Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Annwyl Rieni / Dear Parents

 

Dyddiad diwedd tymor – Mae wedi cadarnhau gan Adran Addysg Sir Ddinbych yn bydd ysgolion yr awdurdod yn cau ar gyfer diwedd tymor ar ddydd Mawrth, Rhagfyr 21ain, yn hytrach na dydd Mercher, Rhagfyr 22ain fel awgrymwyd yn flaenorol. Mae hyn i adlewyrchu achlysur Jiwbili Platinwm y Frenhines flwddyn nesaf.

End of term date – Please note change* – Denbighshire CC have confirmed that the end of term date is now Tuesday, December 21st, rather than Wednesday, December 22nd as was previously stated. This is in lieu of next year’s Queen’s Platinum Jubilee Bank Holiday celebrations. 

Newyddion Diweddaraf / Latest News

Cylchlythyr 21.10.21

Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Dates for your Diary – Dyddiadau’r Tymor 2019-2020Click here