Ysgol y Llys

Ymweliad i’r Scala

Fel soniwyd eisoes, mae trip blynyddol yr Adran Iau i’r pafiliwn i weld Pantomeim Cymraeg wedi ei ohirio eleni. Yn y cyfamse

Gŵyl Goed Nadolig Eglwys y Plwyf, Prestatyn

Cofiwch am y gystadleuaeth flynyddol sy’n cael ei gynnal yn Eglwys y Plwyf, Prestatyn rhwng Tachwedd 25-29. Yr Uned dan 9 sy

Brechu Plant Rhag y Ffliw / Nasal Spray Flu Vaccination

I’ch atgoffa y bydd tîm Adran Iechyd yn yr ysgol wythnos nesaf, (19.11.19) I roi brechiadau gwrth ffliw (Nasal Flu Spray).

Newyddion Diweddaraf

Latest Newsletter

Diwrnod Di-Wisg Ysgol 28.11.2019 CRhA

PTA Non Uniform day 28.11.2019

Diwrnod Plant Mewn Angen 15/11/19

Children In Need Day 15/11/19

Sioe Gynradd 2020 Bl. 5/6

Primary Show- Pupils in Years 5/6 Ffurflen Gofrestru Sioe Gynradd 2020 AOODIAD – Mynegi diddordeb ymuno â Sioe Gynradd Eis

Bore gyda Deian a Loli (S4C) (16.11.19)

Cyfle arbennig i blant Ysgol y Llys i gyfarfod rhai o ser y sgrin (S4C)- Cofiwch gefnogi! A morning with Deian and Loli (S4C)

Cysylltiadau Rhyngwladol (ERASMUS+) – RWMANIA

International Links (ERASMUS+) Update – ROMANIA

Disco Calan Gaeaf / PTA Halloweeen Disco

CYMDEITHAS RHIENI AC ATHRAWON– Hoffwn ddiolch i’r pwyllgor am drefnu’r Disgo Calan Gaeaf wythnos yma. Llwyddwyd i go

Ffair Lyfrau Cymraeg

Bydd Ffair lyfrau Cymraeg yn cael ei gynnal yn neuadd yr ysgol o 3.30 tan 4 o ddydd Llun y 14/10/2019 tan dydd Iau 24/10/209.

Jambori’r Urdd- 14.10.19

Jambori’r Urdd- Ar ddydd Llun, Hydref 14eg, bydd plant Blwyddyn 2 a Staff yr Uned dan 7 yn mynd i Ysgol Penmorfa rhwng 1.15y

Gwasanaeth Diolchgarwch

Gwasanaeth Diolchgarwch- Cofiwch am drefniadau diolchgarwch eleni: Hydref 22- Gwasanaeth Diolchgarwch yr Uned dan 5- 10:00yb o

Gwyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2020 – Galeri

Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2020- Dydd Sadwrn, Hydref 5ed Urdd 2020 Proclamation Ceremony- Saturday, October 5th

Gweithdy Coedwigol / Forest Workshop

Llau Pen

Headlice

Wersi Offerynol

Music Lessons

Dyddiadau’r Tymor 2019-2020

Dates for your Diary 2019-2020

Clybiau ar ol Ysgol 2019

After School Clubs 2019

Llwyddiant y Cylch Meithrin

Gwych oedd clywed yn ddiweddar i Gylch Meithrin y Llys ennill cymhwyster ‘Safon Seren Aur’ yn Safonau Serennog y Mudiad Me