Ysgol y Llys

Diweddariad Gorchudd gwynebau / Face Covering Update WAG

Gweler canllawiau diweddaraf i ysgolion yng Nghymru am y defnydd o orchudd gwyneb. Please see latest updated guidance to scho

SIOEAU NADOLIG / VIRTUAL CHRISTMAS SCHOOL PERFORMANCES

Yn naturiol, oherwydd cyfyngiadau Covid, ni fyddwn yn gallu cyflwyno sioeau a chyngherddau Nadolig draddodiadol sydd yn digwyd

CARDIAU NADOLIG / CHRISTMAS CARDS

Wedi hir ystyried, rydym wedi penderfyny oherwydd yr hinsawdd sydd ohonni, na fyddem yn caniatau i blant ddosbarthu cardiau Na

Newyddion Diweddaraf

Latest Newsletter

Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor

Mae Mr GERAINT ROWE wedi ei enwebu ar gyfer rol fel rhiant Lywodraethwr newydd yn Ysgol y Llys. Gan mai un enwebiad gyrhaeddod

****Neges yr Heddlu i Ddysgwyr – Calan Gaeaf / Noson Tan Gwyllt – Police Message for Learners – Halloween / Bonfire Night****

Annwyl Bennaeth, Ar drothwy cyfnod clo arall yma yng Nghymru, gofynnwn yn garedig am eich cymorth i ledaenu’r neges isod gyd

YSGOL Y LLYS- Holiadur TGCH i rieni (Dolen wedi atodi) / Parents ICT Questionnaire (Link attached)

Rydym yma yn Ysgol y Llys yn awyddus iawn i ganfod barn rhieni ynglyn a darpariaeth Ysgol y Llys mewn cyd-destun ‘Dysgu

PWYSIG – Llythyrau Ysgol y Llys / IMORTANT – School Letters COVID

IMPORTANT Ysgol y Llys information to parents for dealing with children out of education PWYWSIG

Gweithgareddau’r Urdd 2020-2021 Urdd activities

Annwyl Ysgolion Dinbych, (Please scroll down for English)​ Bellach hanner ffordd drwy’r tymor newydd, fe wyddwn fod yr wyt

PWYSIG- Trefniadau gollwng plant yn y bore / IMPORTANT- Reminder of drop off arrangements

Hoffwn atgoffa pawb mai cyfrifoldeb rhieni yw gofalu eu plant ar safle Ysgol y Llys cyn i ni agor brif giat mynediad i’r

Cyfnod Clo Lleol / Local Lockdown

Yn dilyn rhai ymholiadau ynglyn a’r cyfnod clo yn Sir Ddinbych, hoffwn eich cyfeiro at dudalen wybodaeth y llywodraeth a

Gwersi Offerynnol / IMPORTANT Music Lessons 2020/2021

Os hoffai’ch plentyn / plant gymryd rhan mewn gwersi cerdd gyda Chydweithfa Gerdd Sir Ddinbych eleni, a allech chi lenwi

Presenoldeb Ysgol / School Attendance

Cofiwch bod angen gadael i’r ysgol wybod cyn gynted a sydd bosib os yw eich plentyn yn absennol o’r ysgol am u

Drop Off and Pick up Reminder

Rydym wedi sylwi fod nifer gynyddol o ddisgyblion yn cael eu gollwng yn yr ysgol y boreau a/neu eu pigo fyny ar ddiwedd dydd y

Gorchudd wynebau- Canllaw i rieni / Face Coverings- Update to parents

Diweddariad Clwb Brecwest am didm / Free Breakfast Club Update

Fel y gwyddoch, ail agorwyd Clwb Llawen y Llys wythnos diwethaf i gynnig gwasanaeth gofal i blant cyn ac ar ol amser ysgol. Fe

Canllawiau os oes Symptomau COVID / Updated Guidance on suspected COVID symptoms

Mae’r ddogfen sydd wedi atodi wedi dod gan Awdurdod Sir Ddinbych I rannu efo staff, rhieni a chymuned ein hysgolion. Maw

Clwb Minecraft ar ôl Ysgol / Minecraft online Club

Mae Minecraft yn nôl! I ddilyn ar lwyddiant y Clwb Cloddio dros y gwyliau haf mae Menter Iaith Sir Ddinbych a Menter Iaith M

Brechiad y Ffliw / Nasal spray flu immunisation programme

Cynigir brechiad y ffliw i ddisgyblion yn y Dosbarth Derbyn, Blynyddoedd 1,2,3,4,5 a 6 unwaith eto eleni. Bydd staff adran iec