spc

1. Newyddion / Latest News

2. Dyddiadau Bwysig / Important Dates

3. Llythyron / Letters

4. Cylchlythyrau / Newsletters

5. Dolennau Defnyddiol / Useful Links

6. C.Rh.A / P.T.A


Holiday Requests

Parents do not have an automatic right to remove their children from school for the purpose of holidays, birthdays and special occasions.

Requests must be submitted to the Head Teacher prior to the absence.

Other than in exceptional circumstances, parents may not request more than 10 days leave in a school year and any leave must be approved beforehand by the Head Teacher.

Any absences over the authorised 10 days which are not due to illness will then be counted as an unauthorised absence and may be referred to the Educational Social Worker.

All absences, including authorised absences and illness, will affect your child’s attendance percentage.

Holiday Request Form (PDF)

TYWYDD GARW/AMGYLCHIADAU ANARFEROL / EXTREME WEATHER /UNUSUAL CIRCUMSTANCES

Rydym wedi bod yn ffodus gyda thywydd mwyn hyd yn hyn, ond rhag ofn i’r tywydd ddirwyo yn y Flwyddyn Newydd. Nodyn sydd yma i’ch hysbysu o gyfathrebu â rhieni am drefn cau’r ysgol o dan amgylchiadau tywydd garw/ anarferol.

Nid ar chwarae bach y mae gwneud penderfyniad i gau’r ysgol. Gwneir bob ymdrech i gadw’r ysgol ar agor ond rhaid ystyried nifer o ffactorau- iechyd a diogelwch plant a staff a nifer staff sy’n absennol oherwydd effeithiau’r tywydd.

Yn y gorffennol rydym wedi cau’r ysgol yn gyfan gwbl oherwydd effeithiau tywydd garw a hefyd wedi cau’r ysgol yn rhannol oherwydd ddiffyg staff mewn unedau arbennig. Eto- rhaid pwysleisio gwneir POB ymdrech i aros yn agor. Rhaid cofio hefyd fod nifer fawr o staff Ysgol y Llys yn byw mewn ardaloedd gwledig, a gall effeithiau’r tywydd amrywio’n fawr o ardal i ardal. Dylid cadw hyn mewn cof yn ystod yr achosion prin le effeithir rhediad yr ysgol oherwydd y tywydd.

Os yw penderfyniad yn cael ei wneud i gau’r ysgol- yna hysbysir rhieni cyn gynted ag sydd bosib. Bydd e-bost i rieni gan y Pennaeth a bydd neges yn cael ei gynnwys ar safwe’r ysgol. Cofiwch ddefnyddio’r safwe am y wybodaeth ddiweddaraf. Gall rieni hefyd cysylltu â’r ysgol ar 01745 853019 ben bore am ragor o fanylion.

Gwerthfawrogwn sut y gall cau ysgol effeithio ar rieni- yn enwedig gyda chyfrifoldebau gwarchod plant ac effaith hefyd ar waith. Ceisiwn ein gorau i sicrhau cysondeb a hefyd eich hysbysu cyn gynted ag sydd bosib.

Gwerthfawrogaf eich cydweithrediad.

We have been fortunate with a mild winter up to now, but just in case the weather deteriorates in the New Year, we write to inform you about how we contact parents re closing school during extreme weather/unusual circumstances

The decision to close a school is never made lightly. Every effort will be made to keep the school open but several factors must be taken into consideration – children and staff’s health and safety and the number of staff who are absent due to bad weather.

In the past we have closed the whole of the school because of bad weather and have also closed part of the school due to lack of staff in some Units. Again – we must emphasise that EVERY EFFORT will be made to stay open. The fact that many of Ysgol y LLys staff live in rural areas must be taken into account, as the effects of the weather can vary greatly from area to area. This is one of the few instances where the running of the school is affected due to the weather.

If a decision is made to close the school – we will contact the parents as soon as possible. The Headteacher will e-mail parents and a message will be posted on the school’s website. Please use the website for the latest information. The parents can also contact the school on 01745 853019 first thing in the morning for more information.

We appreciate the effects that closing the school can have on parents – especially with childcare and also on work. We will do our best to ensure consistency and to inform you as soon as possible.

Thank you for your co-operation

 

eco

eco
Copyright ©2010 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr