Ysgol y Llys

Ffurflen Casglu Data Bl6 / Year 6 Data Collection Form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxSkoMsHCGYa8VhEegyeWPTIHD1TMcFDSy77UUFn2mQZz5aA/viewform?usp=sf_link BLWYDDYN 6 / Y

Penblwydd yr Urdd / Urdd Centenary Celebrations- 25/01/22

Urdd Gobaith Cymru / Urdd Membership and competing Update

Ail agor ysgolion- Ionawr 2022 / Re-opening of Schools- January 2022

Newyddion Diweddaraf

Latest Newsletter

Nasal flu Spray information to share with parents

Fe welwch yn amgaeedig wybodaeth ynglŷn â Chwistrell Ffliw Trwynol i rannu gyda rhieni ar ran BCUHB Please find attached inf

Trefniadau ail agor ysgolion Ionawr 2022 / School Re-opening arrangements- January 2022

Cwis Nadolig / Christmas Quiz

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn dymuno Nadolig Llawen i chi! Hoffwn rannu adnodd hefo chi, sef cwis Nadolig dwyieithog ar Kah

Diwedd Tymor – PWYSIG / End of Term – IMPORTANT

Gweler isod ddatganiad oddi wrth Adran Addysg Sir Ddinbych Please see today’s press release from Denbighshire County Cou

Banc Bwyd – Cais gan y Cyngor Ysgol / Food Banks – School Council Message

Mae’r Cyngor Ysgol yn bwriadu llenwi bocsys ar gyfer y banc bwyd lleol.  Bydd bocs ymhob dosbarth, a gofynnwn yn garedig i

Gohebiaeth Sirol PWYSIG / Agreed LEA correspondence to Parents IMPORTANT

Hel Straeon / A Goodnews Story

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need Day 19/11/21

I godi arian ar gyfer elusen Plant mewn Angen eleni, mae Cyngor Ysgol y Llys yn gofyn i bawb i wisgo dillad eu hunain ar ddyd

Gemau Amhriodol / Inappropriate Games

Rwy’n siwr fod llawer iawn ohonoch wedi clywed am y gyfres ar Netflix o’r enw Squid Game. Mae’n ymddangos bo

Only Kids Aloud Cyfle arbennig i blant 9-12oed / A wonderful opportunity for aged 9-12 pupils

Annwyl Bennaeth / Staff, Hoffwn dynnu eich sylw at gyfle i blant 9-12 oed o bob cwr o Gymru i ymgeisio i fod yn aelodau o gôr

Canllawiau Covid diweddaraf Cymru / Latest Wales Covid Guidance Update

Yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru, Mr Mark Drakeford AC ynglyn a’r newidiadau i’r gweithdrefnau profi ar gyf

Clwb Gemau Fideo Mis Hydref / Video Games Club

Mewn cydweithrediad â Mentrau Iaith eraill ar draws y Gogledd, rydym yn awyddus i roi mwy o gyfleoedd i blant a phobl ifanc g

Dweddariad COVID / COVID Update

Mae niferoedd achosion Covid Ysgol y Llys yn dal ar gynnydd felly gofynnwn i bawb i fod yn wyliadwrus ac i gadw at arferion da

Ymaelodi a’r Urdd 2021-22 / Urdd Membership 2021-22

Mae blwyddyn newydd aelodaeth yr Urdd ar agor!  Ymaelodwch eich plentyn i gael mynediad at lu o weithgareddau wedi’u tr

Nosweithiau Rieni / Parents’ Open Evenings- (SchoolCloud virtual meetings)– Hydref/October 18-21

Gweler manylion yn yr atodiadau o sut i gofrestru ar gyfer Nosweithiau Rieni rhithiol ymhen ychydiug wythnosau. Os oes gennych