Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Annwyl Rieni / Dear Parents

Gobeithio gafodd y plant wythnos gyntaf dda ar ol dychwelyd i’r ysgol ar ol gwyliau’r Pasg. Mae’r tywydd yn sicr wedi gwella a mor braf yw gweld y plant allan yn mwynhau’r tywydd ac yn cymdeithasu efo’i ffrindiau.

Gwaith dros y Pasg- Cwblhaodd Mr Andy Birch (Dylunydd graffiti) murlun ar wal yr estyniad yn dathlu buddugoliaeth tim rygbi Cymru eleni ym Mhencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad. Buodd hefyd yn brysur yn creu murlun yn ffretur yr ysgol yn annog plant i fwyta’n iach. Murluniau lliwgar dros ben!

Hefyd, fe adnewyddwyd cofgolofn yr ysgol i gofio’r milwyr lleol a gollwyd yn ystod y Rhyfel Mawr. (Lleolir tu cefn yr ysgol ger yr Uned dan 5). Mae’r cofgolofn wedi gweddnewid ac wedi rhoi urddas a pharch newydd i’r cofgolofn.

We hope the pupils enjoyed the first week of the new term following the Easter holidays. The weather has certainly improved and it has been lovely seeing the children outside socialising and playing with their friends.

Works over Easter- Mr Andy Birch (Graffiti Designer) has completed both his external and internal murals here at Ysgol y Llys. (Outside- a mural celebrating the recent Wales rugby Six Nations success and internally, the mural depicting the importance of healthy eating which is situated in the school dining room). We are really impressed with the designs and we hope you like them.

Repairs and maintenance were also carried out on the mural to the fallen soldiers of the Great War (located at the back of the outside of the Under 5 Unit). The mural has undertaken a complete renovation and returns the mural a greater sense of dignity and respect. We are very happy with the results.

Newyddion Diweddaraf / Latest News

Cylchlythyr 16.04.21 Newsletter

Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Dates for your Diary – Dyddiadau’r Tymor 2019-2020Click here