Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Annwyl Rieni / Dear Parents

 

TYMOR NEWYDD – Mae diwrnodau hyfforddiant mewn swydd wedi clustnodi i staff ar Medi 1af, 2il a bydd yr ysgol yn agor i staff a disgyblion ar ddydd Llun, Medi’r 5ed, 2022.

NEGES DDIWEDD TYMOR – Fel pennaeth, teimlaf yn hynod ffodus o deulu a chymuned Ysgol y Llys. Mae ysbryd gref o gydweithio, o fod yn agored ac o ymdeimlad o deulu ac o ofalu am ein gilydd. Ac er fod niferoedd uchel o ddisgyblion yn yr ysgol, mae’r ymdeimlad o berthyn a chymuned yn un glos.
Hoffwn ddymuno’n dda i ddisgyblion blwyddyn 6 sy’n mynd ymlaen i’r ysgol uwchradd ac hefyd edrychwn ymlaen at groesawu carfan newydd o ddisgyblion i’r dosbarth meithrin ym Mis Medi… mwy yn y cylchlythyr isod

NEW TERM DATES – As has been mentioned in previous newsletters- there are two staff training days at Ysgol y Llys on September 1st and 2ds. The school will open for all on Monday, September 5th.

END OF TERM MESSAGE – As head teacher, I feel privileged to be part of the Ysgol y Llys family and wider community. There is a keen sense of pride, togetherness and a spirit of co-operation. Although we have large pupil numbers, the school retains the ‘small school’ spirit of family and community.

I would like to wish our Year 6 pupils the best as they take their next step in education through progressing up to secondary school. They will always be Ysgol y Llys pupils to us, and we will continue to take ac active interest in their future successes and achievements. Pob lwc i chi gyd! We also look forward to welcoming our new Nursery pupils into school in September… read more in the newsletter below

Newyddion Diweddaraf / Latest News

Cylchlythyr 19.07.22

Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Dates for your Diary – Dyddiadau’r TymorClick here