31 o blant yn y dosbarth ‘Gair I Gall’ (Sef dosbarth oedd yn cynnwys y plant oedd wedi colli ei Amser Aur’.
Roedd y plant o’r blynyddoedd canlynol:

Blwyddyn 3 - 9
Blwyddyn 4 - 8
Blwyddyn 5 - 12
Blwyddyn 6 - 2.

Gobaith staff yw gweld niferoedd disgyblion yn colli Amser Aur yn lleihau. Byddwn yn tracio hyn ac yn rhannu data efo rhieni bob hanner tymor.

Juniors- ‘Golden Time’ provision ‘
A Word to the Wise group’

Each Friday afternoon, the Junior pupils are allocated half an hour of ‘Golden Time’. This is reward for hard work and efforts during the week. Pupils are allowed to choose various activities which range from art and craft, ICT, games or literacy/numeracy activities. They may work as individuals or in groups. The children look forward to these activities and it encourages positive engagement and participation. Naturally, some children, who display unacceptable behaviour during the week- e.g. bad language, fighting, rudeness, lack of work engagement lose this reward, and attend the ‘Gair i Gall’ activity.
Following class discussions and staff meetings, we feel it imperative to communicate this with parents as they may not be aware that their children have lost Golden Time privileges. With this in mind, I would like to clarify the following.

1. If pupils lose Golden Time, three times, parents will receive written notification. Depending on the circumstances and due to staff discretion, parents will be invited to school to discuss the matter and hopefully resolve any outstanding behaviour in relation to pupil behaviour.
In fostering this partnership with both school and home, this will benefit the pupils and ensure a consistent approach to pupil behaviour. For further context, please see pupil numbers for today’s ‘Gair i Gall’ activity at Ysgol y Llys.

YEAR GROUP - NUMBER OF PUPILS
Year 3 - 9
Year 4 - 8
Year 5 - 12
Year 6 - 2
(31 pupils in total
)

Our aim is to see a reduction in the number of pupils losing their ‘Golden Time’ privilege and to see a positive response from pupils. We thank parents for your anticipated support. Positive behaviour and attitude fosters positive attainment. I will share future data with parents regarding the Golden Time reward system.

Adroddiad diwedd tymor 04.07.18 (Cymraeg)

END OF YEAR REPORT 04.07.18 (English) (PDF)

Eisteddfod Urdd Sir yn Rhuthun 17.03.18

Eisteddfod Urdd
Dyma ychydig o luniau plant Ysgol y Llys yn cystadlu yn yr Eisteddfod Sir yn Rhuthun ar 17.03.18 Here we have a montage of photographs of Ysgol y Llys pupils competing in the County Urdd Eisteddfod at Ruthin 0n 17.03.18.

Noson Wybodaeth i Rieni / Parents Information Session 22.02.18

Atodaf manylion Noson Wybodaeth i Rieni a gynhelir yn Ysgol y Llys ar nos Iau, Chwefror 22ain, 2018  (rhwng 3.30yp-4.15yp)

Please see attached Parents Information Session which is being held on Thursday, 22nd February, 2018 (between 3.30pm-4.15pm).
Noson wybodaeth i rieni 22.02.18.pdf
Parents Info Session

Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd / Non Uniform Day 08.02.18

Mae'r Cyngor Ysgol wedi trefnu Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd ar gyfer dydd Iau nesaf, Chwefror 8fed, 2018. Am gyfraniad ariannol bychan (50c y pen), gall plant wisgo dillad coch, gwyn a gwyrdd i'r ysgol. Ar y diwrnod hefyd, byddwn yn dathlu Diwrnod Cerddoriaeth Cymraeg, felly mawr hyderwn yn bydd llawer o hwyl ar y diwrnod yma. (Diwrnod olaf yr hanner tymor os gofiwch, gan na fydd ysgol ar y dydd Gwener gan ei fod yn ddiwrnod Hyfforddiant mewn Swydd i'r Staff.)

Bydd holl elw'r diwrnod yn mynd tuag at Apel Prestatyn ar gyfer cynnal Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2020. Mae gan yr Apel Leol targed o £15,000 i godi dros y ddwy flynedd ac mae'r Cyngor Ysgol yn awyddus iawn i helpu mewn unrhyw ffordd.

