Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Annwyl Rieni / Dear Parents

Dim ond nodyn bach i ddymuno gwyliau haf da i bawb. Mae wedi bod yn flwyddyn heriol, ond drwy gydweithrediad rhieni, plant a staff rydym wedi llwyddo i ddiweddu’r flwdyddyn ar nodyn positif. Dymuniadau gorau i’r plant sy’n trosglwyddo i’r ysgol uwchradd neu yn symud aelwydydd. Mwynhewch seibiant dros yr haf.

Hoffwn unwaith eto ddymuno ymddeoliad hir a hapus i Miss Jane Ellis, sy’n gorffen heddiw yn y Llys wedi cyfnod o 43 o flynyddoedd o weithio yma. Dymuniadau gorau hefyd i Miss Hawys Parry (athrawes dosbarth Clwyd) sy’n cychwyn pennod newydd yn ei gyrfa fel athrawes yn Ysgol Bro Idris, Dolgellau. Diolch i chwi am eich cyfraniad. Bydd colled mawr ar eich hol.

Just a short note to wish you all a happy summer break. It has been a very challenging year in many respects, but through co-ooperation between parents, staff and pupils we have managed to pull together and make the best of circumstances. Something we should all be proud of. Once again, I would like to wish our Year 6 pupils the best as they finish their time in primary school and embark on their next adventure at secondary school.  I hope you all have a good summer. 

Also, we wish Miss Jane Ellis a long and happy retirement. She has worked here at Ysgol y Llys since 1978- 43 years of service! An amazing achievement! We also wish Miss Hawys Parry (Clwyd class teacher) the best as she finishes post today before moving on to a new teaching post at Ysgol Bro Idris, Dolgellau in September. 

A reminder that Ysgol y Llys will re-open for ALL (staff and pupils) on Friday, September 3rd. (Sep 1 and 2nd are staff Training Days). 

We would also like to thank parents for your kind gifts at the end of term. As a staff, we are very grateful.

Newyddion Diweddaraf / Latest News

Cylchlythyr diwedd tymor

Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Dates for your Diary – Dyddiadau’r Tymor 2019-2020Click here