Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Annwyl Rieni / Dear Parents

SIOEAU NADOLIG- Yn naturiol, oherwydd cyfyngiadau Covid, ni fyddwn yn gallu cyflwyno sioeau a chyngherddau Nadolig draddodiadol sydd yn digwydd yn flynyddol yma yn Ysgol y Llys. Serch hyn, rydym yn awyddus i’r plant barhau i dderbyn profiadau gwerthfawr felly eleni, bydd pob dosbarth/Uned yn creu cyflwyniad rhithiol a byddent yn mynd allan i rieni ar ddydd Gwener, Rhagfyr 11eg. (Manylion i ddilyn).

CINIO NADOLIG YSGOL Y LLYS- Bydd Cinio Nadolig Ysgol y Llys i blant yn cael ei weini ar ddydd Iau, 17eg o Ragfyr. Pris: £2.20 y pen yn daladwy ar Parent Pay.

DIWRNOD SIWPER NADOLIG- Fel modd i gefnogi elusen Achub y Plant, caiff plant wisgo siwmper Nadolig ar ddiwrnod ola’r tymor (Dydd Gwener, Rhagfyr 18fed.) Gallwch roi cyfraniad o £1 y pen i’r elusen drwy Parent Pay. Diolch o flaen llaw am eich cydweithrediad.

DIWEDD TYMOR- Bydd yr ysgol yn cau ar ddydd Gwener, Rhagfyr 18fed ar gyfer gwyliau’r Nadolig. Bydd yr ysgol yn ail agor i bawb yn y flwyddyn newydd ar ddydd Mawrth, Ionawr 5ed, 2021. (Mae diwrnod hyfforddiant mewn swydd i staff ar 04.01.21).

VIRTUAL CHRISTMAS SCHOOL PERFORMANCES – Unfortunately, we will not be holding traditional Christmas concerts/shows this year with parents invited to attend performances in the school hall. Instead, each class/Year group are busy preparing online, recorded performances which will be streamed to parents on Friday, December 11TH onwards. Although COVID might disrupt our normal arrangements for such activities, we wanted to ensure that all pupils continue to receive valuable and memorable experiences. (Further details to follow).

YSGOL Y LLYS CHRISTMAS LUNCH- The Ysgol y Llys Christmas Lunch will be held on Thursday, December 17TH. Price: £2:20 per head made payable via Parent Pay.

SAVE THE CHILDREN APPEAL- To support the ‘Save the Children’ Appeal, we will be holding a Christmas Jumper Day on Friday. December 18TH. Parents may make a £1 donation to the appeal via Parent Pay. Many thanks for your anticipated co-operation.

END OF TERM- The school will close for the end of term on Friday, December 18TH. The school will re-open for all in the new year on TUESDAY, JANUARY 5th, 2021. (There is a staff training day scheduled for Monday, December 4TH, 2021.)

Newyddion Diweddaraf / Latest News – 20.11.20

Cylchlythyr 20.11.20 Newsletter


Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Dates for your Diary – Dyddiadau’r Tymor 2019-2020Click here