Diwrnod Coch Gwyn Gwyrdd

The School Council Members have organised a Non uniform day to be held at Ysgol y Llys on Thursday, February 8th, 2018. The theme is 'Red, Green and White; as it ties in with the theme of the fundraising initiative which is in aid of the Local Prestatyn Urdd Fundraising Appeal. Prestatyn, as a town , has been set a target of £15,000 to raise in order to hold and stage the Festival in Denbighshire in 2020. Each town and village has been set a local fundraising target.

The School Council members are eager to support and hence put forward a non-uniform day. Wer would therefore be grateful of any donations. The pupils have suggested a cost of 50c per child- however, families may donate as much as they wish.

Gwefan Cymraeg Llywodraeth Cymru / Welsh Assembly Government Website

Os hoffech unrhyw wybodaeth ynglyn a'r Gymraeg- boed cyrsiau iaith, dolenni ddefnyddiol, mae gwefan arbennig ar gael gan y Cynulliad Cenedlaethol. Defnyddiwch y ddolen isod am wybodaeth.

If you are looking for a 'one stop shop' or access to Welsh language support- be it courses, online apps, latest developments regarding Welsh language, culture, the below link is very useful. http://cymraeg.gov.wales/events/culture/cerdd-gyfoes/?lang=en

 

Christmas FayreDiwrnod Plant Mewn Angen- Gwener, Tachwedd 17eg / Children in Need Day- Friday, November 17th, 2017

Byddwn yn cefnogi elusen ‘Plant mewn Angen’ gyda’u hymgyrch ‘smotiog’ eleni. Ar gyfer yr achlysur, estynnir gwahoddiad i blant ddod i’r ysgol mewn dillad smotiog. Gwerthfawrogwn unrhyw gyfraniadau tuag at yr achos.

We will be holding a non-uniform day to raise funds for the Children in Need Appeal. Pupils are invited to come to dress in ‘spotty clothes’ as part of this year’s ‘Spotacular Appeal’. All donations will be great fully accepted.

Sut rydym am wella Ysgol y Llys 2017-2018/ How we want to improve at Ysgol y Llys 2017-2018

Wella
Wella

Nosweithiau Agored- Gosod Targedau (Tachwedd 13-16, 2017) / Target Setting Open Evenings- November 13-16th, 2017 (PDF)

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- Fel modd o barhau i wella systemau cyfathrebu’r ysgol gyda rhieni, rydym wedi penderfynu prynu mewn i system ar lein ‘OurschoolsApp’- Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous iawn.
‘OurSchoolsApp’- In our continuous efforts to improve school communications with parents we have invested in a new on line app. The ‘OurschoolsApp’ it is a great resource and will include school dates, latest news, activities etc.

Siaradwyr Cymraeg a Ser yr wythnos

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos
Dyma Siaradwyr Cymraeg a Seren yr Wythnos Ud 5,  15/09/2017

>> Mwy Siaradwyr Cymraeg a Seren yr Wythnos yma!
>> Previous Welsh Speakers and Stars of the Week here!

Gwobr Gwyl Ffilm Ieuenctid Rhyngwladol / International Youth Film Award- Press Release

Gwyl Ffilm Ieuenctid Rhyngwladol ‘Plascia Encorto’- Gwych yn cael cyhoeddi yr ydym wedi dod yn fuddugol mewn cystadleuaeth ‘Creu Ffilm Ddogfen’ yn yr Wyl draw yn Sbaen. Ysgol y Llys ar y map rhyngwladol! Da iawn bawb!
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-north-east-wales-39377562

International Youth Film Festival Plasencia Encorto (Spain)- It is with great pride that I can now announce that we have won the ‘Best Documentary Award’ in the above International Youth Film Festival in Spain held recently. Ysgol y Llys on the International Map! Well Done!

Dydd Gwyl Dewi Sant 2017

Mil o ddiolch i rieni am gefnogi’r ysgol yn ein gorymdaith flynyddol i ddathlu Dydd Gwyl Dewi bore yma. Hyfryd o beth oedd clywed caneuon Cymraeg yn cael eu canu gydag arddeliad gan y plant a’r staff ar hyd Stryd Fawr Prestatyn. Roedd gweld yr haul hefyd yn tywynnu yn goron ar y cyfan!
Many thanks to parents who supported our annual St.David’s Day Parade along Prestatyn High Street. It was great seeing so many in attendance and I am sure you will all agree we added some colour and music to the high street. The feedback from the local community and shopkeepers has been very positive.

