Ysgol y Llys

Trefniadau Mabolgampau’r Adran Iau / Junior Sports Day arrangements

Prydau Bwyd / New School Meals Menu Update – as from Week commencing 6th June 2022

Denbighshire School Meals The new School meals menu, this will start on your return to School after the Half term break. Cooks

Cyst Addurno Ysgolion- Eisteddfod yr Urdd / Urdd Celebration- School decoration competition

Trefnodd yr Urdd gystadleuaeth addurno ysgolion yn ddiweddar fel rhan o’r paratoadau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd. Canyln

Eisteddfod yr Urdd 2022

Bydd Eisteddfod yr Urdd yn dechrau yn Ninbych un fuan ac rydym yn ymwybodol y bydd nifer fawr o ysgolion yn cystadlu eleni. Ma

Clwb Cwtsh – Cwrs blasu Cymraeg i rieni / Welsh taster course for parents

Bydd cymal nesaf Clwb Cwtsh – y cwrs 6 wythnos blasu Cymraeg ar gyfer rhieni / darpar rieni neu unrhyw un sydd yn dymuno

Ysgol Glan Clwyd Transition Meeting- 12/5/22

Pnawn da / Good afternoon, Next Thursday, May 12th, Mrs Sian Alwen, Assistant Head teacher of Ysgol Glan Clwyd will hold a ne

Newyddion Diweddaraf

Latest Newsletter

Ymwelwyr Prosiect ERASMUS Ebrill 4-8fed / ERASMUS Project Visit April 4-8th

Wel son am wythnos llwyddiannus! Braf oedd gael croeswu ein ymwelwyr yma ar gyfer yr wythnos fel rhan o brosiect ERAMSUS. Roed

School Prospectus Update

Bore da bawb / Good morning all, We are in the process of upgrading our current School Prospectus/  Handbook, and in a sligh

Diweddariad Sioe Cynradd yr Urdd At sylw Bl.5/6 / Urdd Primary Show Update

Mae’r neges canlynol i rieni plant Blwyddyn 5 a 6 am drefniadau Sioe Cynradd yr Urdd eleni.  I hope you are all well. Y

Covid Brechiad i Blant 5 i 11 oed / Covid Vaccination for Children 5 to 11 years old

Gofynnwyd i ysgolion i rannu’r newyddion diweddaraf parthed brechiadau Covid i blant 5-11 oed. Schools have been asked b

Cyngerdd Corawl Cynradd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

At sylw disgyblion Blwyddyn 5 a 6- Mae cyfle arbennig i blant Blynyddoedd 5 a 6 fod yn rhan o gyngerdd awyr agored arbennig. B

Apel Wcrain / Ukraine Appeal

Apel Wcrain – Mae plant y Cyngor Ysgol wedi cyfarfod bore ma ac yn awyddus i gefnogi ymgyrch Wcrain yn sgil y cyflafan s

Sioe Cynradd yr Urdd – DARLLENWCH / Urdd Primary Show – Updated details- PLEASE READ

GWELER NEGES I RIENI A DISGYBLION BLYNYDDOEDD 5 A 6- CYFLE ARBENNIG! Please see details regarding the Primary Urdd Show- to be

Gwersylloedd haf 2022 Summer Camps

Ni nôl! Gwersylloedd haf 2022 We’re back! 2022 Summer Camps Caerdydd │ Glan-llyn | Glan-llyn Isa’ │ Llangrannog Gwers

Trefniadau Cystadlu Eisteddfod Cylch / Urdd Area Timetable – 5.3.2022

Gweler yn yr atodiad restr o gystadleuthau Eisteddfod Cylch yr Urdd dydd Sadwrn yma yn Ysgol Dewi Sant. Byddwch fel rhieni yn

Nosweithiau Rieni – Mawrth 2022 / Parents Open Evenings – March 2022

Os hoffech wybodaeth eto ar sut mae defnyddio’r rhaglen dilynwch y ddolen canlynol: Video: Parents – How to attend app

Gwersi Nofio / Swimming Lessons – Update (KS2)

Llawer o ddiolch am ymatebion pawb wrth drafod cynlluniau i ail gychwyn gwersi nofio yn y Nofa i ddisgyblion yr Adran Iau. Mae

Ceisiadau Dosbarth Meithrin Medi 2022 / Applications for Nursery Places for Sep 2022

Ceisiadau Dosbarth Meithrin Medi 2022 – Dydd Gwener, Chwefror 18 yw’r diwrnod cau ar gyfer ceisiadau am le mewn dosba

Ffurflen Casglu Data Bl6 / Year 6 Data Collection Form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxSkoMsHCGYa8VhEegyeWPTIHD1TMcFDSy77UUFn2mQZz5aA/viewform?usp=sf_link BLWYDDYN 6 / Y