Ysgol y Llys

Eisteddfod yr Urdd 2022

Bydd Eisteddfod yr Urdd yn dechrau yn Ninbych un fuan ac rydym yn ymwybodol y bydd nifer fawr o ysgolion yn cystadlu eleni. Ma

Clwb Cwtsh – Cwrs blasu Cymraeg i rieni / Welsh taster course for parents

Bydd cymal nesaf Clwb Cwtsh – y cwrs 6 wythnos blasu Cymraeg ar gyfer rhieni / darpar rieni neu unrhyw un sydd yn dymuno

Ysgol Glan Clwyd Transition Meeting- 12/5/22

Pnawn da / Good afternoon, Next Thursday, May 12th, Mrs Sian Alwen, Assistant Head teacher of Ysgol Glan Clwyd will hold a ne

Newyddion Diweddaraf

Latest Newsletter

Ymwelwyr Prosiect ERASMUS Ebrill 4-8fed / ERASMUS Project Visit April 4-8th

Wel son am wythnos llwyddiannus! Braf oedd gael croeswu ein ymwelwyr yma ar gyfer yr wythnos fel rhan o brosiect ERAMSUS. Roed

School Prospectus Update

Bore da bawb / Good morning all, We are in the process of upgrading our current School Prospectus/  Handbook, and in a sligh

Diweddariad Sioe Cynradd yr Urdd At sylw Bl.5/6 / Urdd Primary Show Update

Mae’r neges canlynol i rieni plant Blwyddyn 5 a 6 am drefniadau Sioe Cynradd yr Urdd eleni.  I hope you are all well. Y

Covid Brechiad i Blant 5 i 11 oed / Covid Vaccination for Children 5 to 11 years old

Gofynnwyd i ysgolion i rannu’r newyddion diweddaraf parthed brechiadau Covid i blant 5-11 oed. Schools have been asked b

Cyngerdd Corawl Cynradd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

At sylw disgyblion Blwyddyn 5 a 6- Mae cyfle arbennig i blant Blynyddoedd 5 a 6 fod yn rhan o gyngerdd awyr agored arbennig. B

Apel Wcrain / Ukraine Appeal

Apel Wcrain – Mae plant y Cyngor Ysgol wedi cyfarfod bore ma ac yn awyddus i gefnogi ymgyrch Wcrain yn sgil y cyflafan s

Sioe Cynradd yr Urdd – DARLLENWCH / Urdd Primary Show – Updated details- PLEASE READ

GWELER NEGES I RIENI A DISGYBLION BLYNYDDOEDD 5 A 6- CYFLE ARBENNIG! Please see details regarding the Primary Urdd Show- to be

Gwersylloedd haf 2022 Summer Camps

Ni nôl! Gwersylloedd haf 2022 We’re back! 2022 Summer Camps Caerdydd │ Glan-llyn | Glan-llyn Isa’ │ Llangrannog Gwers

Trefniadau Cystadlu Eisteddfod Cylch / Urdd Area Timetable – 5.3.2022

Gweler yn yr atodiad restr o gystadleuthau Eisteddfod Cylch yr Urdd dydd Sadwrn yma yn Ysgol Dewi Sant. Byddwch fel rhieni yn

Nosweithiau Rieni – Mawrth 2022 / Parents Open Evenings – March 2022

Os hoffech wybodaeth eto ar sut mae defnyddio’r rhaglen dilynwch y ddolen canlynol: Video: Parents – How to attend app

Gwersi Nofio / Swimming Lessons – Update (KS2)

Llawer o ddiolch am ymatebion pawb wrth drafod cynlluniau i ail gychwyn gwersi nofio yn y Nofa i ddisgyblion yr Adran Iau. Mae

Ceisiadau Dosbarth Meithrin Medi 2022 / Applications for Nursery Places for Sep 2022

Ceisiadau Dosbarth Meithrin Medi 2022 – Dydd Gwener, Chwefror 18 yw’r diwrnod cau ar gyfer ceisiadau am le mewn dosba

Ffurflen Casglu Data Bl6 / Year 6 Data Collection Form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxSkoMsHCGYa8VhEegyeWPTIHD1TMcFDSy77UUFn2mQZz5aA/viewform?usp=sf_link BLWYDDYN 6 / Y

Penblwydd yr Urdd / Urdd Centenary Celebrations- 25/01/22

Urdd Gobaith Cymru / Urdd Membership and competing Update

Ail agor ysgolion- Ionawr 2022 / Re-opening of Schools- January 2022