DIWRNOD ‘CYMRU CWL’ (Dydd Mercher, Gorffennaf 6ed, 2016)- Mae’r plant a’r staff wedi cyffroi efo llwyddiant ysgubol tîm pêl droed Cymru ym mhencampwriaeth Ewro 2016. Gyda’r rownd gynderfynol nos Fercher yma, rydym fel ysgol yn awyddus i gefnogi’r achlysur wrth gynnal diwrnod ‘Cwˆl Cymru’. Bydd weithgareddau perthnasol yn cael eu cynnal yn yr ysgol ar y diwrnod ac estynnwn wahoddiad i holl blant a staff yr ysgol i ddod i’r ysgol ar y diwrnod mewn crysau coch Cymru. Yn ddi-os, bydd yn achlysur hanesyddol ac rydym eisiau sicrhau y bydd y plant yn eu cofio.
Deallwn nad oes llawer o rybudd i rieni- peidiwch â mynd i gost i brynu crysau newydd arbennig- bydd unrhyw GRYS COCH yn iawn! Diolch am eich cydweithrediad. A PHOB LWC I CHRIS COLEMAN A’R HOGIAU AR Y NOSON!

‘A WELSH CELEBRATION DAY’ (Wednesday, July 6th, 2016)- The pupils and staff at Ysgol y Llys, have been overjoyed with the recent success of the Welsh national football team during their heroics in the Euro 2016 football competition. (As have the majority of people in Wales and beyond!). In order to celebrate, and commemorate the success, we have decided to hold a ‘Cool Cymru/Welsh Celebration Day at Ysgol y Llys this Wednesday, July 6th, 2016. There will be various exciting school activities based on Wales and the success of Gareth Bale and his team mates. Pupils and staff are invited to come to school in Welsh shirts for the occasion. Pob lwc i Gymru! The day coincides with the semi-final between Wales and Portugal.

Noson Ffilm / Film Night 09.02.2017

£2.00 y plentyn- - I gynnwys diod a bisged.
£2.00 per pupil- including soft drink and biscuit

ELW TUAG AT PRYNU MAINC FFRINDIAU AR GYFER Y BUARTH.
PROCEEDS WILL GO TO PURCHASE A ‘BUDDY BENCH’ TO BE PLACED ON SCHOOL PLAYGROUND.

Ar agor i blant o’r dosbarth derbyn hyd Blwyddyn 6. Rhieni i nol eu plant yn brydlon am 5.00yp os gwelwch yn dda.
Open to Reception Class pupils up to pupils in Year 6. Parents, please remember to pick your children up promptly at 5.00pm. Thanks

Neges gan AELODAU’R CYNGOR YSGOL / by SCHOOL COUNCIL MEMBERS.

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need -

PudsyLlwyddwyd i godi £318 dydd Gwener ddiwethaf ar gyfer yr elusen wrth i ni gynnal diwrnod di-wisg ysgol. Diolch i bawb am gefnogi.

Ysgol y Llys raised £318 last Friday through holding a non-unifom ‘spotty’ day. Many thanks for your kind donations.
Children in Need 2016

Wythnos Gwrth fwlio /
Anti-Bullying Week 14-18.11.16

Anti-Bullying Week
On 17.11.16 the Glan Clwyd Cluster of schools arranged a Anti Bullying Workshop for School Council representatives. The workshop was held at Ysgol y Llys, Prestatyn Paula Roberts (Denbighshire Healthy Schools) and Elin Davies (Denbighshire Pupils Voice Officer) led activities ranging from UNICEF's Rights of the Child to 'How to support children who are being bullied'. The workshop finished with pupils working together in  creating school pupil questionnaires on tackling Bullying in schools. This will be shared out to schools across the cluster.

In the photo we have School Council Reps from the following schools- Ysgol Twm o'r Nant, Ysgol y Llys, Ysgol Dewi Sant, Ysgol Henllan, Ysgol Tremeirchion and Ysgol Pantpastynog.

Mae aelodau'r Cyngor Ysgol wedi gofyn i ni basio'r daflen wybodaeth yma ymlaen i rieni.
The School Council Members have asked us to forward the following information sheet onto parents.
Pamffled Bwlio ar lein - Cyber Bullying Info Sheet. (PDF)

Harvest Thanksgiving 20.10.16

Harvest Thanksgiving
Here we have a photo of the school Council Members distributing Harvest Thanksgiving Produce among Prestatyn Sheltered Accomodation on 20.10.16 at Pendyffryn Gardens.

Trefniadau gollwng plant yn y boreau /
Morning pupil ‘drop off’ arrangements-

Gair i’ch atgoffa o drefniadau gollwng plant yn y boreau. Erbyn hyn, mae’r plant wedi bod yn ol yn yr ysgol am bythefnos ac wedi ymgyfarwyddo i drefniadau’r ysgol unwaith eto. Gofynnwn felly i rieni ollwng eu plant ger y man ymgynnull ac iddynt gerdded yn annibynnol i fyny dreif yr ysgol. Hyn yn weithredol o Flwyddyn 1 i fyny. (Caniateir i rieni plant yr Uned dan 5 i gerdded eu plant i’r Uned.) Mae hyn am sawl rheswm.

1) Mae nifer fawr o rieni yn ymgynnull ar y buarth ac mae’n bwysig o ran polisi diogelu’r ysgol fod staff yn ymwybodol o bawb sydd ar safle’r ysgol. Yn bresennol, mae hyn yn anodd Ei fesur gyda chynifer o rieni ger y buarth ac yn aros yno nes mae’r gloch yn canu am 8.55yb.

2) Gyda nifer y rhieni yn aros tan 8.55yb ar dir yr ysgol, mae hyn yn creu anhawster i rieni sy’n chwilio am lefydd parcio ceir er mwyn gollwng plant. Cofiwch- nid MAES PARCIO yw’r llefydd yma, ond yn hytrach, man i dynnu mewn a gollwng plant.

Os yw rhieni yn dymuno siarad efo staff neu os oes ganddynt unrhyw ymholiadau yn y swyddfa, wrth gwrs mae croeso iddynt gerdded i fyny’r dreif i’r dderbynfa. Mawr obeithiwn y byddwch yn deal hyn, ac yn gwerthfawrogi mai ar sail diogelu yw diben hyn. Hefyd, fe ddatblygir annibyniaeth yn y plant o oed ifanc wrth gerdded i’r ysgol. Yn aml, rhieni sy’n pryderu’n fwy am hyn na’u plant!

Just a reminder regarding pupil ‘drop off’ arrangements in the mornings. With pupils now being back in school for two weeks, just a gentle reminder that pupils in Years 1,2,3,4,5 and 6 are to walk up the drive independently of their parents. (Parents of Under 5 Unit pupils are permitted to bring their children to the Unit as usual. This is in place for various reasons. ?

1. Health and Safety- A large number of parents are congregating on site adjacent to the school yard. It is difficult for staff to monitor who is exactly on site. Parents are also staying on site until the bell rings at 8.55am.

2. As a result of this, the car park ‘drop off’ facility is not working. The bays have filled and parents do not return to their cars until after the school bell has rung. Other families in cars are therefore having increased difficulties in dropping off. The bays are not for ‘long stay’ parking, but rather a drop off point for pupils to disembark safely. (Remember, we have two members of staff on duty at the drop off point.

If parents wish to talk to a member of staff or have any enquiries to make at school reception, then of course, parents are allowed on site. I hope parents understand this and will conform to the above request. The system also helps aid pupil independence and social interaction with their peers as they often walk up the drive with their friends. From our experience as well, parents are more nervous about the above system than the pupils themselves!

EURO 2016

CYMRU AM BYTH! "Gorau chwarae cyd chwarae"
CYMRU AM BYTH! "My Game is Fair Play"

Cymru EURO 2016

DIWRNOD ‘CYMRU CWL’ (Dydd Mercher, Gorffennaf 6ed, 2016)- Mae’r plant a’r staff wedi cyffroi efo llwyddiant ysgubol tîm pêl droed Cymru ym mhencampwriaeth Ewro 2016. Gyda’r rownd gynderfynol nos Fercher yma, rydym fel ysgol yn awyddus i gefnogi’r achlysur wrth gynnal diwrnod ‘Cwˆl Cymru’. Bydd weithgareddau perthnasol yn cael eu cynnal yn yr ysgol ar y diwrnod ac estynnwn wahoddiad i holl blant a staff yr ysgol i ddod i’r ysgol ar y diwrnod mewn crysau coch Cymru. Yn ddi-os, bydd yn achlysur hanesyddol ac rydym eisiau sicrhau y bydd y plant yn eu cofio.
Deallwn nad oes llawer o rybudd i rieni- peidiwch â mynd i gost i brynu crysau newydd arbennig- bydd unrhyw GRYS COCH yn iawn! Diolch am eich cydweithrediad. A PHOB LWC I CHRIS COLEMAN A’R HOGIAU AR Y NOSON!

