Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Annwyl Rieni / Dear Parents

 

A ninnau ar drothwy gwyliau’r hanner tymor, dyma gyfle i fyfyrio ychydig dros hanner tymor brysur unwaith eto. Hyderaf fod y disgyblion wedi ymgartrefu nol yn yr ysgol, yn enwedig gan ystyried yr amgylchiadau heriol sydd ohonni. Gwerthfawrogaf eich cefnogaeth fel rhieni, yn enwedig wrth gadw at rheolau a gweithdrefnau Covid. Diolchaf hefyd i’r staff sydd wedi dyfalbarhau o dan amgylchiadau digon heriol i sicrhau darpariaeth a chwriclwm llawn ac amrywiol i’n disgyblion.

Hanner tymor- Mae’r ysgol yn cau i ddisgyblion ar ddydd Iau, Hydref 21ain a bydd diwrnod hyfforddiant mewn swydd i staff ar ddydd Gwener, Hydref 22ain.
Bydd Ysgol y Llys yn ail agor i bawb ar ddydd Llun, Tachwedd 1af, 2021.

Gan obeithio cewch chi oll seibiant haeddiannol efo’ch teuluoedd.

As we approach the end of the first half term we can reflect on a very busy period here at Ysgol y Llys.
I trust the pupils have settled back into routine and have adapted back to school life during these unprecedented times. My thanks to parents for supporting staff, especially considering Covid restrictions and implications. I am also very grateful to staff for all their hard work and efforts in ensuring our pupils are offered a rich and varied curriculum.

Half term- As you are aware, the school will close for half term on Thursday, October 21st.
There is a staff training day on Friday, October 22nd.
Ysgol y Llys will re-open for all after half term on Monday, November 1st, 2021.

I hope you all have a peaceful and enjoyable half term break with your families.

Newyddion Diweddaraf / Latest News

Cylchlythyr 21.10.21

Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Dates for your Diary – Dyddiadau’r Tymor 2019-2020Click here