Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Annwyl Rieni / Dear Parents

Diwrnod di-wisg ysgol – Fel y gwyddoch, byddwn yn cynnal ein Ffair Haf eleni ar nos Wener, Mehefin 24ain (6.00-8.00yh)I’r perwyl yma, ac ar gais ein Pwyllgor Gymdeithas Rhieni ac Athrawon, rydym am gynnal diwrnod di-wisg ysgol dydd Gwener yma. (Meh 17eg)
Ar gyfer hyn, buasem yn ddiolchgar i dderbyn unrhyw eitemau y buasem yn gallu eu gwerthu/defnyddio mewn stondinau tombola- e.e hen deganau, llyfrau, dvd’s ac ati. Rydym yn ddiolchgar am unrhyw gyfraniadau. Diolch o flaen llaw.

Non-uniform day- 17.06.22 – As you are aware, the PTA will hold the annual Summer Fayre once again, on Friday, June 24th (6.00-8.00pm). To assist with the arrangements, we are supporting the request for a non-uniform day to be held this Friday (June 17th). In lieu of the non-uniform day, we kindly ask that donations are made to the fayre- be it donations to the brick and brac or tombola stalls. Suggested items can include- toys, dvd’s, books etc, unused toiletries etc. All contributions will be gratefully appreciated and made use of in the fayre, the following week.

Newyddion Diweddaraf / Latest News

Mabolgampau Adran Iau

Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Dates for your Diary – Dyddiadau’r TymorClick here