‘A WELSH CELEBRATION DAY’ (Wednesday, July 6th, 2016)- The pupils and staff at Ysgol y Llys, have been overjoyed with the recent success of the Welsh national football team during their heroics in the Euro 2016 football competition. (As have the majority of people in Wales and beyond!). In order to celebrate, and commemorate the success, we have decided to hold a ‘Cool Cymru/Welsh Celebration Day at Ysgol y Llys this Wednesday, July 6th, 2016. There will be various exciting school activities based on Wales and the success of Gareth Bale and his team mates. Pupils and staff are invited to come to school in Welsh shirts for the occasion. Pob lwc i Gymru! The day coincides with the semi-final between Wales and Portugal.

Ymddiriedolaeth Genedlaethol / National Trust- 50 things to to before you are 11

Gyda'r gwyliau haf yn nesau, roeddwn yn awyddus i rannu'r poster sydd wedi ei atodi gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda theuluoedd Ysgol y Llys. Fel ysgol, rydym yn hoffi hwn yn fawr!

National Trust things to do...
http://nationaltrust.org.uk/50things

With the summer holidays approaching, we thought we would share this poster which has been promoted by the National Trust. As a school, we think this is a brilliant initiative. A reality check and a reminder to all, especially in the age of ipads/electronic tablets etc!

RHANNWCH OS GWELWCH YN DDA / PLEASE FFEL FREE TO SHARE WITH OTHERS.

Siarter Iaith Ysgol Y Llys /
Ysgol Y Llys Language Charter

Cynllun cenedlaethol i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg

Nod: Nod y Siarter Iaith yw arwain at gynnydd yn nefnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg. Mewn gair, ysbrydoli ein plant a’n pobl ifanc i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau. Mae’r Siarter Iaith yn gofyn am gyfranogiad gan bob aelod o gymuned yr ysgol- y cyngor ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni.

Mwy o gwybodaith:
Llythyr - Ysgol Y Llys Language Charter

Llythyr - Cyngor Ysgol 16.05.16.pdf

Holiadur Siarter Iaith.pdf

A hoffech ymarfer eich Cymraeg? Gweler daflen amgaeaedig i'ch helpu. Ewch amdani!
Poster cyntedd A.pdf

A national initiative to promote the use of Welsh

Objective: The simple objective of the Language Charter is to promote and increase the use of Welsh by children in a social context. In a nutshell, the Charter’s main aim is to encourage and inspire children to speak Welsh. The Language Charter exhorts participation from every member of the school community, and members of the school workforce and council, the pupils and their parents, school governors and the wider community are all encouraged to take full ownership of it.

More information:
Letter - Ysgol Y Llys Language Charter

Letter - Cyngor Ysgol 16.05.16.pdf

Questionaire (Welsh) - Holiadur Siarter Iaith.pdf

Would you like to improve your incidental Welsh ? Please see attached information sheet. Have a go!
Poster cyntedd A.pdf

Ffair Haf / Summer Fayre 10.06.2016

Summer Fayre 2016 Summer Fayre 2016

LL EstatesLlawer o ddiolch i’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon am drefnu’r ffair haf wythnos ddiwethaf. Roedd awyrgylch hyfryd i’r noson ac fe arhosodd yn sych yn y diwedd! Llwyddwyd i godi £1335.55. Gwych iawn!
Many thanks to the Parent Teacher Association for arranging last week’s Summer Fair last. It was a very pleasant evening with the weather remaining dry to the end. A grand total of £1,355.55 was raised on the evening. Excellent!

Gwyl Gerdded / Walking Festival 2016

Gweler amserlen gweithgareddau’r ysgol i gefnogi Gwyl Gerdded Prestatyn eleni.
Bydd angen cot law ar y plant. Bydd staff yn cerdded gyda’r disgyblion ynghyd a swyddogion sy’n gysylltiedig ar WylGerdded. Buasem yn ddiolchgar petai rieni yn gallu gwirfoddoli i helpu gyda’r cerdded fesul Uned. Cysylltwch ag athrawon dosbarth os ydych ar gael. Yr unig daith gerdded fydd angen pecyn bwyd a diod ar y plant yw’r daith i blant Bl5 a 6 i Gastell Dyserth ar 19.5.16.
Rydym yn falch iawn o gefnogi’r wyl bob blwyddyn ac yn credu ei fod yn ffordd effeithiol i ddysgu’r plant am eu ‘milltir sgwar’.

