Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Annwyl Rieni / Dear Parents

Diweddariad COVID / Mygydau- Rydym yn croesawu’r newyddion fod achosion Covid yn Sir Ddinbych wedi lleihau’n arw, a da o beth yw deall mai Sir Ddinbych sydd a’r cyfradd isaf o achosion newydd led led Cymru. Yn ddios, mae’r cynnydd mewn rhai sydd wedi eu brechu wedi bod yn bwysig yn hyn o beth. Mae wedi dod i’n sylw fod nifer gynyddol o rieni wrth nol eu plant neu wrth ddisgyn eu plant yn y boreau wedi hepgor wisgo mygydau. Taer erfyniwn i chwi gofio gwisgo mygydau tra ar y safle oblegid nid yw’r haint wedi diflannu! Rhaid i ni oll gadw at y mesurau diogelwch er mwyn gwarchod ein hunain ac wrth gwrs gwarchod eraill. Yn naturiol, os oes rhesymau iechyd / meddygol i unigolion dros beidio a gwisgo mwgwd, mae hyn yn wahanol. Diolch yn fawr am eich cydweithrdiad unwaith eto.

COVID Latest / Voluntary wearing of masks– We are extremely pleased to learn that Denbighshire, currently have the lowest 7 day rolling average of new Covid infections across Wales. The reduction in cases generally is undoubtedly down to a combination of vaccine roll out and effectiveness of social distancing measures. As a staff, we have noticed recently a visible increase in parents on site who have opted not to wear face coverings whilst picking children up from school. We understand this is not mandatory, but the wearing of face coverings is still important as the Covid virus has not disappeared! Naturally, should parents have any medical reasons for not wearing face coverings this is to be respected.

Newyddion Diweddaraf / Latest News

Cylchlythyr 06.06.21.docx

Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Dates for your Diary – Dyddiadau’r Tymor 2019-2020Click here