Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Trefniadau ail agor Ysgol y Llys- arsylwadau cychwynnol
Ysgol y Llys Re-opening Arrangements- Initial Observations

Hoffwn ddiolch i bawb yn y lle cyntaf am eich cydweithio parod wrth i ni weithredu ein cynlluniau ail agor. Wrth rannu mynediad blynyddoedd disgyblion wythnos ddiwethaf, mae wedi bod yn fodd effeithiol o wirio trefniadau ac addasu cyn i ni ail agor y drysau yn llawn i’r ysgol gyfan ar Fedi 14eg. Diolch yn fawr I’r plant am gydweithio a’r staff wrth I ni barhau I fabwysiadu ac hyrwyddo pwysigrwydd hylenid da- mae hyn oll yn bwysig iawn ac yn helpu’r achos.

Byddwn yn rhannu diweddariad eto efo rhieni cyn diwedd yr wythnos. Cofiwch, mae’r ysgol ar gau I ddisygblion ar ddydd Gwener, Medi’r 11eg er mwyn cwblhau trefniadau terfynol ar gyfer ail agor yr ysgol yn llawn ar Medi’r 14eg.

Can I take this opportunity to thank parents for the continued support we have received since re-opening last week. As a staff, we feel the staggered openings for different classes has helped as we have been able to adapt and react to various issues prior to the full re-opening next week. A big thank you to all the school pupils for displaying positive attitudes in respect of complying with hygiene and handwashing regimes. It all helps the cause.

Further details will go out to parents at the end of the week. Please remember, school will be closed for all pupils this Friday, September 11th as we finalise re-opening arrangements / and undertake final deep clean prior to the full re-opening.

Daliwch i wenu! Keep smiling!

Newyddion Diweddaraf / Latest News – 18.09.20

Cylchlythyr 18.09.20


Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Dates for your Diary – Dyddiadau’r Tymor 2019-2020Click here