Gwyl Gerdded / Walking Festival 2016 PDF

Please see attached details of the school activities in support of this year’s Prestatyn Walking Festival.
Depending on the weather, the pupils will require a rain jacket/coat. Staff will walk with pupils All walks will begin and finish at Ysgol y Llys. Some walks will begin during lunchtime. However, the only walk which requires a packed lunch and drink for pupils will be the Year 5 and 6 walk on 19/5/16 to Dyserth Castle.
Would any parents available to help out with walks please contact the class teachers.

St.David's Day Parade in Prestatyn 2016

St.David's Day Parade in Prestatyn 2016On Tuesday, March 1st, 2016 Ysgol y Llys held it's annual St.David's Day Parade in Prestatyn. Over 300 pupils and staff marched from Ysgol y Llys to Prestatyn town centre and congregated outside Ty Nant Offices.

We then entertained parents, friends, local shoppers by singing a medley of Welsh songs and singing the Welsh national anthem.We distributed St.David's Day cards to local businesses to encourage them to use the Welsh language in their place of work.

The pupils also held a school Eisteddfod and were served roast lamb for lunch at school. Pupils gave an interview on the Radio Wales, Jason Mohammed programme in the morning.

St.David's Day Parade in Prestatyn 2016St.David's Day in an important event each year at Ysgol y Llys. It is an ideal opportunity to appreciate our Welsh language and culture and it is great to see the support we get from parents and the local community. We are extremely proud of being Welsh here and it is a great occasion to 'raise the roof' and share that pride with others. It re-affirms St.David's message of 'doing the little things' #gwnewchypethaubychain

Diolch, Dyfan

In the photos, we have a picture of the children outside Nant Hall Offices, Prestatyn and also a picture of a group of Under 7 Unit girls in their traditional Welsh costumes.  

Anthem Siater Iaith / Free Welsh language Song

Gweler gopi o'r gan ysgol 'Anthem Siater Iaith Cymraeg'. Mae plant yr ysgol wrth eu boddau yn ei chanu. Meddwl y buasai rheini yn hoffi copi ohonno? Cewch ei lawrlwytho ar arbed ar ipod/MP3 player. Gweler geiriau'r gan yn yr atodiad.  Buasem yn ddiolchgar iawn. Diolch am eich cefnogaeth

The children at Ysgol y Llys love the song. We thought it would be a good idea on St.David's Day to share the song with parents. You may download it onto an ipod/MP3 player. The children would love to hear it being played at home/bedroom/in the car. Also attached is a PDF including the words to the song. Thank you for your continued support.

Anthem y Siarter Iaith - Geiriau / Words PDF

ANTHEM Y SIARTER JAMBORI - MP3 File

Braf oedd derbyn negeseuon gan rhieni yn hoffi'r Anthem Siarter Iaith (ag anfonwyd atoch ar ebost ddoe fel rhan o ddathliadau Dydd Gwyl Dewi). Cawsom ambell i un yn holi am adnoddau eraill ar gael i'w ddefnyddio adre i hybu'r iaith Gymraeg.
Mae deunyddiau arbennig ar gael ar gwefan Hwb. Mae caneuon Rimbojam (addas ar gyfer bob oed yn efallai yn fwy addas ar gyfer Cyfnod Sylfaen) yn ARBENNIG O DDA. Byddai'r plent wrth eu boddau yn eu clywed adref hefyd. Ewch ati! #gwnewchypethaubychain Dyma'r linc....
http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/music/rimbojam/rimbojam.html

It was very pleasing to receive positive feedback from parents today after we sent home yesterday via email the music MP3 track 'The Welsh Language Charter' (together with words). We have been asked to refer parents to other Welsh language resources to help parents in promoting the Welsh language at home.
An excellent free on line resource is the Rimbojam series of songs on the HWB+ website. The Welsh songs are very catchy and popular with all children (but possibly more suited to Foundation Phase pupils).   We would love it if parents could go online and make use of the resources. They would benefit the children's spoken Welsh and could help parents who would like to learn Welsh. #learningtogether. Here is a link to the resource.
http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/music/rimbojam/rimbojam.html

Diwrnod Pyjamas / Pyjama Day

Mae plant y Cyngor Ysgol wedi trefnu 'Diwrnod Pyjamas' ar gyfer Dydd Gwener, Chwefror 12fed, 2016. Gweler manylion yn yr atodiad.

The School Council Members have organised a 'Pyjama Day' at Ysgol y Llys to be held on the last day of the half term, on Friday, February 12th, 2016. Please see attached PDF for details.

Pyjamas


Newyddion Diwethaf / Previous News 2010-2015

 
eco

eco
Copyright ©2012 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr