Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Annwyl Rieni / Dear Parents

Urdd Gobaith Cymru – Hoffwn ddiolch yn ddiffuant i staff a disgyblion Ysgol y Llys am eu parodrwydd ac angerdd wrth addurno’r ysgol yn ddiweddar. Dwi’n siwr i chi gytuno fod yr ysgol yn edrych yn lliwgar dros ben. Cawsom ein beirniadau gan aelodau’r Pwyllgor Gwaith neithiwr fel rhan o gystadleuaeth addurno ysgolion. Unwaith eto, diolchaf i bawb am yr holl ymdrech.

Cais sydd gennym hefyd i chwi adref i ddangos eich lliwiau wrth hyrwyddo Eisteddfod yr Urdd- byddwn yn anfon templedi adref ac annogwn plant i’w lliwio a’u gosod yn eich cartrefi- diolch o flaen llaw am eich cydweithrediad. Da fyddai gweld cymuned Prestatyn yn for o liwiau’r Urdd!

Mynediad i’r Urdd- Cofiwch! Mae mynediad i faes yr Eistedddfod eleni yn rhad ac am ddim. Pwysig! Rhaid fodd bynnag, fynd arlein ac archebu tocyn. Cewch ebost o gadarnhad yn cynnwys QR code. Rhaid dangos y cod yma er mwyn cael fynediad I’r maes.
Manylion ar gael ar y ddolen canlynol: Ticketsolve – Urdd Eisteddfod

Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd 27/05/22 – Ar ddydd Gwener, 27ain o Fai, rydym wedi penderfyny cynnal diwrnod Coch Gwyn a Gwyrdd fel rhan o ddathliadau Croesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Sir Ddinbych- NID oes cost i hyn- bydd hi’n ddiwrnod hwyliog a chyfle unwaith eto i ddathlu ein Cymreictod. Yn ogystal a weithgareddau amrywiol, mae’r cogyddes wedi trefnu i blant sy’n derbyn cinio ysgol I gael cacen Mr Urdd i bwdin! Diweddglo da i hanner tymor prysur!

Hanner tymor – Mae’r ysgol yn cau ar gyfer gwyliau’r hanner tymor ar ddydd Gwener, Mai 27ain ac yn ail agor i bawb ar ddydd Llun, 6ed o Fehefin.

Urdd Gobaith Cymru – I would like to take this opportunity to thank the staff and pupils in their dedication and enthusiasm in decorating the school grounds in readiness for the forthcoming Urdd National Eisteddfod, which is being held this year in Denbighshire. I am sure you will agree that Ysgol y Llys looks really colourful and vibrant. We were adjudicated last evening by members of the Urdd Steering Committee as part of their ‘Urdd Celebration Competition’. We hope they enjoyed visiting Ysgol y Llys!
FREE Tickets may be booked using the following link: Ticketsolve – Urdd Eisteddfod

Red, Green and White Day 27/05/22 – On the last day of the half term, (Friday, May 27th) we will hold a Red, Green and White day as an Urdd Celebration. There is NO CHARGE for this- simply a day of celebration, fun and games and promotion of the Welsh language and culture. In addition to various Urdd activities, the school cook, Anti Tina has arranged a special Mr Urdd cup cake for those pupils who have school dinners. Diolch.

Half term – The school will close for Whitsun half term on Friday, May 27th and will re-open for all on Monday, June 6th, 2022.

Newyddion Diweddaraf / Latest News

Cylchlythyr 18.05.22

Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Dates for your Diary – Dyddiadau’r TymorClick here